NJFF har nå sendt sitt forslag til sertifiseringsordning for oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns til Klima- og miljødepartementet.

Forslag til sertifiseringsordning

NJFF har sendt sitt forslag til sertifiseringsordning for oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns til Klima- og miljødepartementet.

Publisert: 26. september 2023 kl. 14.41

Norges Jeger- og Fiskerforbund er opptatt av goder rammer for jakthundtrening uten at det skal påvirke naturen negativt. Vi har derfor et løpende engasjement for at det til enhver tid er gode treningsmuligheter for hunder som skal brukes til jakt, ettersøk og taksering.

Dyrevelferd

All virksomhet knyttet til tilretteleggingstiltak for trening av jakthunder må skje på en måte som både ivaretar dyrevelferd og hensynet til naturmiljøet.

Oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns for trening og prøving av fuglehunder har vært et godt tilbud til mange fuglehundeiere. Det har dog blitt stilt spørsmål om i hvilken grad denne virksomheten har effekt på naturmangfold i området der utsettingen foregår. Det har også blitt satt søkelys på dyrevelferdsmessige forhold knyttet til aktiviteten.

NJFF fremmer derfor forslag om å legge til rette for en ny ordning med sertifisering av personell knyttet til utsetting av fasan og rapphøns for lavlandstrening. Vi mener en slik ordning vil ivareta dyrevelferden, og at hensynet til stedegen flora og fauna blir ivaretatt.

Utdannelse og profesjonalisering

For å kunne drive med oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns i framtiden, bør det settes krav om å gjennomføre et utdanningsløp som avsluttes med en eksamen. Utdanningsløpet bør bestå av en teoretisk del og en praktisk del.

Sertifiseringsordningen vil kunne bidra til en profesjonalisering av virksomheten, og sette rammer for både den kunnskap og kompetanse som kreves for å drive slik virksomhet, samt rammer for selve oppdrettet, tilvenning av fuglene før utsett, kvalitet på utsettingsområdet mm.

NJFF vurderer at en slik ordning vil svare ut utfordringene som er framkommet i rapporten fra VKM og utnytter mulighetsrommet for å skape en aktivitet som både ivaretar hensynet til fuglene på alle stadier, og til naturmiljøet.

 

Her kan du lese NJFFs forslag til sertifiseringsordning i sin helhet.