Hensynet til villreinen stanser gondolbane

Planene om å føre 100.000 mennesker med gondol rett inn i villreinens leveområder er midlertidig stanset. - Dette var gode nyheter, sier Line Johansen, nestleder i NJFF.

Publisert: 22. november 2022 kl. 12.41

Sist oppdatert: 23. november 2022 kl. 08.49

Saken handler om en planlagt gondolbane fra Odda sentrum og til toppen av fjellet Rossnos på 1400 meter over havet. Det som tidligere var en seks timers fjelltur, skulle omgjøres til noen minutters gondolferd. Her skulle så mange som 100.000 personer årlig fraktes opp til villreinens rike. 

NJFF var på denne saken med en klar forventning om at kommunens planer om å etablere en slik gondolbane måtte stanses av Statsforvalteren, av hensyn til villreinens sårbare tilstand på Hardangervidda. 

Statsforvalteren setter ned foten

Statsforvalteren har nå levert innsigelse på saken. Det betyr at kommunen ikke kan vedta detaljreguleringsplanen for Hardanger Lift, men må igjennom mekling eller ny vurdering hos departementet. 

I en sak hos NRK kan vi lese: 

«Hardanger Lift set nasjonale interesser knytt til villreinen sine arealbehov og dei økologiske funksjonskrava til leveområda for villreinen som nasjonal ansvarsart, vesentleg til side.»
Det skriv Statsforvaltaren, og legg til at «planforslaget vil også ha negative konsekvensar for anna naturmangfald og miljøverdiar knytt til landskap av nasjonal interesse.»

Kommunaldirektør Nils Erling Yndesdal hos Statsforvaltaren viser til at villreinstammen på Hardangervidda har fått status som nært truga på raudlista for arter.
– Hovudproblemet er punktet på Rossnos der gondolen skal gå til. Me ser at kommunen har prøvd å redusera ulempene, men me ser ikkje aktuelle løysingar som reduserer ulempene så mykje at det blir akseptabelt å bruka dette toppunktet.

Veillreinjakt-Reinsjofjell-NJ-05499-Foto_Torgeir__W._Skancke.JPG

Gledelig vedtak!

- Dette var en svært god nyhet og et gledelig vedtak for villreinen på Hardangervidda, sier en godt fornøyd Line Johansen. 

- Vi ser en stadig "bit-for-bit"-nedbygging av villreinens leveområder. Planene om en gondolbane inn i villreinens rike  er bare en av mange slike inngrep som i sum slår negativt ut for villreinen. Jeg minner om at det nylig er vedtatt en ny regional forvaltningsplan for Hardangervidda som skulle ta hensyn til villreinen. Etablering av nye muligheter for ferdsel og aktivitet innenfor eller nært opp til villreinens leveområder er det siste villreinen på Hardangervidda trenger nå. Derfor er det bra at Statsforvalteren setter ned foten. 

Om Ullensvang ikke blir enige med Statsforvalteren, går saken videre til den politiske ledelsen i Kommunal- og distriktsdepartementet.