MENY hamburgermeny Close-menu button

Hva skjer egentlig i Karasjok?

NJFF har gått inn som partshjelp i en pågående rettsak rundt retten til land og vann i Karasjok kommune. Hvorfor det egentlig?

Publisert 17. januar 2023 kl. 08.33

I disse dager foregår en rettsak der man i realiteten skal avgjøre den framtidige retten til å jakte og fiske i Karasjok kommune. NJFF frykter en utvikling der arealene i Finnmark oppstykkes og privatiseres. Rettsaken er prinsipielt viktig, og kan få betydning også for andre områder i Finnmark. 

Hva handler saken om?

Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark, og er landets nest største grunneier. Finnmarksloven setter FeFo til å eie og forvalte grunnen og naturressursene i Finnmark, det som tidligere var statsgrunn fram til 2006, på vegne av fylkets innbyggere. Finnmarksloven gir alle som er bosatt i Finnmark rettigheter til land og vann i området. Det innebærer også retten til å jakte og fiske. Loven har også bestemmelser som åpner for adgang for andre når det gjelder småviltjakt og fiske med stang og håndsnøre. 

For å kartlegge bruks- og eierrettighetene som befolkningen i Finnmark kan ha opparbeidet seg ved langvarig bruk av arealet, ble Finnmarkskommisjonen oppnevnt i 2006. Kommisjonen utarbeider rapporter for delområder i Finnmark, og det er en slik delrapport for Karasjok som ble offentliggjort i slutten av 2019. Der vedtok flertallet i kommisjonen at arealet i kommunen er kollektivt eid av befolkningen i Karasjok, og at det da ikke er underlagt FeFos eiendomsrett etter finnmarksloven.

Mindretallet i kommisjonen mente at fylkets innbyggere i fellesskap er eiere av grunnen. De mente derfor at bruksretten i Karasjok skal disponeres av FeFo etter reglene i finnmarksloven, men at FeFo må ta hensyn til de lokale rettighetshaverne slik at disse ikke fortrenges fra sine tradisjonelle høstingsområder.

Rapporten ble behandlet av Finnmarkseiendommens styre i flere omganger, og til slutt ble mindretallets konklusjon lagt til grunn. 

bilde av en rype som ligger ved en hagle
Rypejakta er verdifull for mange

Går til sak

Dette var ikke Karasjok kommune m.fl. enige i. Saken ble derfor bragt inn for Utmarksdomstolen for Finnmark. Dette er en særdomstol for Finnmark som skal behandle tvistesaker som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet et område der det er uenighet om hvem som har bruks- eller eiendomsrett til arealer eller ressurser innenfor et felt.

De som er uenige i avgjørelsene fra Finnmarkskommisjonen kan bringe saken inn for Utmarksdomstolen for Finnmark for juridisk avklaring. Dersom man er uenige i avgjørelsen i Utmarksdomstolen, kan saken bringes inn for Høyesterett

Finnmarkseiendommen er saksøkt av ulike grupperinger i Karasjok. NJFF har gått inn som partshjelpere for FeFo. 

Det er satt av 3 uker for behandling av sakene, og første dag er 09.01.23 

rypejakt-paa-fjellet.png

NJFF engasjerer seg på vegne av allmennheten

NJFF har blant annet som formål å arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, en bærekraftig høsting, en god naturforvaltning og vern av miljøet.

De gode mulighetene til jakt, fiske og annet friluftsliv i Finnmark betyr mye for mange. Dette gjelder særlig for de som er bosatt i Finnmark, men også for tilreisende har dette stor betydning. En fortsatt helhetlig forvaltning av grunnen i Finnmark blir derfor ansett som viktig av NJFF. 

Dersom saksøkerne skulle vinne fram mot FeFo, vil kommunens innbyggere selv kunne velge om og hvordan de vil forvalte jakt og fiske i kommunen. Finnmarkslovens bestemmelser vil da ikke gjelde i Karasjok. Det kan bety utestengelse av jegere og fiskere fra andre deler av Finnmark og de som kommer fra områder utenfor Finnmark. Karasjok sine innbyggere vil samtidig fortsatt kunne jakte og fiske i resten av Finnmark som i dag.

Selv om denne saken konkret handler om retten til grunnen i Karasjok, vil saken kunne ha store konsekvenser for allmennhetens mulighet til jakt, fiske og friluftsliv i mer enn Karasjok kommune. En eventuell avgjørelse i saksøkers favør kan få ringvirkninger ellers i Finnmark, og eventuelt skape presedens også andre steder i landet. Saken ligger med andre ord i kjerneområdet av hva NJFF skal jobbe for å ivareta, og det har derfor vært naturlig for NJFF sentralt å gå inn som partshjelp for Finnmarkseiendommen i Karasjoksaken.