Høyesterett avgjorde 31. mai 2024 at FeFo fortsatt er eier av grunnen i Karasjok.

Hva skjer med jakt og fiske i Finnmark nå?

Høyesterett avgjorde 31. mai 2024 at FeFo fortsatt er eier av grunnen i Karasjok.

Publisert: 06. juni 2024 kl. 07.51

Dommen i Høyesterett i Karasjoksaken betyr at Finnmarkseiendommen (FeFo) fortsatt eier grunnen og at forvaltningen av jakt og fiske fortsetter slik det gjør i dag.

Det betyr også at det er Finnmarkslovens bestemmelser om jakt og fiske som skal legges til grunn for hele Finnmark for alle som bor i fylket.

De som er bosatt utenfor Finnmark vil fortsatt ha adgang til småviltjakt og fiske med stang og håndsnøre, etter bestemmelser i Finnmarksloven.

Hvorfor har NJFF engasjert seg?

NJFF er en medlems- og interesseorganisasjon for jegere og fiskere. Vi skal jobbe for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, en bærekraftig høsting, en god naturforvaltning og vern av miljøet.

Dommen fra Høyesterett er viktig både for jegere og fiskere i Finnmark, og for andre som er opptatt av en helhetlig forvaltning og utnyttelse av naturressursene gjennom jakt og fiske i Finnmark.

De gode mulighetene til jakt, fiske og annet friluftsliv i Finnmark betyr mye for mange. NJFF mener det er viktig at det er en helhetlig forvaltning av grunnen i Finnmark. Med dommen i Karasjoksaken, sikres dette.

En helhetlig forvaltning gir muligheter for å opprettholde og videreutvikle nødvendig spisskompetanse for ivaretagelse av naturgrunnlaget og jakt og fiske. Det sikrer også forutsigbarhet for jegere og fiskere i Finnmark når det gjelder tilgangen til jakt og fiske i hele fylket.

NJFF Finnmark og NJFF ser det som positivt at det er FeFo som fortsatt skal forvalte dette på vegne av alle Finnmarks innbyggere.

NJFF håper at denne avgjørelsen kan bidra til at man kan samle ressursene om å forvalte grunnen i Finnmark til det beste for hele Finnmarks befolkning og andre som jakter og fisker i Finnmark.