Ikke nok vann for storørreten

Bra for villrein, men skuffende for storørreten etter revisjon av Tokke-Vinje.

Publisert: 23. juni 2022 kl. 07.50

Det ble i statsråd fredag 17. juni fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Tokke-Vinjereguleringen i Tokke og Vinje kommuner. Utfallet er bedre enn fryktet, men likevel skuffende.

- Vi er på vegne av storørreten i Tokkeåi oppriktig skuffet. Alt er likevel ikke svart, og nå handler det om å få gjennomført de nye påleggene så raskt som overhodet mulig, sier NJFFs fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth.

Hovedformålet med vilkårsrevisjoner er å bedre miljøtilstanden i vassdraget. I de fleste revisjonene som så langt er gjennomført, har dessverre eventuelle forbedringer vært marginale. Regulantene har for ofte vunnet fram i sin kamp mot å slippe mer vann forbi kraftverkene. Dette har gjort det utfordrende å realisere vesentlige miljøforbedringer.

- Reglene for minstevannføring er svært viktige, sier Øyvind Fjeldseth. - Livet i vann trenger simpelthen tilstrekkelig med vann.

Alt er ikke svart

Resultatet av Tokke-Vinjerevisjonen er at Statkraft som regulant

  • pålegges noe minstevannføring i de øvre delene av Tokkeåi ovenfor Helvetesfossen
  • pålegges å lage fiskepassasje over samme foss
  • får krav om omløpsventil og restriksjoner på nedkjøring (for å unngå for mye stranding av fisk)
  • pålegges å tilrettelegge for lokkeflommer
  • får krav til samlet vannføring nedstrøms i Lio kraftverk

Samtidig blir de opprinnelige konsesjonsvilkårene oppgradert til dagens standard, men effekten av disse avhenger i stor grad av om det er tilstrekkelig med vann for livet under vann.

I sum er de nye vilkårene tross alt langt bedre enn det Statkraft selv ønsket da revisjonen startet opp for 15 (!) år siden. For livet i vassdraget handler det derfor nå om å få på plass de forbedrende tiltakene så raskt som overhodet mulig.

Mer, men for lite vann

- Det er bra at regjeringen i de reviderte konsesjonsvilkårene har vedtatt en minstevannføring i de øvre delene av Tokkeåi. Det er samtidig beklagelig at Olje- og Energidepartementet (OED) ikke valgte å følge Tokke kommune sitt forslag til minstevannføring, sier Øyvind Fjeldseth. - Kommunens forslag ville sikret at 98 % av vannet fortsatt ville gått til kraftproduksjon, samtidig som miljøforbedringene i vassdraget ville vært betydelig bedre. NJFF mener kommunen var moderat i sitt krav.

Det regjeringen nå velger å avse, utgjør under 1 % at det vannet en har ført bort fra vassdraget. Dette skjer i et vassdrag som Miljødirektoratet så seint som i 2020 foreslo at skal bli et nasjonalt storørretvassdrag. NJFF mener dette alene burde tilsi at OED burde gått lenger i å pålegge Statkraft i å avse noe mer vann.

Fond til villreintiltak

Det er mange aktører og aktiviteter som påvirker villreinen. Vannkraftutbygging er ofte en betydelig påvirkningsfaktor. Situasjonen for villreinstammene er krevende i de områdene som påvirkes av Tokke-Vinjereguleringene.

- Det er viktig at regulanter som påvirker villreinen som et minimum pålegges å sette av midler som kan brukes til forbedrende tiltak. Det er derfor positivt at Statkraft pålegges å bidra til et villreinfond med 10 millioner kroner, sier Øyvind Fjeldseth.

Fondet blir fordelt med seks millioner kroner til Hardangervidda villreinområde, tre millioner kroner til Setesdal Ryfylke villreinområde og én million kroner til Setesdal Austhei villreinområde.