Det blir ikke innført ekstraordinære reguleringer i laksefisket i år, selv om det er lite som tyder på at det blir et spesielt godt lakseår.

Ingen innskrenkinger i laksefisket

Det blir ikke innført ekstraordinære reguleringer i laksefisket i år, selv om det er lite som tyder på at det blir et spesielt godt lakseår.

Publisert: 11. juli 2023 kl. 08.21

Sist oppdatert: 11. juli 2023 kl. 08.25

Det er Miljødirektoratet som melder dette i en nyhetsmelding. 

Hvert år gjennomfører Norsk institutt for naturforsking (NINA) ei midlertidig vurdering av innsiget av laks til Norge, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Denne er basert på tall fra fangst i elv og sjø, og tellinger av laks som vandrer opp i elvene. Dersom vurderingen tilsier at det ligger an til å bli en svikt i innsiget med 50 prosent eller lavere i en region, kan det innføres avgrensinger i fisket midt i sesongen.

På tross av lave tall fra enkelte vassdrag og regioner, er det altså vedtatt å ikke innføre ekstraordinære avgrensinger i fisket.

Størst spørsmål rundt Rogaland og Namsen

Vassdrag i Rogaland har vesentlig lavere fangsttall i år sammenliknet med gjennomsnittet i perioden 2016-2019. Det har de siste årene vært høyoppnåelse av det såkalte gytebestandsmålet, som er mengden hunlaks som må være igjen i vassdraget etter fiskesesongen for å bidra i reproduksjon. Det er derfor likevel forventet at det er nok laks igjen i vassdragene i Rogaland til å sikre tilstrekkelig gyting i år òg, slik at neste generasjon av laks blir sikret.  

Også i Namdalen har det vært varierende tall fra fangst i fisketellere, fangst i sjø og elv, og det har vært vanskelig å få et entydig bilde av innsiget til regionen. I Namsenvassdraget har elveeierlaget selv gjort en evaluering av fangstene så langt og innført avgrensinger i fisket. Flere vassdrag i både Namsenregionen og Rogaland har gjennomført eller skal gjennomføre slike evalueringer i vassdragene sine og har avtaler om tiltak som avgrenser fisket dersom tallene er lave.

Det viktige gytebestandsmålet

For at det skal vokse opp maksimalt antall laks i en elv, må det være nok voksne fisk som gyter om høsten. Ut fra elvas lengde, bredde og type kan vi beregne hvor mange laks det er plass til. Det gir oss et tall per elv på hvor mange hunfisk som kan gyte. Det er det vi kaller gytebestandsmålet. Alle lakseelver har et slikt mål som vi måler elvas helsetilstand opp mot. Når det åpnes på laksefiske i en elv, så er det overskuddet utover gytebestandsmålet vi fisker på. 

Ta en kikk på vår lille infofilm om temaet:

Laksefilm.jpg