I en ny statusrapport for Oslofjorden, foreslås det å utrede etablering av nullfiskeområder. NJFF er skeptiske til et slikt sjablongmessig tiltak.

Ja til fritidsfiske i Oslofjorden

I en ny statusrapport for Oslofjorden, foreslås det å utrede etablering av nullfiskeområder. NJFF er skeptiske til et slikt sjablongmessig tiltak.

Publisert: 16. november 2023 kl. 13.27

NJFF har sendt brev til Klima- og miljøminister Andreas Bjelland hvor vi går sterkt mot forslaget om nullfiskeområder. NJFF har hele tiden støttet opp om forbudet mot fritidsfiske etter torsk, med bakgrunn i at torsken er hardt presset i Oslofjorden, men går mot et generelt forbud mot alt fritidsfiske. Det hjelper ikke torsken om vi freder makrellen, for å forklare det enkelt.

Fritidsfiske = friluftsliv

Mellom 1,5 og 2 millioner nordmenn fisker hvert år. Det gjør at fritidsfiske er blant de mest populære friluftslivsaktivitetene vi har. Likevel er ikke ivaretagelse av fritidsfiske en gang nevnt under innsatsområdet «friluftsliv» i rapporten. NJFF synes det er kritikkverdig at rapporten forsøker å utelukke fritidsfiske som rekreasjon fra det brede begrepet “friluftsliv”, selv om fritidsfiske og friluftsliv henger tett sammen.

NJFF mener det er viktig å anerkjenne fritidsfiske som en viktig og populær del av friluftslivet ved fjorden. Det er dessuten en aktivitet som bidrar positivt i arbeidet for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden gjennom økt kunnskap og faktisk restaureringsarbeid. Et bærekraftig fiske er positivt for allmenheten, og det opprettholder et stort engasjement også for de artene en ikke skal høste av.

Informasjon, ikke forbud

NJFF mener at dagens regulering av fritidsfiske i området som omfattes av “Oslofjordplanen” er tilstrekkelig god. Det er kommunikasjonen rundt torskefiskeforbudet som har vært mangelfull. Da forbudet ble effektuert i 2019, tilbød NJFF å bidra til å få informasjon ut til brukerne av fjorden. Fiskeridirektoratet ønsket imidlertid å gjøre denne jobben selv. Det har vist seg å være begrenset til informasjon på direktoratets hjemmesider og ved enkelte populære fiskeplasser.

Her gjenstår det etter vårt syn et omfattende arbeid som, i kombinasjon med økt kontroll og oppsyn, langt på vei kan gjøre at brukere av fjorden unngår å utilsiktet fange torsk. NJFF mener det med fordel kunne vært gjort en langt mer koordinert innsats med å få ut budskapet, og særlig gjennom aktivt samarbeid med oss og andre organisasjoner som har kontakt med store grupper av brukere av fjorden. Dette kan gjøres samtidig som en fortsatt tillater å fiske etter arter det er godt grunnlag for å fiske etter – slik som flyndrer på grunt vann og pelagiske arter som makrell og sjøørret.

Sjøørretfiske Espen foto Line Lillebø Osfoss.jpg

Det er uansett vanskelig å se for seg at store nullfiskeområder vil bidra til den nødvendige forståelsen for regelverket når det samtidig er godt grunnlag for å fiske på tallrike bestander av f.eks. makrell. Forsvinner fritidsfiskemuligheten i fjorden, så forsvinner trolig interessen for å holde øye med fiskebestandene og restaurere leveområdene. Det må vi unngå.

Flere hensyn viktige

Sjøørreten har i mange år hatt spesielt fokus hos NJFF. Gjennom store prosjekter har våre lokalforeninger, med betydelig frivillig innsats, gjennomført kartlegging og restaureringstiltak i bekker og elver rundt hele fjorden. Det har ikke bare gagnet sjøørreten, men alt liv i og rundt bekkene, samt Oslofjorden som helhet med redusert avrenning som følge av at kantvegetasjonen langs vassdragene bevares og reetableres.

Motivasjonen for å gjøre denne jobben vil ganske sikkert reduseres sterkt dersom en, uten godt grunnlag, etablerer nullfiskeområder i områdene hvor restaurering av gytebekker nå foregår. Det er i dag ikke noe som tilsier at sjøørreten trenger et slikt vern.

Yrkesfiske og bunntråling

Det er gitt en rekke dispensasjoner fra forbudet om å fange torsk til yrkesfiskere. Dette er uheldig med hensyn til å øke torskebestandene fra et allerede kritisk lavt nivå. Dispensasjonene som er gitt til yrkesfiskere må derfor opphøre, og det samme må bunntråling i nasjonalparkene. Det fremstår som dypt urettferdig for den vanlige fritidsfiskeren å bli rammet av fiskeforbud samtidig som kommersielle aktører får fortsette med sin aktivitet.