Strengere krav til havbruksnæringen? NJFF sier ja.

Ja til oppdrettskrav

Strengere krav til havbruksnæringen? NJFF sier ja.

Publisert: 25. april 2023 kl. 12.42

SV har til Stortinget foreslått 14 konkrete tiltak for at havbruk skal bli bærekraftig. Flere av punktene handler om å forbedre og legge om bruken av «trafikklyssystemet», som legger grunnlag for produksjonen i oppdrettsnæringsområder. SV vil også fryse oppdrett av torsk til det er nøye utredet hvilke konsekvenser dette har for kysttorsken.

NJFF mener det her fremmes mange viktige og gode forslag som, dersom de får flertall, i sum vil drive oppdrettsvirksomhet i riktig retning. Oppdrettsnæringen må, som all annen næringsvirksomhet, drives miljømessig bærekraftig og innenfor rammer om god dyrevelferd. Næringen er dessverre ikke der i dag.

Frys oppdrett av torsk!

NJFF mener det er et behov for mer utreding før vi tillater torskeoppdrett langs kysten. Utviklingen i kysttorskbestandene går i feil retning. Det er derfor særlig behov for å gå svært varsomt frem med å etablere en næring som er opplagt utfordrende med potensielt svært negative effekter på kysttorsk.

Vi må ta lærdom fra utviklingen av oppdrettsvirksomheten knyttet til laks, og unngå en situasjon der torskeoppdrett blir en trussel mot den ville torsken. Utfordringene knyttet til genetisk innblanding mellom vill torsk og oppdrettstorsk er betydelige, og kommer i tillegg til andre utfordringer knyttet til oppdrett i åpne merder.

Torsk Istockphoto.JPG

Må få lukkete anlegg

NJFF mener at bruk av lukket teknologi er en forutsetning for å løse utfordringene i oppdrettsnæringen. Overgangen fra tradisjonelle merder til lukket teknologi må skje raskt, og det skjer kun ved å stille konkrete krav om å ta i bruk tilgjengelig teknologi parallelt med en teknologisk videreutvikling.

NJFF ønsker at Næringskomiteen vedtar krav om bruk av lukket teknologi ved all videre vekst og tildeling av nye konsesjoner, samt at eksisterende anlegg må over i lukkede anlegg innen 2030.

Sjøørret og trafikklyssystemet

På tross av at det i flere år har vært et mål å utvide dagens trafikklyssystem med flere miljøindikatorer, så har det ikke skjedd noe siden systemet ble etablert, skriver NJFF i sitt innspill.

Det jobbes fremdeles med å inkludere sjøørret i systemet. Prosessen preges av liten vilje til faktisk å gjennomføre dette, og det igangsettes stadig nye utredninger av forhold som NJFF vurderer at allerede er tilstrekkelig utredet og at konklusjonene har vært at sjøørreten kan bli en indikator i trafikklyssystemet.

Det er heller ikke samsvar mellom dagens trafikklyssystem og kvalitetsnormen for villaks. Et viktig grep for å styrke situasjonen for de ville laksefiskene er at trafikklyssystemet tilpasses kvalitetsnormen.

Dette skjer nå

Næringskomiteen på Stortinget skal gi sin innstilling innen 16. mai.
Saken skal debatteres og stemmes over i Stortinget 23. mai (foreløpig dato).
Her kan du lese saksfremlegget og NJFFs innspill.