Klager på utslippstillatelse i Oslofjorden

NJFF og flere andre organisasjoner reagerer sterkt på den tillatelsen regjeringen har gitt til utslipp av Nitrogen rett ut i en hardt prøvet Oslofjord, og har sendt en klage på vedtaket.

Publisert: 16. mars 2024 kl. 17.26

Klima- og miljødepartementet ga den 23. februar bedriften Chemring Nobel i Sætre tillatelse til økte utslipp av nitrogen og en del andre stoffer til sjø med hjemmel i forurensningsloven § 11 siste ledd.

Tillatelsen, begrunnet i den globale sikkerhetssituasjonen og behovet for sprengstoff til krigføring, er tidsavgrenset og ble behandlet av departementet som første instans.

Flere organisasjoner reagerer sterkt, og skriver i en klage til departementet at de ser at Chemring Nobel i brev datert 8. mars 2024 opplyser om renseløsninger som vil føre til lavere utslipp enn det som ble lagt til grunn i den opprinnelige tillatelsen. Derfor ba Klima- og miljødepartementet den 13. mars 2024 Miljødirektoratet om å vurdere denne informasjonen i samarbeid med Chemring Nobel og utarbeide en anbefaling om endret tillatelse med lavere utslipp.

Chemring Nobel la frem informasjon om muligheter for å ta i bruk renseteknologi som en følge av “reaksjoner fra ulike hold”, som de selv skriver i brevet. De forklarer hvordan ulike rensemetoder vesentlig kan få ned utslippene av nitrogen. Dette viser viktigheten av transparens og hvor viktig det er med innspill fra ulike aktører som grunnlag for tillatelser for at disse skal stille tilstrekkelige krav til rensing.

På bakgrunn av dette er organisasjonene positive til at tillatelsen blir gjenstand for en ny vurdering. Det forventes en høring om den nye utslippstillatelsen når den foreligger, med reell mulighet for demokratisk medvirkning.

Videre vil de undertegnede organisasjonene påklage vedtaket om den opprinnelige tillatelsen til Kongen i statsråd.

Liste med krav:

De undertegnede organisasjoner ber om følgende:

Chemring Nobel må pålegges de samme forventingene som annen industri å ta i bruk best tilgjengelige teknologi og å benytte den kunnskap som finnes for rensing og minst miljøskadelig teknikk i produksjonen.

Kostnadene for både konsekvensene av og reduksjonen av utslippene bør sammenlignes med andre avbøtende tiltak.

En annet avbøtende tiltak kan være at utslippet sendes til en kysttankbåt etter utredning av hvor det eventuelt skal slippes ut i åpnere hav dersom dette utredes som en miljømessig forsvarlig løsning.

Den nye utslippstillatelsen må på høring når den foreligger, med reell mulighet til demokratisk medvirkning.

Brevet er skrevet under av Norges Jeger- og Fiskerforbund, Sabima, Norsk Friluftsliv og WWF Verdens Naturfond.

Du kan lese hel klagebrevet her