Nå er alle de 24 villreinområdene i Norge kvalitetssjekket. Kun ett område er godkjent.

Kun ett villreinområde får «grønt lys»

Nå er alle de 24 villreinområdene i Norge kvalitetssjekket. Kun ett område er godkjent.

Publisert: 20. desember 2023 kl. 12.29

I 2022 ble de ti nasjonale villreinområdene vurdert. Nå er resultatet fra de resterende 14 villreinområdene klare. Resultatet er nedslående: Av de til sammen 24 områdene som nå er undersøkt, er det kun Tolga Østfjell som vurderes å være av god kvalitet.

Bare halvparten av områdene oppfyller kvalitetsnormen for hvor god tilstand et villreinområde skal ha.

NJFF: Det må handles nå!

Fagsjef i NJFF, Siri Parmann, er både fortvilet og utålmodig på vegne av villreinstammene våre.

- Det er forstemmende, men dessverre ikke uventet, at villreinen har så dårlige levekår. Flere ekspertgrupper har gjort grundige vurderinger, og de peker både på utfordringer og hva som må gjøres. Nå er det opp til oss – både myndighetene og som enkeltpersoner – å rette opp i dette, sier Parmann.

Tre hovedproblem

Vurderingene som er gjort ut fra Kvalitetsnorm for villrein, viser at vi kan samle utfordringene som villreinen står ovenfor i tre hovedproblem:

- Leveområdene er oppsplittet og kvaliteten er forringet. Dette er en samlet effekt av infrastruktur som veier, vannmagasiner, hytter og menneskelig ferdsel.

- Utbruddene av skrantesjuken i Nordfjella i 2016 og på Hardangervidda i 2020. Både sykdommen i seg selv og bekjempelsestiltakene skaper utfordringer.

- Flere av de mindre villreinområdene har små bestander som i tillegg har lav og synkende genetisk variasjon.

Villreinområder klassifisering NINA 2023.png
Klassifisering av villreinområdene (Faksimile fra NINA)

Det er i tillegg lav og/ eller synkende vekter og kalverekruttering i flere bestander. Her kan det være en rekke faktorer som påvirker den negative trenden: Værforhold, klima, parasitter, bestandstetthet, jakt, arealendringer, beiteforhold og sykdommer. I dag vet man ikke sikkert hvilke faktorer som er hovedproblemet i de enkelte områdene, og det trengs mer læring om sammenhenger og betydninger.

Les mer om resultatene på NINA sine sider

Seks hovedområder det må gjøres tiltak innen

Statsforvalteren har utarbeidet tiltaksplaner for de seks villreinområdene som ble vurdert som dårlige i 2022, samt Setesdal Austhei som ble klassifisert som middels. Miljødirektoratet har nå levert sine innspill knyttet til tiltaksplanene til Klima- og miljødepartementet.

Det er særlig innen seks områder utfordringene er størst for disse sju villreinområdene, ifølge Miljødirektoratet. De mer enn antyder at tiltak innen disse områdene også vil være aktuelle for alle de 24 villreinområdene som er kvalitetssjekket.

  1. Stoppe utbygging
  2. Forstyrre mindre
  3. Begrense klimaendringer
  4. Forebygge sykdommer
  5. Restaurere leveområder
  6. Bestandsforvaltning

Les mer om tiltakene på Miljødirektoratets sider