MENY hamburgermeny Close-menu button

Lakseluskrise på Vestlandet - sjøauren lider

Enorme mengder lakselus dreper og truer sjøauren på Vestlandet. Vi er inne i det verste luseåret vi har sett på lenge.

Publisert 24. juni 2021 kl. 07.28

Situasjonen for sjøauren på Vestlandet er nå svært bekymringsfull. Det rapporteres om omfattende lakselusangrep på sjøauren mange steder i regionen. Allerede i første halvdel av mai fikk NJFF tilsendt flere bilder av sterkt luseangrepet sjøaure fanget på stang i sjøen på øya Bømlo, sør i Vestland fylke.

Uvanlig lite snø i fjellene på hele Vestlandet kombinert med lite nedbør i vår, gjør at vannføringen er lav i de fleste elvene, og dermed blir det lite ferskvann i fjordene der oppdrettsanleggene og lakselusa finnes. Saltere vann og stigende temperaturer favoriserer lakselusa og forsterker problemene for villfisken.​

Ansatte i NJFF-Hordaland var 31. mai ute sammen med elever for å rydde plast langs Arnaelva i Bergen kommune. De kunne fortelle at det ble observert sjøaure med luseskader i nedre del av Arnaelva. Det er også den siste tida observert sjøaure med mye lakselus nederst i Oselva. De to nevnte elvene renner ut i to helt adskilte fjordsystemer, henholdsvis nord og sør for Bergen. ​

I tillegg til i Hordaland så meldes det nå også om bekymringsfullt mye lakselus på sjøaure både i Sogn og Fjordane og i Rogaland. Alt tyder dessverre på at sommeren 2021 kan bli en krisesommer for sjøaurebestandene på Vestlandet.

Krise i Hardangerfjorden!

NJFF har også vært i kontakt med Hardangerfjord Villfisklag, en organisasjon for grunneierlag og jeger- og fiskerforeninger som jobber for å betre forholdene for villfisken i elvene i Hardanger. I en epost til NJFF skriver leder i laget, Sven-Helge Pedersen følgende: « Eg sjekka elvar og mindre bekkar på nordsida av Hardangerfjorden i går, frå Granvin til Mundheim. Eg var innom alle elve-/bekkeosar og fann at det står sjøaure på avlusing i samtlige.  I Granvin har det stått 100 + sjøaure, 0,5 til 3 kg i nedre deler av elva dei siste par vekene. Eg fann sjøaure, vaksen fisk og smolt i  brakkvatnet ved Folkedalselva, ved utløpet av Kvanndalselva, i Laupsaelva, i brakkvatnet ved utløpet av Øysteseelva, i Straumen ved utløpet av Movatnet/Steinsdalselva i Norheimsund, i bekk ved Røyrvika og i Mundheimselva.

Her i Mundheimselva talde forskarar i går frå 20 til 190 lus i ulike stadier på 100 av årets sjøauresmolt.  Dette er ein katastrofe der store deler av ungfisken i vassdraga våre går tapt». Pedersen konkluderer med at det nå ser «heilsvart ut for sjøauren». 

Statsforvalteren griper inn

Statsforvalteren i Vestland vedtok 1. juni å stenge for alt fiske etter sjøaure (og villaks) i fredningssonene utenfor elvene i tidligere Hordaland fylke. Årsaken er at det nå har samlet seg mye sjøaure i områdene nær elveosene, inne i fredningssonene. Sjøauren har trukket inn i disse sonene fordi det er brakkere vann nær elveosene, og sjøauren oppsøker ferskere vann på grunn av mye lakselussmitte mange steder i Vestland fylke nå.
I en epost til NJFF 1. juni skriver fiskeforvalter Gry Walle: «Det er i år rapportert om mykje lus på sjøaure i Hordaland, og mykje prematurt tilbakevandra aure i brakkvassonene og elvemunningane. Etter at Miljødirektoratet fjerna ein paragraf i den nasjonale forskrifta, har det i år vore lov å fiske etter laks og sjøaure i fredingssonene heile året. På grunn av den ekstraordinære situasjonen med mykje prematurt tilbakevandra sjøaure, ser vi trong for å regulere fisket i fredingssonene i Hordaland. Dette for å unngå å auke den potensielt negative effekten lakselus kan få på stammer av sjøaure i Hordaland. Når mykje aure vandrar prematurt tilbake til brakkvassonene, fører det til at ein større mengde aure er lettare tilgjengeleg for fiske. Dette kan òg vere fisk som er sterkt prega, og ikkje vil handtere ytterlegare stress ved fiske og eventuell gjenutsetting bra. Frå og med i dag, og inntil vidare, har vi difor innført same reglane som gjaldt inntil nyleg; Det berre lov å fiske etter laks og sjøaure i fredingssonene i Hordaland når det er ope for sjøaurefiske i vassdraget som renn ut i fredingssona».

NJFF krever handling

- NJFF støtter selvsagt hastevedtaket frå Statsforvalteren, men mener at det er en tragedie at et slikt tiltak skal være nødvendig. I 2021 burde oppdrettsindustrien hatt langt strengere krav i forhold til hvor mye lakselus som er tillatt på fisken i anleggene. I denne regionen finner vi landets største tetthet av oppdrettsfisk i forhold til sjøarealet. Dette medfører helt åpenbart at antall lakselus som slipper ut fra anleggene og som smitter villfisken i fjordene blir for stor, selv om oppdretterene holder seg innenfor tillatt mengde lus på oppdrettsfisken, uttaler Bjarte Erstad, leder av NJFFs sportsfiskerutvalg og leder i NJFF-Hordaland.

- NJFF sender nå en kraftig bekymringsmelding til Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, der vi beskriver lusekrisa og der vi krever en intensivert innsats i bekjempningen av lakselusa i oppdrettsnæringen. Dagens situasjon er totalt uakseptabel. Vi er dessverre langt unna å kunne si at oppdrettsnærin​gen driver miljømessig bærekraftig, og denne situasjonen kan vi ikke leve med. Vi ber om et hastemøte med ministeren for å drøfte situasjonen, sier en opprørt Erstad. 

NJFF vil ha sjøauren inn i trafikklyssystemet!

I gjentatte møter med Nærings og Fiskeridepartementet de siste par åra har NJFF krevd at sjøauren må inn som ny indikator i trafikklyssystemet, og ikke bare villaksen som i dag. Ei ekspertgruppe har allerede på oppdrag fra regjeringen utviklet en modell for bruk av sjøauren som ny indikator. Modellen baserer seg på to parametre, redusert marint leveområde (RML) som beregner hvor store deler av et areal som er uegnet for førstegangsvandrende sjøørret på grunn av lakselus. Dette kombineres med redusert marin tid (RMT), som beregner hvor mye vekstsesongen reduseres for sjøørret som ville oppholdt seg i området. Rapporten til regjeringen kan leses her https://www.regjeringen.no/contentassets/68986c2c2d6d4443b5a057718317a210/appendiks_x_sjoorret.pdf

​Skal sjøauren få god nok beskyttelse i sine leveområder i fjordene og på kysten mener NJFF at det er helt åpenbart nødvendig at denne modellen blir tatt i bruk så snart som mulig. De enorme skadene som lakselusa påfører sjøaurebestandene langs hele oppdrettskysten er for lengst svært godt dokumentert, og hele 91 % av bestandene i 430 undersøkte elver var i 2019 negativt påvirket av lakselus fra oppdrett! ​

Se film som viser hvor mye lakselus det er: 

 ​

 

 

 ​