NJFF er redde for at mer energi gir mindre natur.

Mer energi, mindre natur?

Energikommisjonen har levert sin rapport om fremtidens energiproduksjon. NJFF er redde for at mer energi gir mindre natur.

Publisert: 03. februar 2023 kl. 15.17

Sist oppdatert: 06. februar 2023 kl. 11.53

Energikommisjonen ble nedsatt av regjeringen for ett år siden. Oppgaven var å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. Her kan du lese NJFFs første reaksjoner på de delene av rapporten som berører våre interesser.

Vil mer energi gi mindre natur?

Kommisjonen har ikke lagt nevneverdig vekt på naturhensyn i rapporten, selv om det kommer frem et grunnsyn om at klima- og naturkrisen må sees i sammenheng.

Det pekes helt riktig på at kommunene alltid har hatt en sentral rolle i utviklingen av energisystemet, og at de også vil få et stort ansvar for utviklingen framover. Kommisjonen slår fast at det må vurderes mange kilder til ny fornybar energi, men vi må også ivareta naturen og Norges internasjonale forpliktelser. Samtidig peker de på behovet for mye kraft raskt.

NJFF stusser når kommisjonen fremhever at «En av vår tids største hindre for å få til økt kraftproduksjon, og da særlig vindkraft på land, er mangel på folkelig og lokal oppslutning. Skal den utfordringen tas på alvor, må virkemidler for å fjerne dette hinderet tas i bruk» uten å samtidig påpeke nedbygging av natur som et vel så stort hinder. NJFF aner at kommisjonen ikke fullt ut anerkjenner naturhensyn som en alvorlig utfordring, og at det dermed heller ikke understrekes at naturhensyn må ivaretas på linje med menneskelige og sosiale hensyn.

NJFF er bekymret for at hastverket som kommisjonen understreker i rapporten, vil føre til at hensynet til naturen i for stor grad ofres.

Utbyggingsområdet Bremangerlandet Jostein Nygård.jpg
Bremangerlandet Foto: Jostein Nygård

NJFF mener: All energibygging må ta hensyn til naturen

Å stanse tapet av natur og derigjennom sikre leveområdene til fisk og vilt, er grunnlaget for jakt, fiske og annet friluftsliv. Dette er NJFFs grunnhensyn også når det kommer til energipolitikk:

  • Utvikling av ny fornybar energi må kombinere klimahensyn med ivaretakelse av naturmiljøet, naturmangfoldet og friluftsliv.
  • Ved all utbygging av ny fornybar kraft skal det foreligge et oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, fiske og friluftsliv blir ivaretatt.
  • Ny satsing på fornybar kraftutbygging skal ikke legges til større sammenhengende naturområder eller viktige frilufts-, jakt- og fiskeområder, og ikke lokaliseres i villreinens leveområder.

Positivt om effektivisering

Energikommisjonen er tydelige på at vi må videreutvikle helheten i energisystemet og varmesystemene. Det må utarbeides en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering, og kommisjonen peker på en rekke konkrete tiltak hos blant annet myndigheter, industri, bygg og offentlig og privat virksomhet. Det må utarbeides tiltak for fjernvarme, bioenergi og varmepumper.

Dette er helt i tråd med NJFFs syn, hvor vi har spilt inn at vi trenger en helhetlig politisk strategi der også energisparing og energieffektivisering inngår.

Vannkraft til besvær

Etter sterkt påtrykk fra blant andre NJFF, fikk kommisjonen beskjed om at verneplan for vassdrag skulle ligge fast. Det har kommisjonen forholdt seg til, og det foreslås ikke utbygging i de verna vassdragene.

Kommisjonen er enstemmige i at det bør legges til rette for økt produksjon av regulerbar vannkraft. De er likevel delt i synet på flere punkt innen vannkraftutbygging. Blant annet er de splittet i hvilken grad modernisering av eksisterende vannkraftverk skal prioriteres og nivået på ulike miljøkrav. Et flertall mener dog at det må inngås avtaler med kraftbransjen om rask opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk. NJFF støtter opprustning av vannkraftverk, og det kan være tilfeller der dette kan kombineres med utvidelser. Det må i så fall vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vannkraft.JPG

NJFF mener at vi kan få til miljøforbedringer i vassdragene. Gjennom vilkårsrevisjonene må det legges til rette for reelle miljøforbedringer, herunder krav om minstevannføring, og krav om hvor raskt vannstanden kan endres opp og ned ved kjøring av kraftverkene. Dessverre leverer meldinga dårlig på dette punktet. Særlig gjelder det hvilke føringer de legger på de viktige revisjonssakene. Kommisjonens flertall mener at en ved gjennomføring av vilkårsrevisjoner som hovedregel bør søke å unngå tap av kraftproduksjon og reguleringsevne uten at det går på bekostning av helt nødvendige forbedringer av miljøtilstanden i vassdraget.

Det sies ikke noe om hva "helt nødvendige forbedringer av miljøtilstanden" er, men en kan frykte at det skal mer til enn i dag. Og i dag har miljøet stort sett tapt i disse sakene. Dersom dette står seg kan det derfor være svært dårlig nytt miljøet i de regulerte vassdragene som skal få revidert miljøvilkårene sine. Det er i hvert fall gitt at vi fremover må stille langt sterkere krav til god kunnskap i denne typen saker.

Delte signaler om vindkraft

Energikommisjonen mener at potensialet for nærvind bør utredes. Dette gjelder mindre anlegg, f.eks. langs større veier, i industriområder eller områder som må antas å ha mindre miljøvirkninger enn anlegg som bygges i uberørte områder.

Dette er i tråd med NJFFs innspill, hvor vi har bedt om at vindkraftanlegg på land må legges til allerede utbygde områder som etablerte industriområder og lignende.

NJFF mener det ikke skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur. Vi opplever dessverre at Energikommisjonen åpner for at nærvind også kan bygges i natur, ikke bare ved allerede nedbygd areal, samt at de sier det må inn betydelige reinvesteringer i dagens vindkraftanlegg. Kommisjonen understreker at kommunene må ha økt innflytelse og økonomiske fordeler, og må være mer proaktive i tilrettelegging for vindkraft på overordnet nivå.

At kommunene må mer inn, har også NJFF støttet opp om, men det er viktig at hensynet naturen og målet om å stanse tap av natur vektlegges tilstrekkelig. Erfaringer tilsier dessverre at naturen lettere bygges ned bit for bit når kommunene får økonomiske intensiver for dette.

Vindkraft.jpg

NJFF mener at myndighetene bør stimulere til utvikling av havvindprosjekter som alternativ til landbasert vindkraftutbygging. Også for satsing på havvind må hensynet til naturmiljøet selvfølgelig ivaretas. Energikommisjonen peker på at det er viktig å komme raskt i gang med utbyggingen av havvind, og de vil at det skal tilrettelegges for havvind langs hele kysten.

For NJFF er det viktig at man ikke gjentar feilene som ble gjort med de landbaserte vindkraftanleggene, herunder at ikke naturkartleggingen var god nok. Det er derfor bra at Energikommisjonen slår fast at staten må ta ansvar for å raskt sette inn mer ressurser til helhetlige naturkartlegginger av norsk sokkel før nye områder åpnes.

Viktige ting som må kartlegges og tas hensyn til er, etter NJFFs syn, trekkruter for fugl og leveområder for sjøpattedyr og fisk.

Solkraft

Energikommisjonen ser svært positivt på etableringen av solkraft i Norge. De ønsker at det utformes en mer helhetlig politikk for solkraft, både på bygg og bakkemontert solkraft.

Sol blå himmel.jpeg

NJFF mener også at solkraft er en del av helhetsløsningen, spesielt for bygg. Vi er mer skeptiske til større anlegg med bakkemontert solkraft. Kommisjonen foreslår kombinasjonsbruk av areal, f.eks. beite og solenergiproduksjon. NJFF er redd bakkemontert solenergi vil bidra til nedbygging av enda mer natur. Derfor er vi på vakt når kommisjonen mener at systemet for konsesjonssøknader for bakkemontert solkraft må forenkles, og kapasiteten til å behandle søknader må økes. Vi mener at heller ikke i denne sammenhengen må hastverk gå på bekostning av kartlegging av naturverdier og føre til nedbygging av natur.

Hva vil politikerne gjøre nå?

Energikommisjonen peker ut flere gode retninger i sin rapport. Det store spørsmålet er hva politikerne velger å gjøre nå. Uansett hva kommisjonens analyser sier, er det til syvende og siste våre folkevalgte som skal ta avgjørelsene for fremtiden. Vil de først og fremst legge vekt på lynraske prosesser og storstilt utbygging? Eller vil de legge vel så mye vekt på Energikommisjonens budskap om å satse bredt og nødvendig på energieffektivisering?

NJFFs grunnsyn er klokkeklart:
Naturgrunnlaget skal ivaretas, vi skal stanse tap av natur og vi skal sikre viltets og fiskens leveområder.

Vanndis.jpg

NJFF arbeider for nasjonale rammebetingelser for utbygging av fornybar energi som bidrar til stans i tap av natur. Videre utbygging av fornybar energi må ta utgangspunkt i en helhetlig politisk strategi der også energisparing og energieffektivisering inngår. NJFF arbeider for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, fiske og annet friluftsliv, ivaretas i alle utbyggingssaker.
(Landsmøtevedtak 2021)


Energikommisjonens rapport ble overlevert til Olje- og Energidepartementet 1. februar 2023. Denne er sendt på høring, og NJFF følger denne helt inn til den politiske behandlingen.

NJFF har, sammen med et utvalg andre organisasjoner, sendt notat til Energi- og miljøkomiteen om flomsikring i vernede vassdrag. Les brevet her.