Regjeringen vil bevilge 10 mill.kr. ekstra til bekjempelse av pukkellaks. NJFF er godt fornøyd med å ha blitt hørt.

Mer penger mot pukkellaks i revidert statsbudsjett

Regjeringen vil bevilge 10 mill.kr. ekstra til bekjempelse av pukkellaks. NJFF er godt fornøyd med å ha blitt hørt.

Publisert: 11. mai 2023 kl. 13.43

11. mai la regjeringen frem endringer på statsbudsjettet for inneværende år.

Mer penger ble bevilget

NJFF har vært i flere møter med Klima- og Miljødepartementet samt flere av partiene på Stortinget hvor vi har argumentert for ekstra penger til bekjempelse av pukkellaks, hovedsakelig til bruk til innkjøp og drift av feller i Finnmark. Vi har også uttrykt en særlig bekymring for Tanavassdraget, som på grunn av sin størrelse er ekstra krevende å beskytte mot pukkellaks.

NJFFs oppfordring om å øke potten til bekjempelse ble hørt, og regjeringen foreslår å øke bevilgningen med de 10 millioner kronene vi ba om.

Regjeringens begrunnelse

Klima- og miljødepartementet skriver:

«Det foreslås å øke bevilgningen til bekjempelse av pukkellaks med 10 mill. kroner i 2023. Pukkellaks utgjør en trussel mot naturmangfoldet i berørte vassdrag, og innebærer risiko for den rødlistede villaksen. Pukkellaks utgjør også risiko for vannkvalitet ettersom den dør og råtner i elvene etter gyting. Den utgjør videre en fare i forbindelse med sykdomsspredning til både villfisk og oppdrettsfisk. Innsiget av pukkellaks i 2023 forventes å øke betydelig sammenliknet med 2021. Mottiltakene i 2023 vil bli viktige for at Norge skal klare å holde pukkellaksbestanden på et håndterbart nivå i årene fremover samt for å hindre spredning sørover i Norge og til resten av Europa. Bevilgningen skal dekke utgifter til tiltak i Tanavassdraget og samt forsvarlig avhending av død pukkellaks fra berørte vassdrag.»

Stortingsmelding om villrein

Regjeringen arbeider med å lage en stortingsmelding om ivaretakelse av villrein. NJFF har allerede vært i flere innspillsmøter, og vil følge opp arbeidet med dette.

Regjeringen foreslår å bruke 0,7 mill. kroner ekstra over statsbudsjettet for å dekke utredningsbehov i forbindelse med arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Det er NJFF godt fornøyd med, slik at meldingen kan bygge på best mulig utredninger og kunnskap.

Skadefellingslag og laksetrapp

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skadefelling av rovdyr gjennomført av kommunale/interkommunale skadefellingslag med 10 mill. kroner.

De vil også øke bevilgningen i tilskudd til laksetrapp i Fustavassdraget i Vefsn (Nordland) med 5 mill. kroner.