NJFF har fremmet et konkret forslag til løsning for fortsatt å kunne trene fuglehunder på fasan og rapphøns.

Mulig løsning for lavlandsaktiviteten?

NJFF har fremmet et konkret forslag til løsning for fortsatt å kunne trene fuglehunder på fasan og rapphøns.

Publisert: 09. mars 2023 kl. 13.28

De siste årene har søkelyset i økende grad blitt rettet mot den mangeårige praksisen med utsetting av fasan og rapphøns. Det pekes på flere utfordringer knyttet til denne aktiviteten. En kjennelse i Oslo Tingrett satte en stopper for utsetting av fasan og rapphøns i 2022. 

To rapporter er levert

Det er lagt fram to ulike rapporter som omtaler denne problematikken: 

En rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø påpeker en rekke utfordringer med den praksis som har vært gjeldende, med risiko for uheldige følger for naturmangfold, dyrevelferd og dyrehelse ved innførsel, oppdrett, forflytting og utsetting av fasan og rapphøns.

Nå er det kommet en ny rapport som er utarbeidet av Institutt for Skog- og Utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet som fikk dette i oppdrag av Fuglehundklubbenes Forbund og deres Lavlandskomite. Denne rapporten konkluderer noe annerledes enn rapporten fra VKM. 

NJFF spiller inn en alternativ løsning

Trening, prøving og bruk av hund til jakt og ettersøk er en del av kjernevirksomheten for NJFF. For fuglehundeiere bosatt i lavereliggende strøk har trening og prøving på disse artene vært særlig verdifullt. Derfor er arbeidet med å sikre gode rammer for denne virksomheten en prioritert oppgave. Samtidig må vi akseptere at det stilles rimelige krav som sikrer at dette skjer innenfor en ramme som ivaretar hensynet til naturmangfoldet og som sikrer at hensynet til dyrevelferd og dyrehelse er godt ivaretatt.

Nå har NJFFs forbundsstyre kommet opp med et konkret forslag til løsning på de utfordringer som er skissert, da i særlig grad spørsmålet om dyrevelferd for fuglene. Forbundsstyret gjorde nylig følgende vedtak: 

"NJFF vil arbeide for å videreføre muligheten til å bruke fasan og rapphøns til trening og prøving av jakthunder forutsatt at dyrevelferdsmessige forhold blir ivaretatt. Vi ønsker derfor en utredning av en sertifiseringsordning for godkjenning av de som skal drive med slik virksomhet, slik at lavlandsaktiviteten kan fortsette innenfor gode rammer."

En modell som ivaretar dyrevelferd og miljøhensyn

NJFFs alternativ for å kunne opprettholde et treningstilbud og muligheter for å videreføre lavlandsprøver, er å legge opp til en form for sertifiseringsordning som i hovedsak retter seg mot mer profesjonelle aktører, eksempelvis hundesentre. For å unngå dyrevelferdsmessige utfordringer knyttet til transport mm, bør en slik ordning ta utgangspunkt i at aktørene selv driver med oppdrett av fuglene som skal settes ut.

Det må stilles krav/kriterier som søkere må oppfylle for å ivareta dyrevelferden til fuglene gjennom hele livsløpet på en god måte. Det bør stilles krav til oppdrettsmiljø, utsettingslokaliteter, krav om tilstrekkelig skjul, tilgang på mat, og krav om oppfølging gjennom hele livsløpet til fuglene.

Veien framover

Framtiden for mulighetene for fortsatt å kunne sette ut fugl til lavlandsaktivitet ligger i praksis i Klima- og miljødepartementet. 

NJFF har allerede tatt opp saken i et møte med Miljødirektoratet, og har der argumentert sterkt for en sertifiseringsordning. Nå følges dette opp politisk. NJFF ber om møte med Klima- og miljødepartementet for å presentere vårt forslag til en løsning på denne konflikten.