Vi har tatt en kikk på hva den internasjonale naturavtalen kan bety for jakta og fisket.

Naturavtalen og jakt og fiske

Vi har tatt en kikk på hva den internasjonale naturavtalen kan bety for naturen og for oss som jakter og fisker.

Publisert: 12. mai 2023 kl. 11.26

Sist oppdatert: 12. mai 2023 kl. 11.25

NJFF har gitt høringsinnspill om nasjonal oppfølging av den internasjonale naturavtalen som nylig ble inngått i Montreal. Dette temaet er selvsagt viktig for oss som er opptatt av å ta vare på viltet og fiskens leveområder. Å stanse og reversere tap av natur er sammen med å løse klimautfordringene, store utfordringer som henger uløselig sammen og som må løses parallelt.

Her er noen av de områdene vi har fokusert på i høringsinnspillet:

Jakt og fiske i verneområder

Jakt og fiske er en viktig del av vårt høstingsbaserte friluftsliv. Vi har lange tradisjoner for å høste av våre viltarter gjennom jakt og fangst. Godt forvaltet jakt og fiske representerer ikke en trussel mot artene eller naturmangfoldet. Dette ligger som grunnleggende forutsetninger i både naturmangfoldloven, lakse- og innlandsfiskeloven og viltloven. 

Vi har tradisjon for å utøve en bærekraftig høsting, også i de fleste av våre verneområder, noe vi understreker at må kunne videreføres. Dette synet har vi tidligere fått politisk gjennomslag for. 

Tradisjonelt har Norge lagt vekt på en god og bærekraftig avveining mellom bruk og vern i våre verneområder der friluftsliv, jakt og fiske vurderes til ikke å true naturgrunnlaget. Gjennom slik bruk av verneområdene legges et grunnlag for interesse for å ta vare på naturen. En bred oppslutning om vernet er viktig for en varig og god forvaltning av naturen og verneområdene. NJFF har ikke tro på en linje der mennesket skal stå på utsiden og betrakte. En slik tilnærming vil på sikt undergrave forståelsen for vernet, for å ta vare på naturgrunnlaget og for å stanse tap av natur.

Utbygde vassdrag

Historisk sett er vannkraftutbygginger noe av det som har rammet naturen hardest. Hver vannkraftutbygging er styrt av en konsesjon for en gitt tidsperiode. Gjennom revisjon av konsesjonene for eldre vannkraftutbygginger er målet at vassdragene skal få miljøforbedringer. For mange av vassdragene vil krav om minstevannføring være sentralt.

NJFF har i sitt høringsinnspill lagt vekt på at det er av avgjørende betydning at det ikke legges opp til en svekkelse av intensjonene og mulighetene for miljøforbedringer i vilkårsrevisjonene. Snarere bør det være restaureringstiltak som løftes fram og prioriteres.

Laksetrapper og fjerning av vandringshindre

I regi av NJFF gjør lokale jeger- og fiskerforeninger alene eller i samarbeid med andre, en betydelig innsats for å kartlegge sjøørretbekker og gjennomføre restaureringstiltak i disse. Ofte dreier dette seg om mindre vassdrag der dugnadsbaserte tiltak vil kunne gi betydelig positivt effekt og gi sjøørreten muligheter for å komme tilbake. Dette er en innsats som bør bygges opp, og som det er viktig å sikre en kontinuitet rundt.

Flere land er i gang med å fjerne større vandringshindre i vassdrag. Dette bør stå som forbilde for det videre arbeidet også i Norge. Det er utarbeidet en Nasjonal strategi for restaurering av vassdrag 2021-2030 (Miljødirektoratet), men oppfølgingen av denne synes å være satt på vent. Vassdragsrestaurering må regnes som en relativt lavthengende frukt mht å få gjennomført, og det gir raskt positive effekter, men selv vedtatte strategier forutsetter politisk vilje og tilstrekkelig økonomi for å gjennomføres, påpeker NJFF i sitt høringsinnspill.

I NJFFs høringsinnspill omtales også andre områder som for eksempel viktigheten av å bevare og restaurere naturen. 

Les hele høringsinnspillet her.