Nedstenging av fiske i lakseelvene – et nødvendig føre-var-tiltak

Miljødirektoratet valgte hastig, men etter en faglig vurdering å stenge lakse- og sjøørretfiske i 33 elver fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag fra og med søndag 23. juni. NJFF har hatt møte med Miljødirektoratet, og har bedt om snarlige møter med Fiskeriministeren, Klima- og Miljøministeren og Energiministeren.

Publisert: 28. juni 2024 kl. 11.04

Sist oppdatert: 27. juni 2024 kl. 12.01

Alt fiske etter laks i sjøen ble også stanset langs hele denne kyststrekningen. Det ble gjort unntak for laksefiske i sjøen i Driva- og Drammensregionen, da disse er under behandling eller skal behandles for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Møte med Miljødirektoratet

NJFF hadde møte med Miljødirektoratet mandag denne uken for å få en god forklaring på hvorfor en valget å innføre reguleringen så raskt, men også for å gi klar beskjed om at en burde fått på plass en langt bedre involvering av representanter for fiskerne og rettighetshaverne i forkant av en beslutning som rammer så mange sportsfiskere og elveforvaltere.

NJFF var imidlertid klare på at vi, sett i lys av det som ser ut som et katastrofalt redusert innsig av laks til kysten, dessverre tror at tiltaket synes nødvendig. NJFF mente derimot at en med fordel burde ventet ytterlig 1-2 dager med nedstengingen, slik at en i større grad hadde hatt anledning til å få informer de sportsfiskerne som hadde planer for å dra på fiske.

Slik det ble nå, fikk en svært begrensede muligheter til å kansellere eventuelle reiser og annet. Mange satt nok allerede i bil/fly/tog på vei til et fiskeopphold.

Dette mener NJFF kunne vært unngått, uten at det hadde gjort noen forskjell av betydning med tanke på effekten av tiltaket.

Uten å involvere organisasjonene i prosesser som i stor grad angår de brukerne de representerer, kan en risikere at tiltakene utformes og gjennomføres på en måte som resulterer i unødvendig stor motstand. Det tjener hverken Miljømyndighetene eller sportsfiskerene på.

NJFF forventer at dette gjøres på en langt bedre måte i tilsvarende situasjoner i fremtiden, når det gjelder planer om å iverksette ekstraordinære tiltak for å ivareta fisken eller viltet.

Målet er å unngå alvorlig skade på laksebestandene

De faglige vurderingene antydet sterkt at svikten i innsig av laks var om lag en halvering av fjorårets allerede svært dårlige innsig. Det er uvanlig at en regulerer fisket så tidlig i sesongen, men på grunn av de illrøde varslene så valgte en denne gangen å ikke vente for å se om det ville ta seg vesentlig opp i de kommende ukene. Det overordnede hensynet var å unngå alvorlig skade på laksebestandene ved at en fortsatte å fiske på et svært lite antall fisk uten at det kom vesentlig påfyll av ny fisk, og dermed ikke nå gytebestandsmålet.

I utgangspunktet gjelder nedstengingen ut denne sesongen, men Miljødirektoratet vil likevel evaluere laksesesongen fra starten av juli (midtsesongevaluering). Det betyr at stengningen av de enkelte elvene kan bli revurdert, men også at nye elver kan få redusert sesong. Elver hvor gytebestanden i hovedsak utgjøres at smålaks er ikke vurdert i denne omgangen. Hvordan en vil vurdere det dersom også smålaksinnsiget ser like dramatisk dårlig ut, vites per nå ikke.

Oppmuntrende

Innsiget lenger nord kommer noe senere, og derfor er ikke disse elvene i denne omgang vurder på samme måte. Rapportene tyder positivt nok på at innsiget til blant annet Målselv synes å være godt. Det gir i det minste håp om at det ikke står så ille til i den regionen, men vi må nesten avvente at Miljødirektoratet innhenter og sammenstiller mer informasjon slik at eventuelle grep tas basert på best mulig tilgjengelig faglig grunnlag. Per nå kan vi bare krysse fingrene og håpe at det står langt bedre til i den regionen.

En varslet krise

Det er mange årsaker til at laksen sliter. Påvirkning fra laksesoppdrettsindustrien er av Vitenskapelig råd for Lakseforvaltningen rangert som den største ikke-stabiliserte trusselen, men også vannkraftutbygginger og et utall andre inngrep i og ved vassdragene påvirker og har påvirket laksen negativt i flere tiår. Både bestander og genetikk er hardt presset. I sum gjør dette at bestandene håndterer store systemiske endringer, slik som endringer i havklimaet, dårligere.

Ansvaret ligger fordelt på en rekke departementer. NJFF har derfor bedt om møter med statsrådene i Klima- og Miljødepartementet, Fiskeridepartementet og Energidepartementet for å presse på for ytterlig handling med tanke på å komme raskere i mål med å ivareta den rødlistede atlantiske laksen. En art Norge har et særskilt ansvar for å ivareta. Det viser de siste årenes, og særlig årets dramatisk dårlige innsig at vi ikke evner å gjøre.