NJFFs innspill til nye jakttider

Hvert femte år revideres forskriften for jakt- og fangsttider. NJFF har nå gitt sitt innspill til Miljødirektoratet, som håndterer saken på vegne av regjeringen.

Publisert: 10. november 2021 kl. 13.47

Sist oppdatert: 10. november 2021 kl. 13.46

Arbeidet med ny forskrift har pågått i flere måneder allerede. I NJFF har vi blant annet hatt en intern innspillsrunde hvor fylkeslagene har kommet med synspunkt og forslag til hva NJFF skal sende inn. Vi har også deltatt i en tidlig-fase-runde med direktoratet. Nå har vi levert vårt endelige høringssvar.

Overordnet

NJFF har reagert på at det foreslås innskrenking av jakttider på enkelte arter. Begrunnelsen har enten vært å harmonisere jakttidene med andre, lignende jaktbare arter eller fordi det er rapportert lav fellingsgrad. Ingen av begrunnelsene aksepteres av NJFF.

 

Lav fellingsgrad er ikke det samme som lav bestand

Det er ingen automatikk i at det er en sammenheng mellom nedgang i felt vilt av en art og faktisk nedgang i bestanden. Lite jaktuttak kan forklares ved å se utviklingen i jaktinnsats, årsakene til dette og innføring av regler og jaktbegrensninger. Lav fellingsgrad bør derfor ikke brukes som begrunnelse for å frede en art. Så lenge arten tåler beskatning er det ikke behov for fredning. Å høste av et overskudd, er et viktig prinsipp for NJFF. Vi forutsetter at også Miljødirektoratet legger dette til grunn for sine forslag til jakttider.

 

Regelverket skal bygge på kunnskap

Så lenge arter produserer et høstingsverdig overskudd, og det ikke foreligger faglige argumentasjon for at en art ikke lenger skal være jaktbar, forutsetter NJFF at det ikke fremmes forslag om å ta arter ut fra listen over jaktbare arter eller korte inn jakttiden.

I dag har vi en kunnskapsbasert forvaltning og høsting av de jaktbare artene. Det vil kreve god begrunnelse og dokumentasjon for å fremme forslag om å åpne for jakt på nye arter. Det må være en tilsvarende terskel og krav om faglig begrunnelse og dokumentasjon for å ta arter ut av listen over jaktbare arter.

 

Kortversjon av NJFFs innspill

 • Jakttiden for skarv i ferskvann utvides til 28. februar.
 • Jakttiden for skarv i saltvann opprettholdes som i dag med jakt på ungfugl med hvit buk i saltvann uten område begrensninger.
 • NJFF støtter forslaget om at det bør være mulighet for statsforvalteren til å åpne for jakt på grågås 20 dager før ordinær jaktstart.
 • NJFF anmoder samtidig om at det åpnes for jakt på grågås i en større del av Finnmark.
 • Jakttiden på svartand bør holde som i dag, med jakt i gamle Østfold fylke, fra 10. september til 23. desember.
 • NJFF støtter jakt på ærfugl med årlig kvoter fastsatt i tråd med vannfuglavtalen.
 • Jakttid for heilo forblir uendret.
 • Jakttid for gråtrost og rødvingetrost videreføres som i dag. Miljødirektoratet bør legge til rette for at felt trost rapporteres inn som to ulike arter i fangststatistikken.
 • Jakttiden for kråke og ravn blir lik, med jakttid fra 15. juli til 31. mars.
 • NJFF går inn for felles jakttid for røyskatt og mår, med jakttid fra 21. august til 15. mars.
 • Jakttid for fasan utvides til å gjelde fra 01. oktober til 23. desember.
 • Jakttiden for kanadagås bør utvides til å være fra 10. august til 28. februar. Det bør også være mulighet for statsforvalteren til å åpne for jakt 20 dager før ordinær jaktstart.

Les hele NJFFs innspill til nye jakttider her.