Ny hundelov

Regjeringen har lagt frem forslag til ny hundelov. Vi har tatt en gjennomgang.

Publisert: 27. april 2022 kl. 13.34

Landbruks- og matdepartementet har sendt et forslag til ny hundelov til Stortinget. NJFF mener at dagens lov ivaretar jakthundinteressene på en god måte, men har vært opptatt av å styrke jakthundens rettssikkerhet ytterligere. Sammenlignet med lovforslaget som var på høring er det gjort noen positive endringer, men det er en del endringer fra dagens lov som vi stiller spørsmål ved.

Positiv grunnholdning som ikke alltid følges opp

Det mest positive er at formålsparagrafen i lovforslaget er god. I denne bestemmelsen legges det til grunn en positiv holdning til hundehold, og det vektlegges at hundeholdet må ta hensyn til hundens naturlige behov og instinkter.

Krav til hundeholder har gode intensjoner, men…

Det er i dag et generelt aktsomhetskrav i hundeloven. Dette blir nå innskjerpet ved gitte krav til hundeholder, noe som kan være vel og bra både for hunden selv og for samfunnet for øvrig. Blant annet er det presisert at hundeholder skal sikre trygghet for hunden, samt at ansvar flyttes fra hund til hundeholder. Utfordringen er at det er gjort innskjerpinger som bygger på et uklart faktagrunnlag. NJFF etterspurte i høringsrunden om det er et dokumentert behov for innskjerping, men kan ikke se at dette har blitt redegjort for.

Det er også tatt inn flere skjønnsmessige vurderinger. Vi forstår at hensikten er god, men det kan likevel være konfliktøkende heller enn -dempende å ha såpass skjønnsmessige formuleringer nedfelt i en lovtekst.

Videre er det tatt inn en egen bestemmelse om kompetansekrav til hundeholder. Denne bestemmelsen mener NJFF det kan være vanskelig å etterleve i praksis. Departementet skriver selv at det vanskelig å sette konkrete krav til kompetanse, men at det i praksis som regel vil være tilstrekkelig med realkompetanse til å oppfylle lovens krav. Det er videre inntatt en forskriftshjemmel som gjør det mulig å stille mer detaljerte regler om opplæring og kompetanse, uten at dette er særlig begrunnet.

Radyrjakt-med-dachs-Eidskog-NJ-05138- Foto_Torgeir__W._Skancke.JPG
Foto: Torgeir W. Skancke/NJFF

Løs hund

For NJFF er det naturlig å passe på at reglene rundt sikring av hund og muligheten til å ha hund løs, er gode. Vi må derfor nok en gang påpeke at noen formuleringer i forslaget kan gjøre det vanskelig å ha hunden løs utenom båndtvangstiden. I praksis må det være mulig å slippe hunden løs også utenom trening og jakt, blant annet for at hunden skal få utløp for naturlige behov.

Når det gjelder jakthundtrening spesifikt, er vi fornøyde med at det ikke gjøres endringer i dagens bestemmelse om at det kreves grunneiers tillatelse for å drive med jakthundtrening, jakthundprøver og dressur. Her var det opprinnelig foreslått å innta «organisert jakthundtrening», noe som ville gjort regelverket mer uklart å forholde seg til.

Det er positivt at det kan gjøres unntak fra sikringsreglene for offentlig oppsynstjeneste, slik at f.eks. SNO kan bruke løs hund på sine oppdrag.

Inngripen mot hund

Det er gjort en presisering om at et inngrep mot hund som jager eller angriper, ikke skal være mer inngripende enn nødvendig i situasjonen. Dette mener vi er positivt. Vi stiller likevel spørsmål ved adgangen til å avlive en hund dersom hunden forfølger hjortevilt i båndtvangstiden. Dette var et sentralt tema da dagens hundelov ble vedtatt, og dette er en innskjerping vi ikke ønsker. NJFF vil følge opp dette også denne gangen.

Kommunale regler må følges opp bedre

NJFF har lenge vært opptatt av utfordringer knyttet til kommunale forskrifter om utvidet båndtvang som ikke er i samsvar med hundelovens regler, og at kommunene ikke følger opp dette. Departementet skriver i proposisjonen at mange kommuner har ulovlige forskrifter, men vi kan ikke se at de kommer med en konkret løsning på problemet ut over å utforme en veileder og å følge opp i større grad når forskriftene er på høring. Et alternativ var å flytte ansvaret for å godkjenne forskriftene over til Statsforvalteren Dette er ikke videreført i lovforslaget. Vi mener dette ville vært med på å sikre at lokale forskrifter i tråd med loven.

NJFF vil følge opp ovenfor Næringskomiteen på Stortinget, for å ivareta jakthundinteressene. Komiteen legger fram sitt endelige forslag den 16. mai, og lovforslaget skal debatteres og stemmes over før sommeren.