Ny våpenlov og -forskrift fra 1. juni

Med ny våpenlov på plass, blir det ett og annet nytt å forholde seg til også for jegerne. Endringer i reglene for utlån av våpen, endring i jaktvåpengarderoben og forbudet mot enkelte halvautomatiske jaktrifler er mest relevant for jegerne.

Publisert: 02. juni 2021 kl. 13.48

Sist oppdatert: 11. mars 2022 kl. 10.24

Arbeidet med ny våpenlov startet i juni 2010, så det er en omfattende lovprosess som ligger bak reglene som nå trer i kraft.

Nytt våpenregelverk fra 1. juni 2021

NJFF har fulgt dette arbeidet tett siden oppstarten, og til tross for noen innstramminger, mener forbundet totalt sett at det vil bli gode vilkår for jegerne også i årene som kommer. Endringene nevnt i denne artikkelen vil være de som er mest merkbare for de fleste jegere.

Jaktvåpengarderoben

En gledelig nyhet for de som begynner å få det trangt i jaktvåpengarderoben, er at den fra 1. juni utvides fra 6 til 8 jaktvåpen. Det skulle gi en rimelig mulighet for de fleste jegere til å erverve egnede jaktvåpen til de fleste jaktformer.

Utlån av våpen

Reglene for utlån av våpen justeres, og det vil nå kun være lov å låne ut våpen til personer som har våpenkort på «tilsvarende våpen», eller personer som har fått politiets tillatelse til å låne våpen. (Utlån i våpenlovens forstand er når det skrives utlånserklæring, og låntaker bruker våpenet på egenhånd).
Det er også nytt at det ikke lenger er maksimalt 4 ukers utlånstid. Det er ikke satt noen grense for hvor lenge en kan låne et våpen, men låneperioden skal tidfestes i utlånserklæringen.

Kravet om våpenkort på «tilsvarende våpen» for å låne jaktvåpen, er knyttet opp mot kravene for å erverve tilsvarende våpentype. NJFF har avklart med Politidirektoratet hvordan dette skal forstås, og i praksis betyr det følgende:

Dersom du har våpenkort på en våpentype godkjent brukt på jakt (hagle, rifle, kombi), uansett mekanisme, så kan du låne alle typer våpen (hagle, rifle, kombi), både manuelle og halvautomatiske, som er godkjent brukt på jakt.
Har du våpenkort på våpentyper som er underlagt strengere krav til erverv (pistol, revolver), kan du også låne jaktvåpen, men ikke motsatt. Skal du låne pistol/revolver, må du ha våpenkort på pistol eller revolver.

De som ikke har våpenkort, må nå søke politiet om tillatelse for å låne våpen. Foreløpig har det ikke kommet egne løsninger for slike lånesøknader, så inntil videre må det søkes på samme måte som når en søker om våpen. Det jobbes med digitalisering av søknadsprosessen, og Justisdepartementet har anslått å ha en digital løsning på plass innen 1.september.

NJFF er bekymret for at dagens lange behandlingstider på våpensøknader, også vil være like lange for søknader om å få låne våpen. Det vil kunne bli problematisk for mange nye jegere som ikke har kommet så langt i jegerkarrieren at de har kjøpt egne våpen. Forbundet er i dialog med myndighetene rundt disse utfordringene, med mål om at søknader om lånetillatelser prioriteres, både manuelt – og i den digitale løsningen som skal på plass. Målet er selvsagt at alle jegere skal få mulighet til å komme seg på jakt i år – også de som er avhengige av å låne våpen.

Forbud mot enkelte halvautomatiske jaktrifler

Da ny våpenlov ble vedtatt i 2018, ble det fastsatt en frist på tre år etter lovens ikrafttredelse, for å avhende halvautomatiske jaktvåpen som i ny lov ville bli forbudt. Stortinget vedtok videre at det skulle utredes hvordan våpeneiere som blir rammet kan kompenseres.

Det har siden vært noen skjær i sjøen, ved at regjeringen først ville korte ned fristen for å avhende våpen til ett år, og uten kompensasjon. Dette reagerte NJFF på, og her har Stortinget tatt tak​, så nå blir det tre år for å avhende våpen som blir forbudt, og Justisdepartementet er i ferd med å etablere en kompensasjonsordning. Det er foreløpig uklart hvordan kompensasjonsordningen blir.

Nøyaktig hvilke våpenmodeller som rammes av forbudet er heller ikke helt avklart, men det vil i utgangspunktet dreie seg om jaktvåpenmodeller som enkelt kan utstyres med store magasiner. Våpen som antas å bli forbudt etter ny våpenlov (PDF)

NJFF vil jobbe for at kompensasjonsordningen blir enkel, effektiv og at den medfører en reell kompensasjon for det tapet den enkelte, som må anskaffe nytt jaktvåpen, blir påført.

Det er verdt å merke seg at de fleste halvautomatiske jaktriflemodeller fremdeles vil være lovlige, både å eie og bruke på jakt.

Våpenlov:​
Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) - Lovdata

Våpenforskrift:
Forskrift om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenforskrifta) - Lovdata