Overraskende halvautoforbud

Politidirektoratet har overraskende forbudt en stor andel halvautomatiske salongrifler. NJFF ber Justisdepartementet ordne opp.

Publisert: 01. februar 2023 kl. 10.28

I den nye våpenloven ble det vedtatt strengere regler for enkelte typer skytevåpen. Lovendringene skulle sørge for at halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale verken kunne anskaffes eller innehas til jakt.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har lenge vært innforstått med at enkelte halvautomatiske jaktrifler etter ny lov vil bli forbudt. Vår oppfatning av hvilke våpen som ville omfattes, samsvarte i stor grad med Politidirektoratet (POD) sin liste fra 2018. 

Overraskende snuoperasjon

Det kom derfor som en stor overraskelse at POD i sitt rundskriv publisert medio desember 2022, plutselig presenterte en svært omfattende liste over «våpen med størst skadepotensiale» og/eller av «militær eller polisiær konstruksjon».

Lista som er publisert omfatter, i den versjonen NJFF har sett, 22 grovkalibrede modeller (tidligere godkjent som jaktvåpen) og hele 52 finkalibrede (.22lr) jaktvåpenmodeller som POD mener ikke oppfyller kravene og blir forbudt å erverve som jaktvåpen.

30.000 våpen kan rammes

Antallet jaktrifler som ville omfattes av halvautoforbudet var i utgangspunktet estimert til «noen få tusen» rifler. Dette estimatet lå til grunn da Stortinget behandlet loven, og samsvarte også med hva NJFF har forberedt seg på. NJFF har ut fra sin erfaring, grunn til å tro at det nå med ett kan dreie seg om så mye som 30 000 salongrifler – eller mer som omfattes av den nye fortolkningen fra direktoratet. Det er nær en tidobling av våpen som med ett omfattes av forbudet.

Vidar Nilsen med ramme.jpg
Nilsen er overrasket over PODs håndtering av saken

- Vi reagerer på lista som POD har publisert, og særlig på at så å si alle halvautomatiske salongrifler beregnet på jakt nå blir kategorisert som «rifler med militær eller polisiær konstruksjon», sier fagrådgiver i NJFF Vidar Nilsen. Han mener PODs siste tolkning av våpenforskriften ikke er i tråd med intensjonen, og at det legges opp til en praksis som går ut over det som er hjemlet i loven.

NJFF vil bestride på sterkeste at alle våpen som er satt opp på lista til POD er våpen som jfr. loven og dens forarbeider er å regne som våpen som skal forbys.

- Her fremstår det for oss som at Politidirektoratet har valgt en enkel løsning for kategorisering av våpen – muligens for å gjøre saksbehandlingen enklere? At saksbehandlingen blir enklere er likevel ikke en akseptabel nok begrunnelse, når løsningen ihht. loven ikke er riktig, sier Vidar Nilsen.

Salongriflene viktige for mengdetrening og småviltjakt

I et brev stilet til Justisdepartementet presiserer NJFF salongriflenes betydning for jegere og utøvelse av jakt. Salongriflene det er snakk om brukes på småviltjakt, og er ellers jegernes viktigste verktøy for mengdetrening til jakta. Salongrifler, inklusive de halvautomatiske variantene, brukes også mye ved opplæring og i treningsøyemed av nye jegere.

Hva skjer nå?

NJFF har bedt Justisdepartementet om at «innkrevingslista» som er sirkulert av POD settes i bero, og at departementet påser at kun våpen som faktisk og juridisk omfattes av Våpenlovens § 5 andre ledd nr. 3 inngår i våpen som må avhendes. Pr. i dag ser det ut til at lista er fjernet fra politiets nettsider, og status fremstår som uavklart.

Det er etablert en kompensasjonsordning for våpen som blir forbudte, og dermed må leveres inn. For hvert våpen får man 4000 kroner i kompensasjon. Fristen for å avhende våpen som blir forbudt er satt til 1. juni 2024, men pr. i dag er det altså uklart nøyaktig hvilke våpen som vil omfattes.

Les sak i Jakt & Fiske.

Les brevet til Justisdepartementet.