I disse dager står det engasjerte folk fra jeger- og fiskerforeninger i mange elver, klare til å gjøre sitt i kampen mot den uønskede pukkellaksen.

Pukkelkrigen er i gang

I disse dager står det engasjerte folk fra jeger- og fiskerforeninger i mange elver, klare til å gjøre sitt i kampen mot den uønskede pukkellaksen.

Publisert: 06. juli 2023 kl. 13.13

Sist oppdatert: 06. juli 2023 kl. 13.16

I 2021 ble det fanget rundt 150.000 pukkellaks i sjø og elv i Finnmark. Enkelte pessimistiske anslag har antydet at vi år kan komme til å se ti-ganger så mange. Kan vi virkelig risikere å måtte ta opp over en million pukkellaks i år?

Dessverre ser det mørkt ut. Daglig tikker det inn rapporter om store fangster, både i sjø og elv. Seinest ble det på NRK rapportert om nærmere 4.000  pukkellaks i ett notdrag nederst i Vestre Jakobselv!

De skal stanses med feller

Pukkellaksen er en fremmed art som kan true bestander av både vill laks, sjørøye og sjøørret. Den er derfor erklært uønsket av myndighetene, og skal bekjempes fra å invadere våre laksevassdrag. Ved hjelp av statlige midler er det bygget feller av ulike typer i 30 elver i Finnmark. Etter litt innkjøringsproblemer enkelte steder, ser det nå ut til at fellene fungerer etter hensikten. Stabburselva og Børselva i Porsanger er midlertidig avsperret med provisoriske feller, i påvente av to bestilte feller som av ulike årsaker ble forsinket i havna i Hamburg. 

Jeger- og fiskerforeninger i første rekke

Bekjemping av pukkellaks i vassdragene krever folk, mange folk! I første rekke står medlemmer i jeger- og fiskerforeningene. Tidligere år har så godt som all innsats vært basert på frivillige på dugnadsbasis, noe som tæret hardt på i lengden. Særlig tøft var det i 2021. 

Ropet på en sterkere statlig innsats ble stadig sterkere. NJFF tok gjentatte ganger saken opp på høyeste politiske plan, og etter hvert er det blitt alminnelig anerkjent at bekjempelse av pukkelaksen inngår i det ansvaret staten har for å sikre og ivareta våre ville bestander av atlantisk laks. I år er det bevilget 35 millioner kroner til bekjempelse av pukkellaks over statsbudsjettet. Det er et godt steg i riktig retning, og har finansiert både feller og folk til bruk i årets arbeid.

Bjarte_Erstad.JPG

- Vi er godt fornøyde med at staten omsider tar ansvaret for bekjempelse av pukkellaksen, sier Bjarte Erstad, leder i sportfiskerutvalget i NJFF, men det trengs mer penger både til forskning og til tiltak i elvene. 

- Vi stiller med våre folk, det er mange sportsfiskere med et stort hjerte for villaksen som gjerne vil bidra, men mangelen på mer kunnskap er skrikende, og behovet for sterkere innsats også utenfor Finnmark er voksende. Vi vil derfor følge opp behovet for mer midler til pukkellaksbekjempelse på kommende statsbudsjetter. 

Den 18. juli arrangerer NJFF et elvetreff mellom forskere, forvaltere, politikere, grunneier og NJFF-folk i Karpelva i Sør-Varanger, der vi går gjennom status, planer, kunnskapsbehov og behovet for midler til framtidas arbeid med å bekjempe pukkellaksen. 

 

Sjekk ut episoden om pukkellaks i Jakt- og Fiskepodden:

JFP.jpg