Pukkellaksen er en trussel, ikke en ressurs

Det er vanskelig å ta ut mer pukkellaks i sjøen uten å ta livet av uforsvarlig mye atlantisk laks, sjøørret og sjørøye, viser ny rapport.

Publisert: 17. januar 2023 kl. 11.01

Sist oppdatert: 18. januar 2023 kl. 11.59

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har vurdert om det finnes effektive metoder med kjente redskaper for å ta ut pukkellaks i sjøen, uten uforsvarlig høy risiko for bifangst, med påfølgende skader og dødelighet hos atlantisk laks, sjøørret og sjørøye. Les rapporten her.

Anbefaler å ikke fiske i sjøen av hensyn til villaksen

Dessverre viser det seg at selv med et utvidet uttak i sjøen, vil det fortsatt være nødvendig med samme omfattende nivå av tiltak i elv for å lykkes med å bekjempe den fremmede og uønskede arten pukkellaks.

Miljødirektoratet skriver i en nyhetssak at:  "Med samme omfang av sjølaksefiske som i 2021, og ved bruk av samme redskaper og maskevidder, anslås uttaket av pukkellaks til å bli så lite som 19 prosent av den totale mengden, mens 25 prosent av den atlantiske laksen vil bli fanget og drept. Dette skyldes at maskeviddene i sjølaksefisket er tilpasset fangst av atlantisk laks. Bruk av reduserte maskevidder vil kunne øke uttaket av pukkellaks, men samtidig vil man da ta livet av uakseptabelt store mengder atlantisk laks, sjørøye og sjøørret."

- Vi må ha fokus på å ivareta de ville laksefiskene

Øystein Hansen m ramme.jpg

Øystein Hansen sitter i forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund, og er selv bosatt i Øst-Finnmark. Han er klar på hvor vi må holde fokus: 

- Vi har fokus på å ivareta våre ville bestander av atlantisk laks, sjøørret og sjørøye. Pukkellaksen er en trussel, først og fremst i elvene, der den konkurrer med våre opprinnelige laksefisker. Vårt klare mål er å begrense dens negative innvirkning. 

- Når vi nå legger planer for bekjempelse, så må det baseres på best tilgjengelige kunnskap. Den nylig framlagte rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et eksempel på kunnskap som må inngå i den videre planlegging av tiltak. I tillegg må vi ta høyde for negative konsekvenser vi i dag ikke vet nok om. Overgjødsling, spredning av sykdommer, virus, bakterier og parasitter, er alle elementer vi frykter skal bli en utfordring i våre elver , sier Hansen.

Et offentlig ansvar 

Pukkellaksinvasjonen er en utfordring for de ville laksefiskbestandene. Sommeren 2021 var et svært tøft år, med store mengder pukkellaks som strømmet opp i våre lakseelver, særlig i Finnmark. Det ble lagt ned en enorm lokal innsats for å ta ut så mye pukkellaks som mulig i elvene, et arbeid som er både tidkrevende og omfattende. Med pukkellaksens to-årige livssyklus er det all grunn til å frykte det verste denne sommeren. Noen snakker om opp til en ti-dobling av det innsiget vi så i 2021. 

NJFF var tidlig ute og påpekte trusselen, og plasserte ansvaret for å håndtere situasjonen der det hører hjemme. Det bør være et offentlig ansvar å ivareta våre ville laksefiskbestander. På samme måte som det offentlige bekjemper trusler som lakseparasitten Gyrodactylus eller for den saks skyld de negative effektene av sur nedbør, må de her ta ansvaret, både økonomisk og ved å ta regi på en nasjonal bekjempelse av pukkellaksen i våre elver. 

I et svarbrev fra Klima- og miljødepartementet til NJFF presiserer de at pukkellaksen er en fremmed art som skal bekjempes, og ikke en ressurs som skal forvaltes. Det svaret er NJFF godt fornøyd med. Nå må det sikres tilstrekkelige midler til dette bekjempelsesarbeidet.