Regler for jaktvåpen og utstyr

Viltloven setter de viktigste rammene rundt hvordan jakt og fangst kan utøves i Norge. I en liten "miniserie" setter vi fokus på noen av de viktigste temaene som omtales i loven. I dag ser vi på regler for jaktvåpen og utstyr.

Publisert: 30. januar 2023 kl. 11.31

Sist oppdatert: 30. januar 2023 kl. 11.46

Reglene for jaktvåpen og utstyr i en modernisert viltlov bør i større grad sette teknologinøytrale ytre rammer som kan stå seg over lang tid. Eksempler på ytre rammer som NJFF mener bør fastsettes i lov er dagens regler om at det er forbudt å bruke selvskudd eller helautomatisk rifle.

Bestemmelsen om at det ved felling av vilt kun kan benyttes skytevåpen med ladning av krutt, mener vi bør revideres. Det vesentlige i loven må være en bestemmelse om at det kun skal brukes skytevåpen som sikrer human jakt. En slik teknologinøytral lovbestemmelse vil i seg selv ikke nødvendigvis medføre store praktiske endringer i hvilke våpentyper som er aktuelle for jakt, men gir et fremtidig mulighetsrom.

Bruk av kunstig lys

Det er et absolutt behov for en kraftig modernisering av reglene om bruk av kunstig lys i dagens §20. I ny lov kreves det etter NJFFs syn en definisjon av «kunstig lys», som både er juridisk holdbar, lett å forstå, og som kan stå seg over tid. 

Det har over lengre tid vært problematisk at bestemmelsen i viltloven om kunstig lys, uten grunnlag i tidligere lovarbeider, har blitt tolket stadig mer utvidende av bl.a. Miljødirektoratet, til et punkt hvor i praksis all digital bildeteknologi har blitt ansett forbudt (all teknologi som bruker batteri/strøm for å skape bilder). Når forbudet mot bruk av kunstig lys ikke en gang er knyttet opp mot lysforhold, samt at digitalt kamera er noe enhver norsk jeger har i lomma, er det urimelige i en slik tolkning åpenbar.

Nattbilde.jpg

Tilsvarende gjelder for begrepet i «i jaktøyemed», som er vanskelig å forholde seg til. Det problematiske i begrepet ligger både i hvilke handlinger som regnes som «jaktøyemed», hvem som omfattes (jeger, jaktlag, eller alle som kommuniserer observasjoner til jegeren?), og uklarhetene rundt tidsnærhet til en faktisk jaktsituasjon hvor felling er aktuelt. I likhet med begrepet kunstig lys, er begrepet «i jaktøyemed» modent for revisjon, eller i det minste må innholdet i begrepet defineres tydeligere.

Bruk av kunstig lys må også ses opp mot bestemmelsene om ettersøk, hvor dagens regler som nevnt i tidligere avsnitt i dette innspillet, innebærer et urimelig forbud mot bruk av lys ved skuddplassundersøkelse. 

Differensiere på bruk av håndholdt og våpenmontert optikk

Når det gjelder bruk av elektronisk/digital/termisk optikk mv. bør det etter NJFFs syn vurderes om det er grunnlag for å skille på bruk av våpenmontert og håndholdt optikk på jakt. Detaljer om praktisk bruk av alle mulige konkrete elektroniske bildeteknologier, både dagens og fremtidens, er lite egnet for lovbestemmelser. Loven bør derfor suppleres med en tilstrekkelig forskriftshjemmel til å håndtere detaljbestemmelser om bruk av denne type utstyr til ulike formål. 

Termisk.JPG

Loven må ta høyde for teknologiutvikling

Det vil være avgjørende for en fungerende lov at bestemmelsene som omhandler bildeteknologi er mest mulig teknologinøytrale, slik at de tar høyde for både dagens og fremtidig teknologi. Det er også viktig at loven ikke setter unødige eller ubegrunnede begrensninger for teknologibruk på jakt, både når det gjelder optikk og annen teknologi.

Dagens, og ikke minst fremtidens jegere som har vokst opp i en digital hverdag, vil alltid ønske å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler. Teknologiske hjelpemidler bidrar i ulik grad til mer effektiv jakt, men om vi oppsummerer historien fra 70-80-tallet og frem til nå, mener NJFF at kikkertsikter, jaktradio, GPS-peilere, avstandsmålere osv. først og fremst har egenskaper som bidrar til human og sikker jakt. Jegeropplæringen har i stor grad fulgt denne teknologiutviklingen, med skolering av jegerne i bruk av både tradisjonelt og moderne utstyr. Ny teknologi vil kunne kreve ny kompetanse hos jegerne, og jegeropplæringen vil også videre være sentral i den sammenheng.

Jaktutstyr -Foto_Simon_Åsheim.JPG

 

Om lovprosessen:

NJFFs innspill, som du kan lese i sin helhet under, er en del av en forberedende prosess mot en ny viltlov.  Departementene sender sitt forslag til ny viltlov på offentlig høring, antageligvis i løpet av 2023. Da vil NJFF sende denne på en intern innspillsrunde i organisasjon, før endelig høringssvar gis. 

Den gjeldende viltloven ble vedtatt så langt tilbake som i 1981. Prosessen med å modernisere viltloven ble startet allerede i 2020. NJFF mener på generelt grunnlag at det er viktig at den nye loven står seg over flere tiår, og at det blir en god sammenheng mellom lov og forskrifter. Loven må være enkel og forståelig, og den må ha som utgangspunkt at jegerne i praksis skal kunne forholde seg til lov og forskrift når de skal bedrive jakt, felling, fangst eller ettersøk.

Du kan lese hele NJFFs innspill til modernisering av viltloven her.