Sjøørreten sliter med lus

Over halvparten av observert sjøørret på Vestlandet har så mye lakselus at den risikerer problemer.

Publisert 07. juli 2022 kl. 11.45

Vi tenker gjerne på villaksen når problemene med lakselus omtales. Ofte går sjøørreten litt under radaren til offentligheten, men det må det bli slutt på. Den foreløpige rapporten fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO) viser at også sjøørreten sliter massivt med lakselus.

Over halvparten av observert sjøørret på Vestlandet har så mye lakselus at den risikerer problemer, skriver Havforskningsinstituttet som en kommentar til rapporten.

Situasjonen er noe bedre for villaksen, noe som skyldes at postsmolt av villaks svømmer fort gjennom fjordene og ut i havet, mens sjøørreten oppholder seg i fjordene og langs kysten i større deler av året. Flere individer av sjøørret hadde over 100 lakselus på seg.

NJFF vil at anleggene lukkes

Rapporten underbygger viktigheten av at produksjon av oppdrettsfisk må over til lukket teknologi som hindrer spredning av lakselus og rømminger. NJFF er tydelige på at det må settes politiske krav til næringen om at alle nye oppdrettsanlegg må være lukket og at eksisterende anlegg må lukkes innen 2030.

I tillegg må Trafikklyssystemet forbedres. NJFF har igjen og igjen påpekt at tilstanden til sjøørret må være en av indikatorene i Trafikklyssystemet, før det bestemmes hvor oppdrettsnæringen kan få øke eller må redusere sin produksjon. Denne rapporten er nok et bevis for at dette nå må på plass.

Resultatene

De foreløpige dataene for 2022 indikerer:

  • Sørlandet: Et generelt lavt smittepress.
  • Rogaland: Et lavt til moderat smittepress på utvandrende laks, mens det hos sjøørret blir funnet mye lus.
  • Hardanger: Et moderat til høyt smittepress på utvandrende laks. Foreløpige data fra sjøørret i indre og midtre deler av Hardanger indikerer et lavt til moderat smittepress, mens det er mer lus lengre ut i fjordsystemet.
  • Sognefjorden: Et generelt høyt smittepress på utvandrende laks. Foreløpige data fra sjøørret i Nordhordland og Nordfjord indikerer et høyt smittepress, spesielt i Nordhordland. Lengre inn i Sognefjorden er smittepresset foreløpig noe lavere.
  • Romsdalsfjorden: Et lavt smittepress på utvandrende laks, men også i 2022 var fangstene lavere enn normalt. Data fra sjøørret i Romsdal indikerer foreløpig et moderat til høyt smittepress.
  • Ytre Trondheimsfjorden og i Frohavet: Et lavt smittepress på utvandrende laks, mens foreløpige data fra sjøørret i Trøndelag indikerer et til moderat og økende smittepress av lakselus.

Den foreløpige rapporten bygger på feltundersøkelser fra Sørlandet til Trøndelag. Overvåkingen av villaks og sjøørret skal fortsette flere steder i Sør-Norge og også nordover i landet gjennom sommeren. Endelig rapport kommer til høsten.