MENY hamburgermeny Close-menu button

Staten bør kjøpe Meraker Brug

Norges Jeger- og Fiskerforbund ber regjeringen gi Statskog muligheter for å kjøpe det 1,2 millioner da store Meraker Brug i Trøndelag.

Publisert 08. juli 2022 kl. 11.35

I et brev stilet til regjeringen ved Statsministeren, Klima- og miljøministeren, og Mat- og landbruksministeren, ber altså NJFF om at Statskog SF gis muligheter for oppkjøp av Meråker Brug som er lagt ut for salg. 

Dette er en av de største private eiendommene i Norge på rundt 1,2 millioner da. Eiendommen ligger hovedsakelig i Meråker kommune, men strekker seg også inn i Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommuner. Eiendommen utgjør over 90 % av arealet i Meråker kommune.

Det er sjelden så store og sammenhengende eiendommer legges ut for salg. Et slikt salg er en mulighet for staten til å øke andelen statsgrunn i Norge med Statskog SF som eier og forvalter, og dermed bidra til å sikre en helhetlig forvaltning av eiendommen som samtidig sikrer allmennheten tilgang til jakt og fiske på dette arealet.

Statskog garanterer tilgang for allmennheten

Statskog har en sentral rolle som tilrettelegger for jakt, fiske og annet friluftsliv. Alle som er bosatt i Norge har rett på jakt og fiske på områdene der Statskog har tilbud om jakt og fiske, også med hund for de som ønsker å benytte det til jakt. Statskog er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt og fiske, og de gjør en viktig innsats for å legge til rette for et friluftsliv for alle. De tilbyr jakt på storvilt og småvilt, selger fiskekort og leier ut koier og hytter til en rimelig penge. Vårt felles eierskap i Statskog sikrer at jegere, fiskere og friluftlivsinteresserte får gode naturopplevelser i skog og fjell.

Allerede i dag er etterspørselen etter jakt- og fisketilbud betydelig. Det er et stort press på offentlige jakt- og fisketerreng, og vi kan trygt anta at flertallet av jegere og fiskere ikke har tilgang til egen eller bekjentes eiendom med jakt- og fiskerett.

Allmenhetens tilgang til skogen som en kilde til rekreasjon, jakt og fiske, er uløselig knyttet til eier. Statskog er for eksempel landets største tilbyder av elgjakt, og fordeling av tilgang til terreng foregår på en rettferdig måte gjennom søknad og trekning. Vi vet også at prisene på private rypeterreng kan være svært høye, og Statskog sikrer tilgang til rimelig jakt for alle.

Kunnskap som grunnlag for en bærekraftig naturforvaltning

Tilgang på store, sammenhengende arealer er av stor betydning i et forskningsperspektiv. Statskog kan innta en offensiv rolle for å framskaffe ny kunnskap og legge til rette for forsknings- og utredningsvirksomhet på sine arealer. Få andre grunneiere har arealer som muliggjør gjennomføring av fullskala forskningsprosjekter som kan bidra til å framskaffe kunnskap for morgendagens utmarks- og ressursforvaltning.

Som landets desidert største grunneier, har Statskog inntatt en rolle som den ledende tilrettelegger for å framskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for forvaltning av de høstbare vilt- og fiskeartene og andre deler av naturmangfoldet. Det vil kunne komme både naturen, jegerne, fiskerne, grunneierne og forvaltningen til gode. Statskog var eksempelvis en betydelig aktør i «Rypeprosjektet» som nettopp bidro til å legge grunnlaget for en kunnskapsbasert rypeforvaltning. Prosjektet var et samarbeid mellom grunneiere, rettighetshavere, forskning og forvaltning med Statskog i en sentral rolle. En tilsvarende rolle bør Statskog også kunne ta for de andre viltartene. På sikt bør en slik satsing også omfatte fisk.

Muligheten til å anrette arealkrevende forskningsprosjekter som kan gjennomføres over flere år, fordrer tilgang på egnede arealer, faglig kompetanse og et godt administrativt apparat, samt at det legges til rette for samarbeid med private grunneiere og andre aktører. Statskog har altså vist at det er godt rigget for en slik rolle. Kjøp av Meraker Brug vil styrke mulighetene for slik satsing. En satsing som også vil komme til nytte for private grunneiere og andre som har behov for slik kunnskap for å forvalte sine ressurser på en bærekraftig måte.

Les hele brevet til regjeringen her.