Suksess i kampen mot gyro

Vi lykkes i det vanskelige arbeidet med å bekjempe den dødelige gyroen. Det er godt nytt for villaksen.

Publisert: 24. november 2022 kl. 09.17

Nylig kom meldingen: Nå er også Troms fri for den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Behandlingene i Skibotnvassdraget, Signaldalselva og Kitdalselva er alle vellykket, og elvene er nå friskmeldt. De føyer seg dermed inn i rekken av vellykkede behandlinger de siste årene.

Les NRK sin sak

En alvorlig trussel mot villaksen

Etter innføringen av den dødelige lakseparasitten til landet på 70-tallet, og en ganske heftig spredning til lakseelver nesten over hele landet, så har myndighetene hatt fokus på hvordan man skal hanskes denne utfordrende situasjonen for norsk villaks. Man bestemte seg etter hvert for å legge en nasjonal bekjempelsesstrategi, der man regionvis tok for seg landet, og gikk inn med harde virkemidler for å bli kvitt parasitten. Dette har vist seg å være en god strategi, og meldingen om friskmelding i Troms er altså siste gode nyhet i denne sammenhengen.   

En nestor kommenterer

Ketil Skaar.jpg

Ketil Skår arbeider på Veterinærinstituttet, og var sentral i arbeidet med gyrobekjempelse i en årrekke. Nå har han en mer tilbaketrukket rolle, men er fremdeles levende engasjert i arbeidet med å sikre laksens ve og vel. Han oppsummerer saken veldig godt på sin egen facebookside:

"En av de mest utfordrende behandlingene vi har utført- og den er nå dokumentert vellykket! Føler meg priviligert som har fått være med på denne reisen. Det omtales sjeldent, men jeg er imponert over Miljøforvaltningens håndtering av denne trusselen- det er lagt sten på sten, kunnskapsoppsummeringer har jevnlig munnet ut i handlingsplaner. Godt forvaltningsmessig håndtverk har gitt politisk tilslutning og finansiering. Og med en kompetent og motivert gjeng i det nasjonale kompetansesenteret i Veterinærinstituttet som har hatt ansvaret for å lede og gjøre jobben for Miljødirektoratet har en lyktes, godt hjulpet av lokale ressurspersoner, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), og Norske Lakseelver. "

Vi er fremdeles ikke i mål

Gyroen har blitt bekjempet region for region. Nå gjenstår kun Drivaregionen i Møre og Romsdal, samt Drammenselvregionen. I Driva er man godt i gang. Det er bygget en sperre i hovedelva, som skal begrense det området som skal behandles. Selve behandlingen i Driva skal avsluttes i 2023, mens i Drammenselva er man mer usikker på oppstart, men med sikte på 2025. 

I Driva har man benyttet klor som hovedbestandsmiddel i behandlingen, supplert med rotenon i noen områder. Erfaringene herfra vil bli bragt inn i vurderingene rundt behandlingsmetodikk i Drammensregionen.