MENY hamburgermeny Close-menu button

Tana-tristesse

Den sørgelige historien om verdens viktigste lakseelv vil ingen ende ta. Nå krever NJFF full stans i alt fiske til elva igjen puster normalt.

Publisert 29. mars 2022 kl. 12.54

Tanavassdraget er stort. Det er mer enn 1200 kilometer med lakseførende elvestrekning på norsk og finsk side. Totalt er det rundt femti små og store elver i Tanasystemet. Det er identifisert 30 genetisk unike bestander av laks innenfor Tanavassdraget. I de beste årene ble det i Tana alene fisket rundt 50 % av all elvefanget laks i Norge, men de siste årene har det gått bratt nedover for laksebestandene i Tana. I 2021 stengte derfor forvaltningen for alt fiske etter laks, på både norsk og finsk side av grenseelva, og innførte samtidig begrensinger i sjølaksefisket av hensyn til restene av villlaksbestandene i Tana. 

Hva skjer i 2022?

Villaksen forvaltes på bestandsnivå, og det skal i henhold til forvaltningens retningslinjer kun åpnes for fiske dersom det er et høstbart overskudd i vassdraget. Det er det definitivt ikke i Tanavassdraget.

Slik beskrives situasjonen i Miljødirektoratets høringsskriv: "Flere av de viktigste bestandene i Tana har ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste tre årene. Prognosene tilsier at disse bestandene heller ikke i 2022 får et høstbart overskudd. Et vedtak om å åpne for beskatning av tanalaksen vil dermed innebære at man legger til rette for videre overbeskatning av disse bestandene. Vedtak om å åpne for fiske på disse bestandene vil være i strid med kriteriene for å tillate høsting i naturmangfoldloven § 16 tredje ledd, da best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at de aktuelle bestandene ikke produserer et høstingsverdig overskudd."

Allikevel sendes det altså nå på høring forskrifter som foreslår å åpne for et kulturbetinget fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning i 2022. Dette reagerer NJFF-Finnmark og NJFF sterkt på, og skriver i sin høringsuttalelse:

"NJFF Finnmark og NJFF ber om at en viderefører de ekstraordinære reguleringene som var gjeldende for 2021-sesongen mht stang, stengsels- og garnfiske."

Tana2.JPG

- Neglisjerer faglige råd 

- Det er oppsiktsvekkende at det faktisk høres på åpning for et fiske på tross av de klokkeklare faglige rådene som gis om å ikke åpne. Her er det et uheldig press fra enkeltgrupperinger som overstyrer hensynet til oppbygging av villaksbestandene i Tana, kommenterer Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF.

- Å høste av bestander som ikke produserer et høstbart overskudd, vil
redusere bestanden ytterlig eller bidra til å opprettholde en allerede negativ
trend. I realiteten vil det bidra til å frata framtidige generasjoner muligheten
til å utøve en viktig fangstkultur.

- Vi mener derfor at det ikke må åpnes for fiske etter laks i hovedløpet av Tanavassdraget og sidevassdragene på norsk side i 2022, men at bestandene må få ytterlig tid til å bygge seg opp igjen, slik at man sikre mulighetene for en bærekraftig høsting i framtiden.

Foreslår stans i sjølaksefisket på Tanalaksen

I et annet høringsskriv om "Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag", foreslår Miljødirektoratet å ikke åpne for fiske etter laks i sjøen i kommunene Tana, Berlevåg, Gamvik, Lebesby og Nordkapp. Dette for å skåne den hardt pressede Tanalaksen. 

Dette får sin støtte fra NJFF-Finnmark og NJFF, som i sitt høringssvar blant annet skriver:
"Tanavassdragets laks har få utfordringer ut over beskatning. Et bortfall av fiske i elv og i nærliggende sjøområder vil fortsatt være et strengt, men viktig grep for å gjenoppbygge bestandene. Det vil fortsatt fanges betydelige mengder tanalaks utenfor det angitte området, men hovedandelen av fangstinnsatsen vil falle ut."