Vekst i oppdrett er ikke forsvarlig nå

Akvakulturindustrien har for stort miljøavtrykk. Hovedårsaken er produksjonsformen med åpne merder.

Publisert: 02. januar 2024 kl. 12.18

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har gitt sine innspill til Havbruksutvalgets rapport om havbruksnæringen.

Vi vil ha strengere miljøkrav for akvakultur og et kraftig forbedret trafikklyssystem. Den samlede påvirkningen må ned hvis laksen skal komme ut av rødlista og fjordene skal gjenvinne og opprettholde god miljøtilstand.

Våre hovedinnspill er

  • Akvakulturindustrien har for stort miljøavtrykk. Hovedårsaken er produksjonsformen med åpne merder, der det til enhver tid står ca. 450 millioner oppdrettslaks som oppformerer og sprer smittestoffer langs norskekysten, og der avfallsstoffer og giftstoffer som kobber slippes direkte ut i fjordene.
  • Vekst er ikke forsvarlig innenfor dagens oppdrettsindustri. Det må kraftige, miljøforbedrende tiltak på plass før vekst er akseptabelt.
  • Innføring av den foreslåtte miljøfleksibilitetsordningen som en integrert del av tillatelsessystemet for akvakultur, er avgjørende for å løse lakselusproblemet.
  • Trafikklyssystemet kan forbedres med regler som gir hver enkelt oppdretter et større incentiv for å redusere miljøpåvirkningen.
  • Det må stilles strengere krav til nøyaktighet for antall fisk i hver produksjonsenhet.
  • Det er viktig å se større sjøområder i sammenheng uavhengig av kommunegrenser, og at det er ønskelig med en lokalitetsstruktur for akvakultur som ivaretar hensynet til biosikkerhet og miljø.
  • Vi foreslår en løsning med regionale planer for oppdrettsindustriens arealdisponering, der fylkeskommunen har en aktiv rolle sammen med kommunene, kombinert med statlige planretningslinjer der det er helt klart at fiskeriinteresser, fjordmiljø og villfisk har forrang.

Les hele NJFFs høringssvar her.

Bakgrunn

8. oktober 2021 utnevnte regjeringen et utvalg som skal gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen og, som tilleggsoppgave, vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst. Forskningsdirektør Linda Nøstbakken ledet utvalget. Utvalget leverte sin utredning NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping 28. september 2023. Den ble sendt på høring, med frist 2. januar. Det er denne høringen NJFF nå har svart på.