NJFF ønsker å endre viltloven slik at det åpnes for at personer som er helt avhengige av rullestol skal kunne delta på jakt.

Vil åpne for jakt fra motorisert rullestol

NJFF ønsker å endre viltloven slik at det åpnes for at personer som er helt avhengige av rullestol skal kunne delta på jakt.

Publisert: 09. mai 2023 kl. 13.34

Sist oppdatert: 10. mai 2023 kl. 07.47

For personer som er avhengige av rullestol er det flere barrierer i lovverket som hindrer dem fra å kunne delta i praktisk jakt. For mange har dette vært en frustrasjon, og NJFF ønsker å benytte anledningen til å løfte denne saken når viltloven nå er til revisjon og modernisering. 

Motorkjøretøy

En rullestol er definert som en innretning med 3 eller flere hjul og/eller belter som er konstruert for forflytning av personer med nedsatt gangevne. Rullestolens egenvekt må ikke overstige 250 kilo inkludert vekten av eventuelle batterier, ikke ha en lengde over 180 cm eller en bredde over 80 cm.  

Mange rullestoler er motordrevne, og flere modeller er også terrenggående og defineres som motorkjøretøy som da ikke er tillatt å benytte i utmark. Dersom rullestolen er motordrevet og konstruert for en hastighet over 15 km/t, regnes den som et kjøretøy etter vegtrafikklovens § 2.

Bruk av slik rullestol i jaktsammenheng reguleres både i motorferdselloven mht. å ferdes i det som defineres som utmark, samt i viltloven mht. å løsne skudd fra motorkjøretøy. I praksis er det ikke mulig å utøve jakt fra en motorisert rullestol.

Viktig også i et human jakt-perspektiv

I dag er det et forbud i viltloven § 21 første ledd bokstav d mot å løsne skudd fra motorkjøretøy. Dette forbudet rammer også rullestolbrukere som benytter rullestoler av typen nevnt ovenfor. I praksis betyr det at personer som sitter i slik rullestol, må løftes ut av stolen før vedkommende kan løsne skudd. For mange blir dette en utfordring å få til rent praktisk. Samtidig er vedkommende da helt avskåret fra å kunne bevege på seg etter at skudd er løsnet. Det kan da bli svært krevende å konstatere om det påskutte dyret har falt, og om det er behov for ettersøk eller annen oppfølging.

Dersom man fremdeles kan sitte i rullestolen når skudd avfyres, vil også den bevegelseshemmede ha mulighet til å foreta nødvendige undersøkelser i etterkant av skudd i umiddelbar nærhet av posten og skuddplassen, for deretter å avgjøre om andre bør tilkalles. Dette vil være positivt både for jegeren og for den umiddelbare oppfølgingen av skuddet sett fra et humant jaktperspektiv.

Ønsker en dispensasjonsmulighet

NJFF ønsker ikke en generell oppmyking av forbudet mot å løsne skudd fra motorkjøretøy under jakt, men vi ser et behov for å endre viltloven slik at det åpnes for at personer som er helt avhengige av rullestol skal kunne delta på jakt. For å markere skillet mellom jakt og forflytning med den motoriserte rullestolen, kan det gjerne stilles et vilkår om at skudd ikke kan løsnes før rullestolen har vært avslått i minimum fem minutter.

En adgang for bruk av motordrevet rullestol kan eksempelvis løses ved en dispensasjonsadgang i viltloven fra forbudet mot bruken av motorisert motorkjøretøy, der dispensasjonsmyndigheten ligger hos Miljødirektoratet. I dag har kommunene anledning til å i unntakstilfeller gi tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6. Sammen med muligheten for kommunene til å dispensere fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, vil en dispensasjonsmulighet fra forbudet mot å løsne skudd fra motorkjøretøy gi rullestolbrukere en langt bedre anledning til å delta i jakt enn hva de har i dag.

En slik utvidet mulighet vil bidra til at nye grupper kan ta del i jakt som friluftsaktivitet.

Om lovprosessen:

NJFFs innspill er en del av en forberedende prosess mot en ny viltlov.  Departementene sender sitt forslag til ny viltlov på offentlig høring, antageligvis i løpet av 2023. Da vil NJFF sende denne på en intern innspillsrunde i organisasjon, før endelig høringssvar gis. 

Den gjeldende viltloven ble vedtatt så langt tilbake som i 1981. Prosessen med å modernisere viltloven ble startet allerede i 2020. NJFF mener på generelt grunnlag at det er viktig at den nye loven står seg over flere tiår, og at det blir en god sammenheng mellom lov og forskrifter. Loven må være enkel og forståelig, og den må ha som utgangspunkt at jegerne i praksis skal kunne forholde seg til lov og forskrift når de skal bedrive jakt, felling, fangst eller ettersøk.