NJFF har vært i en rekke møter med politiske partier og snakket om hvorfor vi ønsker at Statskog skal overta forvaltningen av de gamle «prestegårdsskogene».

Vil ha tilgang til Prestegårdsskogene

NJFF har vært i en rekke møter med politiske partier og snakket om hvorfor vi ønsker at Statskog skal overta forvaltningen av de gamle «Prestegårdsskogene».

Publisert: 26. oktober 2023 kl. 12.46

Våre medlemmers aktiviteter er tuftet på det høstingsbaserte friluftslivet. Vår kjerneaktivitet er avhengig av grunneiers tillatelse fordi retten til å jakte og fiske er uløselig knyttet til grunneierretten. Vi opplever at vi har et godt forhold til de private grunneierne og deres organisasjoner, men det finnes også eksempler på områder der den allmenne tilgjengeligheten er vanskelig.

Derfor er det viktig for NJFF at også staten eier skog og utmark, på vegne av oss alle.

Ulik tilgang til statsgrunn

I dag er det store andeler statsgrunn i fjellområdene, mens det er dårlig med statsgrunn langs kysten og i innlandsområdene. Det betyr at tilgjengeligheten til jakt- og fiske kan være ulikt fordelt. NJFF vil ha en likere geografisk fordeling av allmennhetens tilgang til jakt og fiske, og det får vi dersom de tidligere prestegårdsskogene overføres til Statskog. Da vil det åpnes opp tilgang til en rekke interessante jakt- og fiskeområder der folk faktisk bor, for disse eiendommene er spredt langs hele kysten og i innlandet i øst.

«Kirkefondet» som forvalter

Til sammen er det omtrent 900.000 mål utmark som fellesskapet eier. Likevel er det fremdeles det gamle «Kirkefondet», Opplysningsvesenets Fond (OVF), som forvalter og administrerer jakt og fiske her. Eiendommene drives på markedsmessige betingelser og fondets mål er at det skal gi best mulig avkastning. Mange av eiendommene er derfor i praksis forbeholdt noen få. Det er ikke noen god løsning med tanke på allmennhetens tilgang til jakt og fiske.

Se Line Johansen forklare saken i videoen lenger ned.

Tilgang der folk faktisk bor

Selv om mange av utmarkseiendommene hos OVF er små og mellomstore, er dette likevel verdifulle områder for jegere og fiskere. De fleste eiendommene ligger i nærheten av der folk bor, noe som gjør dem lett tilgjengelige for store befolkningsgrupper med hensyn til jakt, fiske og annet friluftsliv. I tillegg er det jakt- og fiskemuligheter der som det ikke finnes mye av på statens eiendommer i dag – slik som laksefiske, hjortejakt og rådyrjakt.

Erfaringer viser at målrettet tilrettelegging for allmennheten, har gitt nye muligheter for jegere og fiskere i områder som tidligere hadde begrenset tilgang. Dette blir svært godt mottatt av befolkningen. Ett eksempel er Finnemarka i Buskerud, der etterspørselen etter jakt- og fiskekort er enorm. Årets jaktkort var utsolgt på få minutter, noe som viser det store behovet for flere tilgjengelige jaktterreng i befolkningstette strøk.

Hvorfor Statskog?

Det er nedfelt i Statskogs strategi at de skal «være en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv». Hos Statskog tilbys jakt og fiske til rimelige priser, som en motvekt til en utvikling der jakt og fiske mange steder er blitt et knapphetsgode i et fritt marked.

Flytter man forvaltningen av prestegårdsskogene over til Statskog, kan allmennhetens tilgang til jakt og fiske ivaretas på en god og forutsigbar måte, uten krav til markedshensyn og maksimal avkasting.

NJFF jobber derfor for at forvaltningen av «prestegårdsskogene» skal flyttes fra Opplysningsvesenets fond til Statskog.

Her kan du lese NJFFs innspill til Stortinget

Her er et leserinnlegg som er sendt til mange av landets aviser