Jakt

og utøvelse i Nes JFF sine terreng.

Jaktkort vil i selges etter søknad til epost: 

[email protected]

1. Innledning.

Nes JFF disponerer og selger jaktkort til egne medlemmer

 

2. Generelt.

Søknad på jaktkort gjøres på mail til [email protected] etter følgende mal:

 1. Jaktområde det omsøkes
 2. Navn
 3. Adresse
 4. Tlf nr
 5. Medlemsnummer NesJFF
 6. Jegernr

 

Hovedmedlemmer med årsmedlemskap og dugnad vil bli tildelt jaktkort først. (min. 3timer dugnad)

Øståsen/Todalen selges det totalt 50 kort.  3 kort deles ut til medlemmer med mest registrert dugnad.

Storelifeltet selges det 10 kort. (5 fugl og 5 hare) Harekortet  gjelder også for hele Øståsen/Todalen.

Storetoppen selges 3 småviltkort

 

3. Regler

 

3.1 Frister

Søknadsfrist på kort er 15 JUNI

Betalingsfrist jaktkort 15 JULI

Det vil bli sendt ut mail med jaktkortinfo samt betalingsinfo kort tid etter tidsfristen for søknader er nådd.

3.2 Hund

Hund kan brukes 

Jakthunder skal ha aversjonsdressur på sau

3.3 Jakttider

JAKTKORTET PÅ ØSTÅSEN: Deles i Todalen og Rudsåsen med forskjellige jakttider. Det er ingen jakt eller hundetrening i Todalen : f.o.m 21/9 t.o.m 1/10 og f.o.m 10/10 t.o.m 16/10

TODALEN: Bukkejakt starter 10/8 fram til og med 20/9. Småviltjakten starter 10/9 til og med 20/9. Rådyr og småviltjakt oppstart 2/10 til og med 9/10. Starter igjen 17/10 fram til og med 23/12.

RUDSÅSEN: Bukkejakten starter 10/8 og varer fram til og med 24/9. Rådyrjakt fra 25/9 til og med 23/12. Småviltjakten starter 10/9 og varer til og med 23/12. 

STORELI: Småviltjakten starter 10/9 og varer til og med 23/12. Det selges 10 kort.

STORETOPPEN: ​Dette terrenget 5 -600 mål  og det er bare småviltjakt

3.4 GJESTEKORT

2-døgnskort for gjestejeger selges etter 17.10. (for jakt sammen med jeger med årskort) Pris kr. 350,-

Ta kontakt med jaktgruppa v/Kåre Peder Rasmushaugen for bestilling og betal til banknr. 2351.20.93213

Jeger med årskort (rådyr eller småvilt) kan ta med seg en gjestejeger (kan kun jakte fugl og hare), en gang per sesong. En gjestejeger kan bare bruke dette tilbudet en gang per sesong.

Dette er et tilbud til medlemmer med årskort som kan invitere med seg en venn, som ikke er medlem. Detter gjelder alle jegere i alle terreng.

3.5 Rovvilt

Rovviltkampanjen.

Jegere som feller: mink, mår, rev, grevling, røyskatt, gaupe og kråkefugler (5 stk. kråkefugl gir 1 lodd ) dokumenterer og melder dette inn til jaktgruppa innen 1. april.. Felt predator vil gi lodd som er med i trekning av 5 rådyrkort. ​
 

- For 2020 er jaktperioden f.o.m. 6.2.20 t.o.m. 31.03.21

- Roviltkampanjen vil følge jaktåret fra 01.04.20

- I forbindelse med roviltkampanjen, utvider vi jaktområdet for rovilt, til å gjelde hele østsiden av Hallingselva i Nes kommune til Liodden.

3.6 Jaktrapport

Gjøres på mail til jaktgruppa innen 01Januar påfølgende år.

1. Innledning

Storviltjakt i Nes JFF deles i to kategorier, hvorav det ene er tradisjonell lags-basert Elg-og hjortejakt, det andre er enkeltsalg av hjortekort ihht eget regelverk. ​​​

2 Utførelse Lagsjakt

2.1 Laget

Det er inntil TO jaktlag som deler jakten hvert år.

Det må være minimum 6 jegere pr.lag.

Ved jaktstart, skal disse ha 3 års sammenhengende hoved-medlemskap i NesJFF.

Medlemskontigent skal være betalt innen søknadsfristen.

 2.2 Ledelse

Jaktleder skal være bosatt i Nes kommune

Jaktleder skal ha jaktlederkurs

Jaktleder ivaretar rapportering til Øståsen grunneierlag

Jaktleder skal være oppdatert på avskyting og kvoter

Jaktleder er ansvarlig for økonomisk oppgjør til rett tid ihht gjeldende retningslinjer.

Jaktleder i jaktens første uke er hoved-jaktleder med særlige plikter, herunder:

 • koordinering med Hjortejegere fra 01 SEPT-24SEPT.
 • oppdatering på avskyting og kvoter.
 • jaktutførelsen fra uke 3(fellesjaktstart).

2.3 Rulleringssystem

Det legges opp til at alle lag skal få jaktet. Dette krever rullering mellom lagene på årsbasis.

Nytt jaktlag stiller som nr 2.

Ved jaktstart starter lag1 uke1, og deretter lag2 uke2

Fra uke 3 er det samjakt

 

3 Økonomi/Kvoter

3.1 Priser

se avtale med ØSTÅSEN GRUNNEIERLAG

Jaktkort pr jeger 700,-

Innskudd pr. dyr 2500,-

3.2 Gjennomføring

Lag som ikke har betalt innen 01.JULI, mister sin jakt og nytt lag blir trukket blant søkerne. Nytt lag vil få en betalingsfrist på 7 dager.

Kontonummer for innbetaling: 2351.20.93213

3.3 Kvotetildeling

Jaktgruppa i Nes JFF tildeler kvotene. Ved oddetallskvoter, tildeles første jaktlag størst kvote.

Hvis et av lagene har fylt sin kvote når uke 3 starter og de ønsker flere dyr, tildeler jaktleder dyr fra sin gjenværende kvote. Hvis det er restkvote på kun1 dyr, jakter begge lag dette dyret.

Når kvotene er felt, avgjør hvert lag selv om disse ønsker tilleggs-dyr der dette er aktuelt.

Ved eventuelt restdyr 01.DES, er det ønskelig at det jaktes på disse av begge lag. Dette av hensyn til vårt ansvar ovenfor grunneierlaget.

Dersom ikke annet er avtalt, har laget som skyter dyr under disse forutsetningene ansvaret, også økonomisk.

 

4 Fellesbestemmelser

4.1 Dispensasjon

Søknad om dispensasjon fra disse bestemmelser, behandles av styret Nes JFF

4.2 Jaktsøknad

Jaktleder har ansvaret for søknad

Søknadsfrist er 01 Februar, søknad skal inneholde komplett liste over medlemmer i lagene.

4.3 Samband

Det skal være tilgjengelig telefonnummer til jaktledere for alle jegere i terrenget

4.4 Opplæring/Ungdom

På forespørsel, plikter lagene å ta med ungdom i opplæring fra jaktens UKE3

4.5 Tidsfrister

 • 01 FEB. kalenderåret for jakten; søknad til styret
 • 01 JULI Forhåndsbetaling for jakt

Sluttoppgjør til grunneierlaget i henhold til avtale med Øståsen Grunneigarlag

 

5 Revidering

Disse bestemmelser revideres ved behov av styret Nes JFF, eventuelt ved endringer i overordnet regelverk.

Styret Nes Jakt og Fiskeforening - 03.12.2021

NB! ikke lov å slippe hund

I tillegg til storviltlagene, åpnes det for salg av 4 stk. jaktkort på hjort. Søkere må ha betalt årsmedlemskap som hovedmedlem i Nes JFF, innen søknaden om jakt behandles, og ha 3 års sammenhengende ansiennitet ved jaktens begynnelse. Ved flere enn 4 søknader, vil det bli loddtrekning på årsmøtet om hvem som tildeles jakten. Pris pr. jaktkort er kr. 700,- + betaling av kg kjøtt til Øståsen Grunneierlag ved felte dyr. Søknaden gjelder som for storvilt, og må være styret i hende senest 01. Februar (årsmøtesak).

NB! Jaktkortet er personlig og det kan felles 1 hjortedyr pr. kort etter avskytningsmodell. Det er jegerens ansvar å holde seg oppdatert på eventuelle begrensninger i type dyr som kan felles. Dette avtales med "årets jaktleder" eller Egil Hoftun.

Hjortejegerne må forholde seg til «årets jaktleder» før jaktutførelsen, dvs. ta kontakt for hver gang man skal på jakt.

Styret  03.12.2021

Rådyrkortet er personlig. Dvs. bare personer med gyldig rådyrkort kan jakte og felle rådyr. Når det blir felt rådyr avsluttes jakten, og så snart som  mulig skal det meldes jaktgruppen  med sms til jaktgruppa (se mob. jaktgruppa). Meldingen skal inneholde at dyr er felt og type dyr (bukk, geit eller killing).

Husk skranteprøven (CWD). Prøveposer/hjelp til prøvetaking på  mobil: 414 20 819. Opplysninger skal også legges inn på nettet under "Sett og skutt".

Ønskes nytt kort, skrives dette i samme melding. Jaktgruppa skal da tildele nytt kort så snart som mulig. Først når nytt kort er tildelt kan jegeren fortsette å jakte.

Ved tildeling av nytt kort kan jaktgruppa komme med en  anbefaling av hvilke dyr (kjønn) det bør jaktes på. Dette ut fra fellingsstatistikk og ønske om en økning i rådyrstammen. Det tildeles i utgangpunktet maks 2 rådyrkort per jeger per jaktår.

Kåre Peder Rasmushaugen: +47 414 20 819

Thorbjørn Erntzen: +47 988 85 147

Tor Dalevold: +47 976 41 934

 

Ettersøksavtale med Hallingdal Ettersøksring.

Ved ettersøk ring vakttelefon: +47 916 45 217

DUGNAD

​​​Det er i år muligheter for å registrere seg som dugnadsvillig. Du kan legge inn uker eller dager det passer for deg å gjøre dugnad, så vil du plasseres inn i planene for dugnadsarbeidet. Arbeidsoppgavene vil være diverse forefallende arbeid på hytter, og baneanlegget.

Primært vil dugnader foregå på våren, men det er også muligheter for å gjennomføre noen aktiviteter andre tider på året. Legg inn forslag på dugnad og/eller ønsker på tidspunkt, så finner vi en løsning!

NB! Husk at dugnad må være gjennomført før søknadsfrist på jaktkort, hvis du skal søke om dette.

Følgende mal benyttes for dugnadsregistrering:

Dugnad 2023

 • Navn
 • Medlemsnummer
 • Epost adresse​
 • Telefon/mobil nummer
 • Uke nummer / dato du er tilgjengelig for dugnad
 • Eventuell tilleggsinformasjon hva man kan gjøre eller hvilket utvalg (jakt, fiske, hytte, bane) du ønsker å bidra hos.

For å kunne håndtere og følge opp dette er det viktig at denne informasjonen sendes til følgende epostadresser: Leder med kopi til Sekretær

Mange spennende oppgaver venter, Følg med for info på våre nettsider og Facebook. 

Nytt for 2023

Det vil også kunne bli lagt ut aktiviteter her på nettsidene der vi etterspør deltagere på dugnad. Disse vil ha en mulighet for å registrere sin interesse og deltagelse direkte i aktiviteten. Følg med i aktivitetskalenderen fremover. Dersom du alt har sendt epost om tilgjengelige datoer, vil en av gruppelederne ta kontakt når behovet for resurser til dugnad oppstår.

Nesjff logo.jpg
Logo Nes JFF

COVID19 2023

De nasjonale retningslinjene for smittevern er avviklet, men det er allikevel mulig å ta forhåndsregler dersom noen ønsker dette.

Følg til enhver tid gjeldende smittevernregler for Nesbyen Kommune, eller velg strengere personlige tiltak dersom dette er ønskelig og forenlig med dugnadsarbeidet.

Revebilder Kåre P 007.jpg
Kåre Peder er en habil Revejeger!
revejakt 2018.jpg
Vellykket revejakt 2018!

Kart over jaktområder i Nes JFF

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.

Ettersøksavtale med Hallingdal Ettersøksring.

Ved ettersøk ring vakttelefon: +47 91645217

Styret ønsker alle jegere en fornøyelig og "SKITT" jakt!