MENY hamburgermeny Close-menu button
Økonomi

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Fra og med 15. september 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022

Søknadsfristen er 1. desember 2021

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.
Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. september 2021. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende punkter:

 • Det er vedtatt ny søknadsfrist. Dette for å gi bedre oversikt over behovet ved utarbeidelse av budsjett.
 • Ufullstendige søknader, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikke blir behandlet.
 • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
 • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Nærmere om kompensasjonsordningen

Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader.
Kulturdepartementet har fastsatt Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2022. Disse følger vedlagt. Bestemmelsene er også tilgjengelige på departementets hjemmesider. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil behandle mottatte søknader på grunnlag av de fastsatte bestemmelsene. Henvendelser vedrørende søknader om kompensasjon rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.
Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Om krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kapittel 5 og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, kapittel 4. 

Bestemmelser om kompensasjon  av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2022

Fastsatt av Kulturdepartementet 30.06.2021.

1  Generelt

Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har 
bevilget for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den 
prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere.
Søkere som mottar avkortet kompensasjon kan ikke søke om å få kompensert det resterende beløpet i 
senere søknadsrunder.

2  Målgruppe

2-1 Hvem ordningen gjelder
Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler 
gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, med unntak av 
kommuner /fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før 
søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å 
kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift.

2-2 Hvem ordningen ikke gjelder
Anlegg som bygges i regi av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.
Det gis ikke merverdiavgiftskompensasjon til organisasjoner som er under konkursbehandling.

3 Anlegg som omfattes av ordningen

3-1 Hva ordningen omfatter

Ordningen omfatter prosjekter for bygging/rehabilitering av idrettsanlegg hvor idrettslag og andre 
organisasjoner/sammenslutninger er tiltakshavere. Ordningen omfatter merverdiavgift knyttet til 
søknadsberettigede anleggselementer, jf.
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, punkt 2.4.6 og Føresegner om 
tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, punkt 2.2.

3-2 Tidspunkt for byggestart
Ordningen gjelder idrettsanlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010. I den grad 
anleggsutbyggingen skjer gjennom flere byggetrinn, er det kun byggetrinn igangsatt etter 1. januar 
2010 som kan inngå i søknad om kompensasjon.

Et byggetrinn er bygging av en anleggsenhet som:

 • kan benyttes som en selvstendig enhet til idrett/aktivitet, og
 • bygges sammenhengende og innenfor en begrenset tidsperiode og
 • normalt skal ha en egen spillemiddelsøknad.

3-3 Hva ordningen ikke omfatter
Ordningen omfatter ikke merverdiavgift knyttet til ikke søknadsberettigede elementer, jf. 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, punkt 2.4.7 og Føresegner om 
tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, punkt 2.3.
Drifts- og vedlikeholdskostnader omfattes ikke av ordningen.
Søkere som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag for inngående 
merverdiavgift på sine anleggsinvesteringer, kan søke om kompensasjon. Merverdiavgift som kan 
fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret, skal i slike tilfeller ikke inngå i søknad om 
kompensasjon.

4  Kunngjøring

Ordningen kunngjøres i brev. Nærmere informasjon om ordningen finnes på Lotteri- og 
stiftelsestilsynets hjemmesider www.lottstift.no.

5  Forvaltning av ordningen

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen.

6  Krav til søknad om kompensasjon

6-1 Generelt
Anlegget må være ferdigstilt, og anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor, skal 
følge søknaden om kompensasjon, jf. 6-4.
Minstegrensen for søknad er 15 000 kroner i merverdiavgift.

6-2 Slik søker man
Søknad om kompensasjon leveres elektronisk via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Nærmere informasjon vil 
framgå av søknadsskjemaet.

6-3 Søknadsfrist
Søknader må være mottatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet senest 1. desember 2021. Ufullstendige 
søknader, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikke blir behandlet.

6-4 Spesifikke krav til søknad om kompensasjon
Søker skal bekrefte at han har gjort seg kjent med bestemmelsene for ordningen.
Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er 
samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Regnskapsskjema og 
revisorrapport skal vedlegges søknaden om kompensasjon av merverdiavgift.

Om krav til regnskap og kontroll av regnskap for ordinære anlegg, se Bestemmelser  om tilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kapittel 5. Det er kommunens revisor som skal gjennomgå og 
kontrollere dette regnskapet. Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd under kr 400 000 kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor.  Dersom søker 
er et aksjeselskap med revisjonsplikt, kan anleggsregnskapet kontrolleres av selskapets revisor.

Om krav til regnskap og kontroll av regnskap for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, se 
Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, kapittel 4. Når tilskuddet 
er kr 400 000 eller høyere skal statsautorisert eller registrert revisor kontrollere 
anleggsregnskapet. Regnskap for tilskudd under kr 400 000 kan kontrolleres av annen revisor, for 
eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor.

Regnskapet skal skille mellom søknadsberettigede anleggselementer og ikke søknadsberettigede 
anleggselementer. Revisor skal kontrollere at merverdiavgiften som søkes kompensert, knytter seg 
til tilskuddsberettigete anleggselementer.

Dersom søker er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag for inngående 
merverdiavgift på sine anleggsinvesteringer, skal revisor kontrollere at fradragsberettiget 
merverdiavgift ikke inngår i søknadsbeløpet.

7 Saksbehandling

7-1 Generelt
Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler mottatte søknader på grunnlag av de fastsatte 
bestemmelsene for ordningen.

7-2 Avkortning
Dersom det totale søknadsbeløpet er større enn gitt bevilgning, vil det bli foretatt en lik 
prosentvis avkortning i alle tildelingsbeløp.

7-3 Brev om beregnet kompensasjon
Brev om beregnet kompensasjon skal sendes hver enkelt søker som får tildelt midler, jf. 
Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 6.3.3. Kopi av brev sendes til fylkeskommune og 
kommune. Følgende punkter skal inngå:

 • Mottakers navn, adresse og bankkontonummer.
 • Totalt beløp til fordeling.
 • Tildelt kompensasjonsbeløp.
 • Tidspunktet for når utbetaling vil bli foretatt.
 • Henvisning til Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2022. Bestemmelsene skal vedlegges brevet.
 • Opplysning om klageadgangen i forvaltningsloven kapittel VI.

7-4 Avslag
Vedtak om avslag skal sendes hver enkelt søker som ikke får tildelt midler. Kopi av brev sendes til 
fylkeskommune og kommune. Begrunnelsen for avslaget skal angis, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. 
Det samme gjelder ved delvis avslag. Det skal videre opplyses om klageadgangen i forvaltningsloven 
kapittel VI.

8  Klageadgang

Vedtak om beregnet kompensasjon, avslag på søknad om å få tildelt kompensasjon, og beslutning om å 
avvise søknad anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og kan 
påklages etter lovens kapittel VI.
Klagen sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet senest tre uker etter det tidspunkt underretning om 
vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke omgjør vedtaket, 
sender tilsynet klagen til Lotterinemnda til endelig avgjørelse. Nemndas avgjørelse kan ikke 
påklages.
I den grad eventuelle tildelinger som følge av klagebehandlingen ikke lar seg dekke innenfor 
bevilgningen i 2022, skal slike tildelinger dekkes over neste års bevilgning.

9  Rutiner hos  kompensasjonsfmvalter for registrering av tildelte midler

Tildelte midler må registreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet i henhold til Bestemmelser om 
økonomistyring i staten, punkt 6.3.4.

10  Rutiner for utbetaling,  regnskapsføring og behandling av eventuelt for mye utbetalt 
kompensasjon

Det skal etableres rutiner for utbetaling, regnskapsføring og behandling av eventuelt for mye 
utbetalt kompensasjon i samsvar med Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 6.3.5.

11  Oppfølging og kontroll  (intern kontroll)

Det skal etableres systemer, rutiner og tiltak hos kompensasjonsforvalter som har til oppgave å 
avdekke og korrigere feil og mangler, jf. Bestemmelser  om økonomistyring i staten, punkt 6.3.8.1.

12  Oppfølging og kontroll av kompensasjonsmottaker

Kompensasjonsforvalter skal kontrollere informasjonen som mottakeren sender inn og som har 
betydning for kompensasjonsforvalters beregning av kompensasjonsbeløp og tildeling. Gjennomførte 
kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte, jf. Bestemmelser om økonomistyring i 
staten, punkt 6.3.8.2.

Underlagsdokumentasjon for kompensasjon må av mottaker:

 • oppbevares i 10 år etter søknadsåret
 • være ordnet på en måte som muliggjør en hurtig gjennomføring av kontroll
 • være betryggende sikret mot ødeleggelse og tyveri

Den som har søkt om eller har mottatt kompensasjon, må ved forespørsel fra kontrollmyndigheten, 
herunder Riksrevisjonen, gi innsyn i underlagsdokumentasjonen for kompensasjonskravet. 
Søker/mottaker skal også gi kontrollmyndigheten nødvendig bistand til innsyn.

13  Sanksjon ved brudd på bestemmelsene

Dersom en mottaker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om 
kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, 
kan kompensasjonen helt eller delvis kreves tilbake. Dersom kompensasjonen ennå ikke er utbetalt, 
kan den holdes helt eller delvis tilbake og bortfalle.
Dersom det utbetales for høy kompensasjon på grunn av feilberegninger fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet, kan den uberettigede del kreves tilbakebetalt.
Ved investeringer i idrettsanlegg der inngående merverdiavgift utgjør kr 100 000 eller mer er det 
en innlåsingsperiode på 10 år. Det vil si at kompensert merverdiavgift skal tilbakebetales, dersom 
anlegget innen 10 år fra ferdigstillelse etter bygging eller rehabilitering overdras eller selges 
til aktør som ikke er berettiget til kompensasjon av merverdiavgift, jf. pkt. 2 i gjeldende 
bestemmelser. Tilbakebetaling skal skje også i tilfelle nedlegging av anlegget i samme tidsperiode.

Mottaker plikter å melde fra til Lotteri- og stiftelsestilsynet om overdragelse, salg eller 
nedlegging av idrettsanlegg.