Jakt

Det er medlemmer i Grue JFF som har mulighet til å søke om jaktkort på terrenget. Videre har medlemmene mulighet til å ha med gjester ved å løse gjestekort.

Her finner du regler i forbindelse med utøvelse av småvilt og rådyrjakt i vårt terreng.

Søknad om jaktkort sendes post@gruejff.no

Jaktkort på terreng som disponeres av Grue Jeger- og Fiskerforening, og vi vil opplyse om følgende:

JAKTTIDER OG GENERELLE REGLER

Jakttider er de samme som bestemt av DN. I perioden 25.09 til 23.12 er det samjakt med elgjaktlagene og dermed viktig at du jakter på en slik måte at du ikke kommer i konflikt med elgjaktlagene. Før jakt påbegynnes i et område må du kontakte jaktleder i elgjaktlaget.

 

Det er ikke tillatt med linjejakt på skogsfugl, dvs flere enn 2 personer i bredden, uansett om det jaktes med hund eller ikke.

Våre jaktkort gjelder IKKE trening av løse elghunder i de områder som disponeres av Grue JFF. Ved bruk av løse elghunder eller andre løse hunder som aktivt jager og stiller elg, skal bruken av disse avtales skriftlig med det enkelte elgjaktlag. Dette gjelder hele jaktsesongen, også på den tid av året det ikke pågår elgjakt.
BEVERJAKT

Bever kan felles på gjeldene småviltkort. Det er tildelt et begrenset antall fellingsretter som disponeres av Grue JFF, så innrapportering av felte bevere må skje senest 24t etter felling. Jakttid på bever er 01.10 til 30.04.

RAPPORT

Ved sesongens slutt skal det innsendes avsluttende jaktrapport
uansett om vilt er felt eller ikke! NB! Siste frist 01.05.

Hare

 

Stokkand

 

Grevling

 

Tiur

 

Øvrige ender

 

Kråke

 

Røy

 

Kanadagås

 

Ravn

 

Orrhane

 

Rev

 

Skjære

 

Orrhøne

 

Mår

 

Skrike

 

Jerpe

 

Mink

 

Bever

 

Kommentar
 

Ant. jaktdager

 


Rapportering skal skje direkte på epost til post@gruejff.no.

Manglende rapportering VIL medføre at du må betale et gebyr på kr. 200,- ved kjøp av jaktkort for neste sesong. For sen rapportering vil medføre samme gebyr og siste prioritet ved tildeling og det kan medføre at du ikke tildeles fellingstillatelse for kommende sesong!

Søknad sendes på post@gruejff.no innen 1 juni.

Til dere som har fått tildelt rådyrkort på Grue Jeger- og Fiskerforening sine områder.  Det er viktig at du opptrer på en slik måte at GJFF fortsatt får disponere jaktretten i fremtiden.

JAKTIDER OG GENERELLE REGLER
Jakttider for rådyr er de samme som bestemt av DN. I perioden 25.09 til 23.12 er det samjakt med elgjaktlagene og dermed viktig at du jakter på en slik måte at du ikke kommer i konflikt med elgjaktlagene. Før jakt påbegynnes i et område må du kontakte jaktleder i elgjaktlaget. Se informasjon på neste side

Det tillates ikke jakt med flere hunder enn en i et og samme slipp. Det henstilles til å vise hensyn til bebyggelsen og andre jegere i de områder hvor det bedrives jakt med og uten hund.

I perioden 10.08 til 24.09 er det tillatt kun jakt på horn- bærende voksen bukk med rifle. Det stilles krav om avlagt skyteprøve med den rifle som skal benyttes på all rådyrjakt.
For jakt på rådyr kreves det godkjent ettersøkshund. Liste over godkjente hunder i Grue laster du ned her! 

Skjema for avtale mellom godkjent ekvipasje og jeger kan lastes ned her!

NB! Det henstilles til IKKE å felle produktive rådyrgeiter.

RAPPORTERING
Ved felt rådyr rapporteres dette omgående til:

post@gruejff.no Ved rapportering skal type dyr, fellingsposisjon og fellingstidspunkt oppgis. Send om mulig med foto av felt dyr
 

Når du rapporterer felt dyr kan du om du ønsker, søke om å få tildelt tilleggsdyr, mot betaling av kr. 200,-. Det kan medføre at tilleggsdyr tildeles i en annen sone enn første tildelte dyr.
 

Ved sesongens slutt SKAL alle innsende en avsluttende jaktrapport uansett om rådyr er felt eller ikke, på e-post til post@gruejff.no.


Frist 25.12

Type dyr

Bukk eldre

Bukk 1,5år

Bukkekilling

Antall

 

 

 

Type dyr

Geit eldre

Geit 1,5 år

Geitekilling

Antall

 

 

 

Kommentar
 

Jaktterreng

GrueJFF_Jaktterreng.jpg
NB! Kartet er kun orienterende.

Sone 1,2 og 3 Tjura Grinder Utmarkslag (TGU)
Sone 4 og 5 Kommuneskogen