Ettersøkshunden Aiko

Ettersøk

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund.

Krav om ettersøkshund

Det er mye som må være i orden til jakta starter. Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et selvstendig ansvar for at man har tilgang til ettersøkshund.

Selv om du i jakta gjør alt for å avlive dyra på en sikker og effektiv måte, hender det før eller siden at du gjør en feilvurdering, eller rett og slett avleverer et dårlig skudd. Da er det viktig at du har klart for deg hvilke rutiner du plikter å følge. Dette for å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avlivning av skadde dyr. Det gir også jegeren en mulighet til å finne døde dyr som han ikke klarer å finne uten hjelp av hund. 

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund vil si at ettersøkshunden eller ettersøksekvipasjen må være på skadestedet innen fire timer, hvis jeger/jaktlag ikke selv har tilgang til egen godkjent ettersøkshund.

Slik skaffer du avtale om ettersøkshund

Hvis du ikke har en godkjent ettersøkshund selv, må du tegne en skriftlig avtale med en godkjent ettersøksekvipasje (hund og fører). Den du gjør avtale med må være på skadestedet innen fire timer.

Norsk Kennel Klub forestår registrering av godkjente ettersøkshunder i sitt Ettersøkshundregister. Her ligger også alle som har tatt kurset "Ettersøk videregående" inne.

Ettersøkshundregister

Søk deg fram til en etterøksekvipasje i din region:

Henvendelser vedrørende ettersøksekvipasjer kan enten rettes til NJFF eller NKK. Ansvarlig for ettersøksregisteret er Norges Kennel Klub.

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent ettersøksekvipasje, det vil si hund og hundefører som har bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til "Instruks om prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer" fastsatt av Miljødirektoratet. Instruksen ble sist endret 1.januar 2023. Hele veilederen til forskriften med kommentarer og instruks, finner du her.

Det er Miljødirektoratet som fastsetter regelverket for ettersøk. De har en egen side med informasjon om ettersøk. Siden finner du her.

For de som ikke har egen hund og ønsker å skrive en ettersøksavtale, så må både du som jeger/jaktlag og ettersøksjegeren signere på denne. Skjema for ettersøksavtale finner du her

Med en stor villsvin bestand i Sverige, så vil det komme stadig flere dyr inn i Norge. I de siste årene har fellingstallene for villsvin i våre grensefylker Østfold, Akershus og Hedmark vært økende. Med flere villsvin i våre jaktterreng, øker også sannsynligheten for påkjørsler og de første påkjørslene er allerede registrert. 

Sammen med bjørnen, så er villsvinet det viltet som det er forbundet med størst risiko å gå etter når det er skadet. Som bjørnen, kan også villsvinet angripe når det føler seg truet. Derfor stilles det høye krav til ettersøksjegeren, og ikke minst til hundene som benyttes. 

I Sverige felles det rundt 100 000 villsvin i året. Våre svenske kolleger anbefaler å benytte både band- og løshund. Hunden er, uansett viltart, viktig å benytte på skadestedet, enten der påskytingen har funnet sted, eller der påkjørselen har skjedd, for å se hva skadestedet vil fortelle oss. 

En utfordring med villsvin er at det er et flokkdyr. Et villsvin som er skadet vil heller ikke oppføre seg som våre hjortedyr. Villsvinet vil også, uansett om det er friskt eller skadet, alltid forsøke å angripe hunden, sette seg i respekt og forsøke å jage den vekk. At hunden har mot nok til å stå imot disse angrepene og nerver som gjør at den blir værende der sammen med villsvinet, vil være avgjørende for at jegeren skal komme innpå og avlive dyret. En god løshund er alfa og omega ved ettersøk av skada villsvin. 

Viltloven og utøvelsesforskriften er endret, i hht 2014 og 2020, slik at du nå har muligheten til å benytte kunstig lys under ettersøk av hjortevilt og villsvin.

Kunstig lys er fortsatt forbudt under selve utøvelsen av jakta, men jegerne kan nå bruke kunstig lys ved ettersøk. Dette medfører en varslingsplikt til jaktrettshaver (jaktleder, grunneier etc.), kommune og politi før lyset tennes. Hvis varslingen vil forsinke ettersøket vesentlig (for eksempel i områder uten mobildekning), kan varslingen sendes umiddelbart etter avsluttet søk. Merk at det er jegeren som har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig.

Praktiske eksempler og tips

Ta kontakt med jaktrettshaver og viltmyndighetene i din kommune i forkant av jakta, slik at du vet hvilket telefonnummer og varslingsform du skal benytte. NJFF oppfordrer alle kommuner om å opprette et varslingsnummer som slike meldinger kan gå til, gjerne på SMS. I tilfelle dette ikke er etablert, ring kommunens servicet​org selv om det er utenfor normal åpningstid: Ved en eventuell kontroll vil loggen på din telefon vise at det er gjort forsøk på å varsle. Husk å lagre numrene på mobilen din slik at de er lett tilgjengelige.

Sjekk gjerne også med politiet lokalt hvilket telefonnummer som skal benyttes, men normalt må du ringe 02800 (ikke send SMS): 

Erstatter ikke annen varslingsplikt

Dersom det oppstår en situasjon, er det viktig at du opplyser hvilket jaktområde meldingen kommer fra. For eksempel kan teksten lyde som følger: "I samband med skadeskutt rådyr, vil det bli tatt i bruk lys under ettersøk i Hjortedalen (evt. GPS-posisjon). Mvh. Ola Jæger."

I tilfelle jakta foregår i områder uten telefondekning, anbefaler NJFF at du uansett gjør et forsøk på å sende melding, slik at dette kan dokumenteres. I tillegg bør du så snart som mulig i etterkant varsle om gjennomført ettersøk med lys.

Merk også at kravet om melding før bruk av kunstig lys, ikke erstatter andre varslingsplikter dersom ettersøk går inn på andre jaktområder eller at ettersøket strekker ut i tid slik at kommune eller politi også må varsles.

Motorbåt og sjøfugl

Tidligere var all bruk av motorbåt forbudt under sjøfugljakt, med mindre du var mer enn 2 km fra nærmeste skjær. Nå tillates bruk av motorbåt når dette er nødvendig for å avlive skadeskutt sjøfugl, men merk at 5 knop er maks tillatte fart under ettersøk.

Også her er det et krav om omvendt bevisbyrde, slik at jegeren må bevise at viltet er felt uten bruk av motorbåt. Et jaktskjul med personlige eiendeler nær der ettersøket pågår, vil synliggjøre hvor jakta har foregått. Jegeren må snarest mulig varsle politi og kommune dersom motorbåt brukes under ettersøk, men her kan varslinga gis i etterkant. Merk imidlertid at du må varsle på nytt dersom det går noe tid mellom hvert ettersøk. Også her er det praktisk å ha lagra telefonnummer til kommune og politi før jakta starter, og husk å opplyse hvilket område meldinga kommer fra.

Kunstig lys på revejakt og fellefangst

Endringene innebærer i tillegg at revejegerne ikke lenger må montere åte-lyset på en husvegg. Dette har blant anna medført praktiske utfordringer ved at lyset må være relativt kraftig for å nå ut på riflehold, noe som kan være vanskeli​g hvis man har en åtebu uten innlagt strøm.

Endringene innebærer at det nå er tilstrekkelig at man benytter en stolpe eller et tre. Merk likevel at det er et krav at lyskilden er fast montert. Du kan altså ikke fyre opp frontlysene på bilen og bruke dette som skytelys, eller bruke ulike former for nattkikkert eller lys på våpenet.

Dersom du driver fangst, kan du nå også bruke kunstig lys under avlivingen av vilt fanget i felle. NJFF anbefaler at lys benyttes: Lyset bidrar til at du kan se byttet før det felles, slik at skuddet plasseres presist og avlivinga blir effektiv. Det er ikke enkelt å avlive et fanget dyr i ei mørk felle når det knapt er mulig å se hva som befinner seg der.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tilbyr ettersøkskurs for alle. Vi har ettersøkskurs som er egnet for nybegynneren som har fått sin første hund, til sporspesialisten som ønsker ytterlige fordypning, til de som ønsker å gå videre og bli ettersøksinstruktør eller ettersøksdommer for sitt lokallag. 

Ettersøk grunnkurs, stu​dieplan - kurset for hundeeiere som ønsker å få kunnskap om hvordan man går frem for å få frem en godkjent ettersøkshund. Arrangeres av våre lokalforeninger.

Ettersøk grunnkurs, trinn 2, studieplan - kurset for deg og din hund, for ekvipasjen, som allerede kan følge et spor, men som ønsker faglig påfyll, nye treningsmetoder og økt kunnskap om å lese hund. Arrangeres av våre lokalforeninger.

Ettersøk videregående, studieplan​ - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk. Arrangeres av våre fylkeslag.

Ettersøk videregående - del 2, studieplan - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk. Obligatorisk for alle som tar på seg ettersøksoppdrag for det offentlige. Du må ha avlagt del 1 før du møter opp. Arrangeres av våre fylkeslag.

Ettersøk, den sporrene hunden, studieplan - kurset for jakthundeiere som ønsker å lære mer om spor og som ønsker å spesialisere seg innenfor sporing. Arrangeres av vårt Jakt- & Fiskesenter på Flå.

Ettersøk av villsvin, studieplan - kurset for deg som ønsker å lære mer om villsvinet og hvordan ettersøk av villsvin kan foregå.

Ettersøk in​struktør - kurset for hundeeiere som ønsker å bli ettersøksinstruktør i sin lokalforening. Arrangeres av våre fylkeslag.

Ettersøk dommer - teorikurs for deg som ønsker å bli ettersøksdommer i din lokalforening. I tillegg kreves det gjennomført og bestått elev- og aspirantarbeid for å kunne bli dommer. Kandidatkort som du må ha med deg under utdanningen din finner du her. Arrangeres av våre fylkeslag.

Utdanning av ettersøksinstruktører i NJFF