Bildet av ulven er tatt under kontrollerte former i Langedrag nasjonalpark

Hund og store rovdyr

Fra 1. juli 2012 er det innført reell nødvergerett for hund også i Norge. Dette innebærer at hundeeieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep også mot hund.

De nødvendige endringer i naturmangfoldlovens § 17 ble vedtatt i juni 2012. Dette er et svært gledelig vedtak etter et langvarig og omfattende arbeide fra NJFF for å få denne nødvergeretten på plass.

​Oversikt over rovdyrangrep​​

Miljødirektoratet har etablert en oversikt over alle rovdyrdrepte hunder. Oversikten har samlet alle døde jakthunder som er registrert siden 1990-tallet.

Det ligger mer enn 100 registrerte rovdyrangrep mot hunder i listen. De aller fleste av disse er drept av ulv, men også kongeørn og gaupe er dokumenterte skadevoldere.

Nettsiden gir ulike valgmuligheter når det gjelder presentasjon og utvalg. Alle data er også kartfestet. NJFF ønsker denne nasjonale oversikten velkommen og håper at den kan bidra til at enda flere​ ser hvilke ekstraordinære utfordringer ulven bidrar til for de som ønsker å utøve jakt i områder med ulverevir.

​​​​Mel​​d inn

NJFF råder alle som får skadet eller drept hunden sin om å melde dette til Statens Naturoppsyn slik at skaden blir registrert og omfanget av rovdyrdrepte og skadete jakthunder kan dokumenteres.

Dokumentasjonen er også en forutsetning for å få skadeerstatning dersom hunden er dekket av NJFFs jakthundforsikring, eller at det skal kreves rovviltskadeerstatning fra myndighetene.

For NJFFs medlemmer er det i tillegg mulig å få utbetalt et "plaster på såret" gjennom vår kompensasjonsordning for ulvedrepte hunder. For å behandle saken, trenger vi:

  • Kopi av Miljødirektoratets brev om registrert skadet eller død hund
  • Hundeeiers medlemsnummer i NJFF
  • Bankkontonummer som kompensasjonsbeløpet skal overføres til.​

​​​Fo​rebyggende tiltak

Norges Jeger- og Fiskerforbund drifta i en årrekke Ulvetelefonen, som nå er erstatta av Ulveweben som forebyggende tiltak for å unngå at hunder blir utsatt for ulveangrep i jaktsesongen. Ei forutsetning for at dette tiltaket skal gi nyttig informasjon, er at ulver er merka med GPS-/radiosender som kan informere om hvor ulven befinner seg.

Tiltaket må ikke oppfattes som en garanti mot ulveangrep. Men ettersom forskning viser at revirhevdende ulver utgjør den største trusselen, er det til stor nytte å få kjennskap til hvor disse ulvene befinner seg, slik at man unngår å slippe hund der ulvene er.

Dessverre er det begrensa hvor mange ulver som er radiomerka. Tilbudet har derfor på langt nær tilfredsstillende dekning i alle ulverevir.