Verdien av ditt medlemskap

Jakt og fiske skal foregå til glede for flest mulig motiverte utøvere. Derfor er mottoet vårt "Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid".

Sammen får vi til mye

Din medlemskontingent er avgjørende for å holde aktiviteten i NJFF i gang.

Det aller meste av NJFF-aktivitetene foregår i lokalforeningene og regionlag. Våre ildsjeler sørger for å omsette din medlemskontingent til medlemsverdi.

Som medlem er du med å påvirke en rekke nasjonale og internasjonale samarbeid gjennom NJFF. 

Her kan du lese om noe av arbeidet som gjøres innad i den store NJFF-familien. Vi håper du opplever at ved å være medlem i NJFF er nettopp du med på å bygge opp under mye verdifullt arbeid og aktivitet. 

NJFF har ulike roller for sportsfiskerne i Norge:​

 1. NJFF er en ivaretaker av rammene for sportsfiske, som jobber med og for naturgrunnlaget og samfunnsaksepten.​

 2. NJFF er tungt inne i politisk påvirkningsarbeid. NJFF har løpende kontakt med politisk ledelse i departementer og forvaltningen. Vi har løpende kontakt med alle partier på Stortinget. ​

 3. Vi spiller aktivt inn politiske saker, som for eksempel barns rett til fritt fiske​.

 4. Vi er sportsfiskernes stemme i ulike råd og utvalg (lakserådet, fritidsfiskeutvalget, handlingsplan for innlandsfiske med flere.​

 5. Vi gir sportsfiskernes innspill til utallige politiske høringer (fisketider, reguleringsforslag, vilkårsrevisjoner, endringer i forvaltningen.​

 6. Vi er sportsfiskernes stemme i media. Vi har fokus på positive sportsfiskesaker, vi deltar i debatter, utarbeidelse av fiskevettreglene.​

 7. Vi jobber for å sikre den allmenne tilgangen til fiske (arbeider mot salg av Statskogs eiendommer, kalking og gyrobehandling av vassdrag, makrellstørje og havabbor)​.

 8. NJFF deltar i European Anglers’ Alliance (EAA) som er sportsfiskernes stemme i EU​.

 9. Vi yter støtte i enkeltsaker, som f.eks forvaltningen av Tana​.

 10. Vi deltar i NASCO-møter, som jobber med den internasjonale forvaltningen av villaksen.​

 11. Vi jobber for de ville laksefiskene med sterkt engasjement for å påvirke de store linjene i forvaltningen med fokus på lakselus og rømming, gyrobekjempelse, fornuftig forvaltning og regulering av elvene.​

 12. Vi har konstant trykk og engasjement mot politikere, forvaltningen og Hardangerfjordseminaret​.

 13. Kalking har vært et av våre viktigste innsatsområder i flere tiår. Uten NJFF hadde midler til kalkingsvirksomheten vært betydelig kuttet. Svært mange ørrettvann har overlevd den sure tiden ved hjelp av kalking. Rundt hver femte laks tas nå i et kalket vassdrag!​

 14. Storørret bestandene er under press. Vi har et sterkt engasjement for økt politisk fokus. NJFF og flere har arbeidet frem en etablering av et storørretutvalg a la villaksutvalget. Lokalt er det veldig stort engasjement: Tokkeåi, Randselva, Gudbrandsdalslågen.​

 15. NJFF har hatt et sterkt engasjement for å ivareta torsken, som sliter i sør. Samtidig har vi jobbet for og fått gjennomslag for at sportsfiske etter andre arter i sjøen kan fortsette. Vi vant fram i denne saken – på vegne av alle sportsfiskerne i Norges mest brukte friluftsområde. ​

 16. Vi er gode på barn og rekruttering til sportsfiske. Hvert arrangere over 200 fiskesommerarrangement. Titalls foreldrefiskekurs. Camp villaks byr på laksefiskeleir for ungdom fra Otra til Alta! Vi har hatt en rekke kampanjer og prosjekter​

 17. NJFF fordeler midler til lokale fiskekultiveringstiltak i hele Norge. Vi arbeider politisk for å få mer penger til innlandsfisk (pga bortfallet av avgift). Njff bidrar med mye faglig støtte og veiledning til foreningene. Sjørrettprosjekter og bekkerestaurering kjøres mange steder. Nå også med nasjonal innsats gjennom prosjektet Sjøørretriket med oppstart januar 2021.​

 18. Mine båter er et tilbud til alle medlemmer i hele landet med båter som lett kan bookes i lett tilgjengelig og gode fiskevann. Foreningene er støvlene på bakken og tilrettelegger lokalt. Populær medlemsfordel.​

 19. NJFF har hatt en dugnad og kartlagt hva som finnes av båtramper og tilrettelagte (for sportsfiskere med funksjonsnedsettelse) fiskeplasser over hele landet. Vi har nå en god oversikt over tilrettelagte fiskeplasser og båtramper tilgjengelig i NJFF-appen og på nettsidene våre.​

 20. Konkurransevirksomheten er en viktig aktivitet for mange. Størst aktivitet på isfiske med Norgescup, NM og Nordisk mesterskap.

Prosjekt Sjøørretriket

Mange bekker og mindre elver har blitt nedbygd, særlig i byer og i landbruksområder. Når bekkene enten forsvinner eller blir endret, forsvinner samtidig stedene sjøørretene trenger for å gyte og vokse opp. Tap av dyrs og fiskers leveområder er et stort og økende problem. Det ønsker NJFF å gjøre noe med.

Med hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen, har NJFF opprettet et flerårig prosjekt for å restaurere og beskytte hundrevis av gytebekker for sjøørret. Prosjektet har fått navnet Sjøørretriket. Sjøørretriket omfatter seks NJFF-regionlag, 26 kommuner og 40-50 av NJFFs lokalforeninger. Prosjektområdet strekker seg fra Hvaler til Portør og nedslagsfeltet er fylkene Viken, Oslo, Vestfold og Telemark.

Mange lokalforeninger har allerede arbeidet med sjøørretbekker gjennom mange år. Deres lokalkunnskap er uvurderlig, ikke minst når det gjelder hvilke bekker som trenger tiltak og hvilke de trenger hjelp til å ta tak i. Selv om støtte fra Sparebankstiftelsen gjør at vi har kunnet ansette en prosjektmedarbeider, så ville det vært helt umulig å gjennomføre prosjektene uten de frivilliges innsats. Dette er du, via ditt medlemskap, med på å realisere.

Her kan du lese om både Sjøørretriket og andre fiskeprosjekter, eller se video fra én av bekkene.

NJFFs arbeid for sportsfiskere

Du kan også lese mer om vårt arbeid for sportsfiskerne her.

 

Vi utdanner jegere

NJFF er den største tilbyderen i landet når det gjelder jegerprøvekurs. Hvert år utdanner vi rundt 9.000 nye jegere fordelt på over 500 jegerprøvekurs.

Det er NJFFs lokalforeninger som arrangerer jegerprøvekursene. Det legges ned en formidabel innsats for at alle som ønsker det, både ungdom og voksne, kan begynne med jakt og fangst.

Selv om deltakerne må betale for jegerprøvekurset, så gjøres store deler av selve jobben med frivillig, gratis innsats. Det er mange mennesker som bidrar underveis i kurset, spesielt med de praktiske øvelsene under temaet human og sikker jakt samt skyting med hagle og rifle. Det å være jegerprøveinstruktør krever en utdannelse. NJFF-foreningene bekoster ofte denne utdannelsen for de som skal fungere som instruktører i deres forening.

Her kan du finne de kurs som til enhver tid er fastsatt. Jegerprøveboka kan du kjøpe her.

Vi tilrettelegger for skytetrening

Å sørge for at våre medlemmer har tilgang til skytebaner, er en viktig oppgave for NJFF. Skytebanene er en forutsetning for lovpålagt trening både i forbindelse med jegerprøven og for å avlegge storviltprøve. De er også helt essensielle for å kunne trene jevnlig gjennom året for å kunne drive sikker og human jakt.

Rundt 350 av NJFFs lokalavdelinger driver omtrent 330 skyteanlegg med hele 550 baner, til glede for medlemmene. Alt arbeid som legges ned for å holde disse åpne, gjøres med frivillig, ubetalt innsats av ildsjeler i våre lokalforeninger.

Se informasjon om jaktskyting her. Der kan du også finne oversikt over skytebaneanlegg. 

Vi tar deg med på jakt

Undersøkelser viser at rundt halvparten av de som tar jegerprøven, aldri kommer seg ut på jakt. Det kan være mange årsaker til det. En av årsakene er at jakt i praksis kan virke komplisert når man ikke har erfaring. For å senke terskelen så arrangerer NJFFs lokalforeninger praktisk jaktopplæring for alle uerfarne jegere. Dette kaller vi introjakt.

Introjakt er et tilbud for de som har lyst til å prøve en ny jaktform for første gang. Det kan være helt ferske jegere, eller jegere som har jaktet annet type vilt og har lyst til å forsøke noe nytt. NJFFs lokalforeninger arrangerer hundrevis av introjakter i flotte jaktterreng hver høst!

Det er et formidabelt arbeid som legges ned i planlegging og gjennomføring. Erfarne jegere og instruktører passer på at deltakerne får en fin innføring i en ny jaktform. Nesten alle typer jakt tilbys; due, rype, skogsfugl, rådyr, hjort, elg, kråke og villrein, for å nevne noe.

Introjakt-konseptet til NJFF får støtte fra Miljødirektoratet. Disse midlene er med på å holde deltakeravgiftene på et lavt nivå. Ellers gjøres innsatsen av frivillige tilknyttet lokalforeningene. Introjaktene er åpne for alle, men du som er NJFF-medlem betaler uansett bare halvparten av hva et ikke-medlem må betale.

Introjaktene kan du finne her.

Vi hjelper deg med jakthunden

Skal du lære opp en hund, må du ha forståelse for hvordan den lærer, kommuniserer og utvikler seg – og når du bør gjøre hva. I NJFF har vi spisskompetanse på jakthund. Hos oss kan du finne hundeinstruktører som arrangerer ulike jakthundkurs over hele landet. NJFF har gitt ut en bok som er pensum i NJFFs jakthundkurs, men som er lagt opp slik at også den jevne hundeeier skal ha stor glede og nytte av å lese den. Boka kan kjøpes her.

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Mange av NJFFs lokalforeningen tilbyr kurs for de som ønsker å bli godkjent som ettersøksekvipasje (hund og fører).

Hvert år dresseres flere tusen hunder fra å jage bufe, såkalt aversjonsdressur. I tillegg er tusenvis av hunder inne til oppdatering. NJFF utdanner og autoriserer instruktører som kan foreta denne dressuren. Denne kursvirksomheten bidrar til at man i mange områder får starte jakt med hund tidligere enn man ellers ville, før beitedyr er tatt ned fra beite.

Selv under båndtvangsperioden er det mulighet for å slippe hunden og trene sammen med den. Her er en oversikt over hundetreningsområder som kan brukes.

Les mer om NJFF og jakthund her.

Vi jobber for dine rettigheter

Det foregår et kontinuerlig arbeid i NJFF opp mot både politikere og myndigheter. Vi jobber for jaktinteressene med et bredt spekter av saker og på alle nivåer i Norge. Noen saker er kommunale, andre må vi arbeide med opp mot fylkene, mens atter andre må fremmes inn mot Storting og Regjering.

Noe av det vi jobber med er:

 • ny hundelov
 • jakttidene
 • ny viltlov
 • ny våpenlov
 • rovviltpolitikk
 • motstand mot vindkraftutbygging på land
 • kampen for villreinen
 • bedre rutiner for våpensøknader

Her kan du lese mer om hva NJFF mener om ulike temaer. 

Egne barne- og ungdomsaktiviteter

Barn og ungdom er neste generasjon jegere, fiskere og ledere. Vi vil legge til rette for at du skal få et best mulig grunnlag for å utøve jakt og fiske og få et best mulig møte med organisasjonen. Hvert år arrangeres over 1000 aktiviteter kun for barn og ungdom. Dette er alt fra skytetrening, fiskekurs, praktisk jakt, matlaging og førstehjelpskurs. 

Fiskesommer

Hver sommer arrangerer NJFFs lokalforeninger over 200 Fiskesommer-arrangement. Det er et fisketilbud rettet spesifikt mot barn og barnefamilier. Barna får låne utstyr på stedet og får hjelp av våre mannskaper i lokalforeningene til å agne, kaste og dra inn dersom de har behov for bistand.

Omtrent 7000 barn får oppleve fiskets gleder hvert år, helt gratis. Foreningene legger gjerne arrangementene til vann hvor det er stor sjanse for at fisken biter, og som er lett å komme seg til på små ben. Fiskesommer er kjempepopulært og et herlig NJFF-tilbud til barnefamilier.

Laksefiske for ungdom

Det er en kjensgjerning at det å fiske laks ikke er det letteste fisket å begi seg ut på. For å hjelpe ungdom inn i laksefiskets gleder så arrangerer NJFF og Norske Lakseelver hver sommer egne laksefiskecamper for ungdom: Camp Villaks.

I samarbeid med NJFFs regionlag og aktuelle lokalforeninger så tilbys Camp Villaks på utvalgte steder slik at vi dekker hver landsdel. Campene er tilgjengelig for alle, uansett hvor man kommer fra og hvor man velger å delta. Arrangørene for de enkelte campene legger til rette for dette ved transport til og fra flyplass/togstasjon/busstopp. Mange benytter seg av dette tilbudet, og drar på langs eller tvers av Norge for å oppleve noe nytt og unikt, skaffe seg nye venner, kunnskap og nettverk. 

I 2021 arrangerte vi 6 camper, og 102 ungdom deltok. Ved at du er medlem, er du med på å bidra til at vi kan arrangere Camp Villaks også i årene som kommer.

Se film fra Camp Villaks i Målselv her.

Helt vilt

Vi ønsker å skape helt vill matglede blant barn og unge. Vi har satt sammen et ferdig kursopplegg for alle foreningene i NJFF. Les mer her.

Jakt- og fiskeskoler

Jakt- og Fiskeskoler er et fritidstilbud til barn- og ungdom. Tilbudet går over lengre tid og bidrar til å skape levende lokale miljøer for barn og ungdom i NJFF. De fleste Jakt- og Fiskeskolene som er etablert har ukentlige tilbud til fastlagte tider på kveldstid og/eller helger. Les mer om tilbudet her.

Jaktskytterskolen

Jaktskytterskolen er en av hovedsatsingene mot ungdom i Norges Jeger- og Fiskerforbund og har to målsettinger: Rekruttere til jaktskyttergrenene og gi skyteglad ungdom et godt faglig tilbud. Les mer om tilbudet her.

Vi satser på kvinner

NJFF jobber for at flere kvinner skal bli aktive jegere og fiskere. Friluftslivet som omhandler jakt og fiske, har tradisjonelt vært et mannsdominert miljø. De siste årene har kvinneandelen økt, og kvinner begynner for alvor å gjøre seg gjeldende i NJFF.

Egne kvinneaktiviteter

Hvert år arrangeres det flere hundre kvinneaktivteter over hele landet. Det arrangeres alt fra matkurs til fluebinding, og vi mener med rette vi kan si at det finnes noe for enhver smak!

NJFF Kvinnesatsings kjernevirksomhet er aktiviteter i lokalforeningene spesielt forbeholdt kvinner. 

NJFF ønsker at kvinner over hele landet skal ha mulighet for å være med på aktiviteter, uansett erfaring og bakgrunn. ​

Facebook-gruppe for kvinner

Visste du at vi har en egen facebookgruppe som heter NJFF Jenter på Facebook? Den er for alle jakt, fiske og friluftintresserte damer rundt om i landet. Bli med i Facebook-gruppa!

Les mer om NJFFs kvinnesatsing her.