Endret lisensfellingsperiode for jerv

Lisensfellingsperioden for jerv er endret til å starte 20.august

Publisert: 29. august 2022 kl. 10.37

Sist oppdatert: 30. august 2022 kl. 10.44


Klima- og miljødepartementet har vedtatt å endre lisensfellingsperioden for jerv, slik at perioden varer fra og med 20. august til og med 15. februar. Endringen i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 10 femte ledd bokstav b trer i kraft straks.
Alternative forslag i tilknytning til lisensfellingsperiodens lengde for jerv ble sendt på høring 16. juni 2022. Høringsfristen var 29. juli 2022. Departementet har gjennomgått de innkomne høringsuttalelsene, og det er besluttet at lisensfellingsperiodens lengde endres slik at perioden nå starter opp 20. august. 
Departementet vil for ordens skyld orientere om at den nye lisensfellingsperioden også får virkning for rovviltnemndenes vedtak om lisensfellingskvote for jerv i 2022/2023. Det vil si at nemndenes vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i 2022/2023 vil ha virkning fra og med 20. august til og med 15. februar, med mindre nemndene mener det er grunnlag for å fastsette en kortere fellingsperiode. Nemndene kan etter rovviltforskriften § 10 sjette ledd fastsette en kortere fellingsperiode «dersom særlige forhold tilsier det».