MENY hamburgermeny Close-menu button
Laksefiske i Namsen

De ville laksefiskene

På grunn av at de finnes fra helt i nord til helt sør i landet vårt, er de ville laksefiskene ørret, laks og røye fortsatt våre viktigste fiskearter. Det gjelder særlig med hensyn til rekreasjon, men også for lokal verdiskaping.

Det finnes lange tradisjoner for fiske etter disse artene, og fisket er ofte lett tilgjengelig for allmenheten. 

Laksens vandringer er kjent for de fleste, men også de to andre artene opptrer som anadrome varianter (de fødes i ferskvann og vokser seg store i saltvann). Med kraftutvinning, oppdrettsindustri, veibygging og mye mer, skapes en rekke utfordringer for svært mange av disse bestandene. Det er derfor meget viktig at vi har en interesseorganisasjon som jobber for sportsfiskerne og fiskens beste. NJFF har et sterkt engasjement for de ville laksefiskene, og stiller krav for at disse bestandene ivaretas på best mulig vis.

Miljø

Forsuring er en av de største negative påvirkningsfaktorene på norske vassdrag, da særlig i de sør- og vestvendte deler av landet. Den langsiktige løsningen er reduserte utslipp, mens det akutte avbøtende tiltaket er kalking. NJFF har ligget i spiss i arbeidet med å sikre de nødvendige bevilgninger til kalking av våre vassdrag i mange år.

Oppdrett

Havbruksnæringen må løse sine miljøutfordringer. Både eksisterende og framtidig oppdrettsproduksjon må inn i lukka anlegg, eller anlegg basert på annen teknologi som ivaretar hensynet til de ville fiskebestandene og miljøet i fjordene. Oppdrettsnæringen er viktig for norsk økonomi, men det er også en industri som det etter NJFFs syn ikke er stilt høye nok miljøkrav til. Det er ingen tvil om at denne næringen har gjort stor skade på våre anadrome fiskestammer opp gjennom årene, både laks og sjøørret.

Vi mener det må innføres en miljøavgift for åpne sjøbaserte oppdrettsanlegg for å utbedre de skader som næringen påfører miljøet gjennom sin virksomhet, og dermed bidra til å sikre villaksens framtid. NJFF forutsetter at næringen skal være miljømessig bærekraftig før det åpnes for videre vekst og er skeptiske til den ønskete veksten i f.eks. torskeoppdrett.

Bruk av leppefisk og annen rensefisk må avvikles. Dersom det i en overgangsperiode skal brukes leppefisk må dette først og fremst skje gjennom et miljømessig bærekraftig oppdrett av leppefisk. All bruk av leppefisk som rensefisk skal ivareta god dyrevelferd for leppefisken.

Vannkraft

Myndighetene må legge til rette for å gjennomføre en oppgradering av eksisterende kraftverk. Gjennom vilkårsrevisjonene må det legges til rette for reelle miljøforbedringer, herunder krav om minstevannføring og krav om nedrampingstider ved opp-/nedkjøring av kraftverkene.