MENY hamburgermeny Close-menu button
Laksefiske i Namsen

De ville laksefiskene

På grunn av at de finnes fra helt i nord til helt sør i landet vårt, er de ville laksefiskene ørret, laks og røye fortsatt våre viktigste fiskearter. Det gjelder særlig med hensyn til rekreasjon, men også for lokal verdiskaping.

Publisert 15. mars 2022 kl. 15.19

Det finnes lange tradisjoner for fiske etter disse artene, og fisket er ofte lett tilgjengelig for allmenheten. 

Laksens vandringer er kjent for de fleste, men også de to andre artene opptrer som anadrome varianter (de fødes i ferskvann og vokser seg store i saltvann). Med kraftutvinning, oppdrettsindustri, veibygging og mye mer, skapes en rekke utfordringer for svært mange av disse bestandene. Det er derfor meget viktig at vi har en interesseorganisasjon som jobber for sportsfiskerne og fiskens beste. NJFF har et sterkt engasjement for de ville laksefiskene, og stiller krav for at disse bestandene ivaretas på best mulig vis.

Miljø

Forsuring er en av de største negative påvirkningsfaktorene på norske vassdrag, da særlig i de sør- og vestvendte deler av landet. Den langsiktige løsningen er reduserte utslipp, mens det akutte avbøtende tiltaket er kalking. NJFF har ligget i spiss i arbeidet med å sikre de nødvendige bevilgninger til kalking av våre vassdrag i mange år.

Oppdrett

NJFF krever at regjeringen tar et sterkere grep om rammebetingelsene for oppdrettsnæringen. All videre vekst i næringen, både nye anlegg og utvidelse av eksisterende, må skje med bruk av lukket teknologi allerede fra 2022. I tillegg må det skje en overgang til lukkede løsninger for alle eksisterende oppdrettsanlegg innen 2030.

Havbruksnæringen må løse sine miljøutfordringer. Både eksisterende og framtidig oppdrettsproduksjon må inn i lukka anlegg, eller anlegg basert på annen teknologi som ivaretar hensynet til de ville laksefiskene.

Vi mener det må innføres en miljøavgift for åpne sjøbaserte oppdrettsanlegg for å utbedre de skader som næringen påfører miljøet gjennom sin virksomhet, og dermed bidra til å sikre villaksens framtid. NJFF forutsetter at næringen skal være miljømessig bærekraftig før det åpnes for videre vekst og er skeptiske til den ønskete veksten i f.eks. torskeoppdrett.

Trafikklyssystemet må tilpasses kvalitetsnormen for villaks, samt at det også må omfatte oppdrettsnæringens miljøpåvirkninger på sjøørret og sjørøye. Det må utvikles til også å omfatte andre miljøindikatorer som rømming og utslipp.

Vannkraft

NJFF mener at de store vannkraftutbyggingenes tid må være forbi, og er grunnleggende skeptiske til vannkraftprosjekter som får negative konsekvenser for våre interesser.

Vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner skal utnyttes til miljøforbedringer i vassdragene, og Vannrammedirektivet skal legges til grunn i vannforvaltningen.