MENY hamburgermeny Close-menu button

Fremmede arter

Spredning av fremmede arter er en stor trussel mot norsk natur.

Publisert 30. juni 2021 kl. 10.39

Velfungerende økosystemer er en forutsetning for å kunne høste av naturen gjennom jakt og fiske. Økosystemene består av arter som gjensidig påvirker og utnytter hverandre. Disse artene kan vi kalle økosystemenes byggesteiner. Når fremmede arter inntar et økosystem, kan det være fare for at opprinnelige arter eller bestander utryddes. Bare tenk på hvilke dramatiske effekter vi har sett i lakseelvene der lakseparasitten Gyrodactylus salaris kom inn. Det er brukt hundretalls millioner kroner bare å bli kvitt denne parasitten.

Arbeidet med å forhindre spredning av arter i norsk natur er et møysommelig arbeid som NJFF har engasjert seg aktivt gjennom mange år. Våre lokalforeninger gjør en stor innsats med bekjempelse av arter som myndighetene definerer som uønskede og/ eller fremmede.

Innenfor fiske har vi kanskje først og fremst hatt fokus på ørekyte, men også andre arter som gjedde, karpefisk, vasspest og krypsiv har vært på dagsorden. De siste årene har pukkellaks blitt en betydelig trussel mot våre stedegne villaksbestander.

Også på land har vi arter som defineres som uønskede. Mårhund, mink og villsvin er kanskje de mest kjente. NJFF jobber med å få på plass et rammeverk som gjør at vi kan bekjempe disse effektivt ved jakt som det primære virkemiddelet.

NJFF har ved flere anledninger bedt om en egen tiltakspost på statsbudsjettet for bedre å kunne håndtere utfordringene med spredning av fremmede arter.​

Ulovlig spredning av fremmed ferskvannsfisk er et økende problem her i landet. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) oppfordrer alle om å melde fra ved observasjoner.

​​​Spredning av fisk er en av de største truslene mot de lokale fiskebestandene i norske vann og vassdrag. Nye fiskearter kan fortrenge stedegne arter, eller spre parasitter og sykdommer som kan ha negative konsekvenser for naturmangfoldet. ​Dersom en skal kunne sette inn effektive tiltak mot denne spredningen, er det nødvendig at nye tilfeller blir påvist og rapportert så raskt som mulig. Her spiller publikum en nøkkelrolle i arbeidet mot spredning ved å innrapportere nye funn.​

Det gjelder både arter med en naturlig innvandring til Norge, men som har blitt satt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde, og arter som har blitt innført fra utlandet. Den første gruppen omfatter spesielt gjedde, ørekyt, mort, sørv og abbor. Fra utlandet er det innført 11 fiskearter; karpe, suter, gullfisk, sandkryper, regnlaue, dvergmalle, rødgjellet solabbor, canadarøye, regnbueørret, pukkellaks og bekkerøye.

Viktig med lokalkunnskap

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Norsk institutt for naturforskning (NINA) videreføre kartleggingen av spredning av fiskearter i norske vassdrag. ​Dersom du kjenner til nylig spredning av noen av disse artene, eller mistanke om dette, ønsker vi at det blir rapportert til NINA. Opplysninger om art, sted etc. kan sendes til Trygve Hesthagen på e-post eller mobilnummer: 99593389. Legg også gjerne ved bilde av fisken dersom du har det.