Vedtak om stans i ulvejakta er opphevet av lagmannsretten, og dermed er det klart for lisensfelling innenfor ulvesonen.

Rovvilt

NJFF jobber aktivt med rovviltpolitikk på vegne av norske jegere og for å ivareta våre jakttradisjoner.

Publisert: 30. juni 2021 kl. 10.55

Sist oppdatert: 15. mars 2022 kl. 15.30

NJFF har et grunnleggende natursyn, der respekt for alt levende og forståelse for samspillet i naturens mangfold er bærende. I et slikt natursyn er det også plass til de store rovdyra.
Samtidig vet vi at det kan være en belastning å ha rovdyr i sitt nærområde. Særlig er ulven en utfordring for den som jakter med løshund. NJFF arbeider derfor for en aktiv rovviltforvaltning, der vi balanserer de ulike hensyn, og der jaktinteressene skal være med som en del av avveiningene.

I korte trekk kan NJFFs rovdyrsyn oppsummeres slik:

 • De store rovdyra er en naturlig del av norsk natur
 • Rovdyrstammene skal reguleres gjennom jakt
 • Belastningen med å ha rovdyr i sitt nærområde må fordeles
 • NJFF skal arbeide for økt lokal medvirkning i bestandsregistrering av store rovdyr
 • Rovdyrpolitikken skal ta tilstrekkelig hensyn til vår tradisjonelle jaktkultur.

Ulveforvaltning

Ulven er i særstilling det mest utfordrende dyret å forvalte med hensyn til jakt- og jegerinteressene.
Det er derfor særlig fokus på ulveforvaltningen fra NJFF.

NJFF arbeider for å oppnå en reell byrdefordeling i områder med tett ulvebestand. Rammene for fellingsvedtak av flokker må ikke legge unødige begrensninger på jegere/jaktlag når det gjelder dokumentasjon før felling kan gjennomføres, og de må sikre reelle muligheter for uttak av dyrene i de aktuelle geografiske områdene. NJFF arbeider for maksimalt 2-3 familiegrupper av ulv, inkludert den norske andelen av grenseflokkene.

Vi fortsetter arbeidet for en forvaltning av ulv som sikrer at jakt-, jeger-, jakthund- og viltinteressene blir ivaretatt og bidrar til et redusert konfliktnivå.

 • Bestandsregulering av ulv og andre store rovdyr skal skje gjennom lisensfelling og kvotejakt
 • NJFF går inn for å avvikle ulvesonen.
 • Lokal deltakelse i bestandsregistrering må vektlegges. For å bidra til konfliktdemping må rovviltnemndene ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn innenfor rammen av Stortingets vedtak og gjeldende regelverk.
 • NJFF skal videreføre arbeidet med å sikre gode rammer for effektiv lisens- og kvotefelling, herunder gode rammebetingelser for bruk av hund.

NJFF har arbeidet for og oppnådd:

 • Nødvergerett for jakthunder
 • Lisensfelling innenfor ulvesonen
 • Uttak av hele familiegrupper
 • Grenseflokker med mer enn 50 pst. andel i Norge, telles med i det norske bestandsmålet