MENY hamburgermeny Close-menu button

Rovvilt

NJFF jobber aktivt med rovviltpolitikk på vegne av norske jegere og for å ivareta våre jakttradisjoner.

NJFF har et grunnleggende natursyn, der respekt for alt levende og forståelse for samspillet i naturens mangfold er bærende. I et slikt natursyn er det også plass til de store rovdyra.
Samtidig vet vi at det kan være en belastning å ha rovdyr i sitt nærområde. Særlig er ulven en utfordring for den som jakter med løshund. NJFF arbeider derfor for en aktiv rovviltforvaltning, der vi balanserer de ulike hensyn, og der jaktinteressene skal være med som en del av avveiningene.

I korte trekk kan NJFFs rovdyrsyn oppsummeres slik:

 • De store rovdyra er en naturlig del av norsk natur
 • Rovdyrstammene skal reguleres gjennom jakt
 • Belastningen med å ha rovdyr i sitt nærområde må fordeles
 • NJFF skal arbeide for økt lokal medvirkning i bestandsregistrering av store rovdyr
 • Rovdyrpolitikken skal ta tilstrekkelig hensyn til vår tradisjonelle jaktkultur.

Ulveforvaltning

Ulven er i særstilling det mest utfordrende dyret å forvalte med hensyn til jakt- og jegerinteressene.
Det er derfor særlig fokus på ulveforvaltningen fra NJFF.

NJFF ønsker jakt i hele ulvens utbredelsesområde. NJFF mener at ulvesonen må oppheves og at det skal være maksimalt 2-3 familiegrupper med ulv inkludert grenseflokkene. Bestandsregulering skal skje gjennom lisensfelling og det skal kunne tas ut hele familiegrupper av ulv. Det er ønskelig å se på en forvaltningsmodell der man tar ut all ulv i et gitt område under lisensfelling, av hensyn til en bedre byrdefordeling over tid.  Rovviltnemdene må ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn for å bidra til konfliktdemping.

NJFF har arbeidet for og oppnådd:

 • Nødvergerett for jakthunder
 • Lisensfelling innenfor ulvesonen
 • Uttak av hele familiegrupper
 • Grenseflokker med mer enn 50 pst. andel i Norge, telles med i det norske bestandsmålet

NJFF arbeider videre med:

 • At ikke departementet overprøver rovviltnemndenes faglige anbefalinger
 • At Stortingets vedtatte bestandsmål ikke overprøves
 • At handlingsrommet i naturmangfoldsloven §18 b og c benyttes
 • At politikken skal ta tilstrekkelig hensyn til vår tradisjonelle jaktkultur, særlig knyttet til løshundjakt