MENY hamburgermeny Close-menu button

Våpen og skytebaner

Enhver diskusjon omkring bruk av våpen under jakt skal ta utgangspunkt i at kravet om rask og human avliving av viltet skal være oppfylt.

Human jakt

I tillegg til rask og human avliving er det viktig at jakt fortsatt gjennomføres på en slik måte at jegerne opprettholder et godt omdømme i befolkningen.

Innenfor disse rammene bør NJFF kunne akseptere at det kan åpnes for bruk av alternative våpentyper til jakt. NJFF stiller oss altså ikke avvisende til buejakt, men det må være under den klare forutsetning at viltet kan avlives raskt og humant.

Våpen

1. juni 2021 kom ny våpenlov på plass. NJFF har vært tett involvert i prosessen, og har blant annet fått gjennomslag for

  • at jaktvåpengarderoben ble utvidet fra 6 til 8 jaktvåpen
  • ingen maksgrense for utlånstid
  • de fleste halvautomatiske jaktriflemodellene fremdeles vil være lovlige
  • kompensasjonsordning for våpen (enkelte halvautomatiske rifler) som ble forbudt

NJFF jobber kontinuerlig opp mot justisdepartementet og politidirektoratet for å få ned den lange behandlingstiden på våpensøknader. Siste nytt om elektroniske våpensøknader

Tilgang til skytebaner

Tilgang til skytebaner er helt essensielt for at vi kan utøve jakt innenfor lovens rammer og ut fra etiske og humane prinsipper. Det er derfor viktig at det er tilstrekkelig med baner og kapasitet slik at jegere både kan trene nok, og at vi kan oppfylle krav til jegerprøve og oppskytinger. I tillegg er konkurransevirksomheten innen jaktskyting en viktig aktivitet for mange medlemmer. NJFF jobber aktivt med å ivareta og forbedre skytebaneanleggene. Vi mener at gode offentlige rammebetingelser og tilskuddordninger er avgjørende for videreutvikling av eksisterende anlegg, samt etablering av nye, fremtidsrettede skyteanlegg. Her kan du finne oversikt over NJFFs skytebaner.

Bly og miljø

NJFF vil være en pådriver for å utvikle miljøvennlige patronkomponenter, deriblant forladninger til haglpatroner. Vi oppfordrer jegere til å bruke patroner med miljøriktige forladninger når fullverdige alternativer er tilgjengelige, og til å ta patronhylser og annen plast med seg hjem etter bruk. NJFF har løpende fokus på god håndtering av prosjektiler og avfall på skytebaner.

NJFF fikk opphevet blyforbudet i jaktammunisjon. Det betyr ikke at NJFF mener det skal brukes bly overalt. Der hensynet til miljøet tilsier at det ikke bør brukes blyholdig ammunisjon, støtter vi at det stilles krav om bruk av alternativ ammunisjon.

NJFF anerkjenner at det gjennom år har bygget seg opp en utfordring med avrenning av gift ved enkelte skytebaneanlegg. Det er viktig å huske på at all aktivitet ved skytebanene har foregått korrekt og innenfor myndighetenes til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer. Dersom det kommer nye og strengere krav, mener NJFF at det må opprettes offentlige støttetiltak slik at eventuelle ombygginger og/eller saneringstiltak lar seg gjennomføre.

Se oversikt over skytebaner her