Vindkraft og vannkraft

Et dilemma er hvordan vi som samfunn skal kunne balansere fremtidig behov for energi og et ønske om samfunns- og industriutvikling med et ønske om å stoppe tap av natur og sikre viltets og fiskens leveområder og grunnlaget for jakt, fiske og annet friluftsliv.

Publisert: 30. juni 2021 kl. 11.00

NJFF er tydelige på at det må satses mer på tiltak innen energisparing og -effektivisering, at vindkraft ikke skal bygges i urørt natur og pekt på at det bør satses på havvind.

Om fornybar energi, mener NJFF:

  • Utvikling av ny fornybar energi må kombinere klimahensyn med ivaretakelse av naturmiljøet, naturmangfoldet og friluftslivshensyn.
  • Ved all utbygging av ny fornybar kraft skal det foreligge et oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, fiske og friluftslivet blir ivaretatt.
  • Ny satsing på fornybar kraftutbygging skal ikke legges til større sammenhengende naturområder eller viktig frilufts-, jakt- og fiskeområder og ikke lokaliseres til villreinens leveområder.
  • Ved utbygging av ny fornybar kraft med tilhørende kraftlinjer skal det legges vekt på å minimalisere naturinngrep
  • Myndighetene bør stimulere til utvikling innenfor andre energiformer, slik som geotermisk energi, solenergi og bølgekraft, herunder etablere tilskudds-/stimuleringsordninger for bruk av solenergi i bygg mm. Også for satsing på slike energiformer forutsettes det at man ivaretar hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet.
  • Videre satsing må ivareta hensynet til naturgrunnlaget og utøvelse av jakt, fiske og annet friluftsliv.
  • Det må legges til rette for å utnytte enøkpotensialet.

Vindkraft

For NJFF er det viktig at det ikke åpnes for å søke konsesjon for vindkraft i villreinområder, i verneområder, i større sammenhengende naturområder eller i viktige friluftsområder.

Vi mener at det ikke skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur. For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger.

Myndighetene bør stimulere til utvikling av havvindprosjekter som alternativ for landbasert vindkraftutbygging. Også for satsing på havvind må hensynet til naturmiljøet ivaretas.

Vannkraft

NJFF mener at de store vannkraftutbyggingenes tid må være forbi, og er grunnleggende skeptiske til vannkraftprosjekter som får negative konsekvenser for våre interesser. Vi har stilt oss positive til EUs vanndirektiv, da vi mener dette kan bidra vesentlig til en bedret miljøstatus og forvaltning av vassdragene. Direktivet og den vedtatte vannforskriften er etter NJFFs syn et viktig supplement til vannressursloven.

NJFF mener at revisjoner av vilkårene i eldre vannkraftkonsesjoner må føre til miljøforbedringer i vassdragene. Gjennom vilkårsrevisjonene må det legges til rette for reelle miljøforbedringer, herunder krav om minstevannføring, og krav om nedrampingstider ved opp-/nedkjøring av kraftverkene. Hensynet til villreinen må også ivaretas i vilkårsrevisjonene. Mange av villreinområdene er sterkt påvirket av vannkraftutbygging, og det er behov for tiltak for å bedre forholdene også for villreinen. All videre vannkraftutbygging må skje på en måte som ivaretar hensyn til naturmangfold, utøvelse av jakt og fiske og annet friluftsliv, som minimaliserer inngrep og som sikrer god økologisk tilstand i vassdragene.

Myndighetene må legge til rette for å gjennomføre en oppgradering av eksisterende kraftverk.