Organisasjonsstruktur

Her forklares hvordan Norges Jeger- og Fiskerforbund er bygget opp. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, med en demokratisk organisasjonsstruktur.

Modell og struktur

NJFF-organisasjonen startet ved stiftelsen i 1871 egentlig som en lokalforening for Christiania-området. Etter hvert ble flere foreninger etablert, og i Hedmark gikk lokalforeningene sammen og dannet et overbyggende fylkeslag i 1938. Fylkeslagsutviklingen fortsatte gjennom etterkrigstida, og fra 1960-tallet (etter sammenslåingen av NJFF, AJFF og SSF) har vi i prinsippet hatt den organisasjonsmodellen vi kjenner i dag. Det vil si lokalforeninger rundt om i by og bygd, fylkeslag i fylkene og en nasjonal overbygging (NJFF sentralt). Riktignok hadde vi ikke bare ett fylkeslag i hvert fylke før siste årtusenskiftet, da de to fylkeslagene i Oppland (Vestoppland fylkeslag og Gudbrandsdalen fylkeslag) ble slått sammen​.

 

 

 

​​NJFFs organisasjonsmodell har de senere årene vært omtrent lik organiseringen av det offentlige Norge. En eller flere lokalforeninger rundt om i kommunene, regionlag i hvert av de ulike fylkene og NJFFs sentralledd på nasjonalt nivå. Mange av de norske, frivillige organisasjonene har denne organiseringen, men med noen avvik, og da mest på regionsnivå.​​​

I dag (2024) er ikke NJFF-organisasjonen lengre helt likt oppbygd som det offentlige Norge. Den pågående regionsreformen som Stortinget har besluttet, hvor fylker slås sammen, førte til at landet inndeles i færre fylker enn tidligere. Vår organisasjon har ikke gått inn i en slik fusjonsprosess for sine regionlag, slik at det fortsatt er de 19 regionlagene. For eksempel er de to tidligere Trøndelags-fylkene allerede fusjonert til ett fylke (Trøndelag), mens NJFF-organisasjonen fortsatt består av NJFF – Sør-Trøndelag og NJFF – Nord-Trøndelag.​​

Forbundet består av 570 lokalforeninger (per januar 2019). Det er foreninger omtrent over hele landet. Disse varierer mye i hvordan de både er og hvordan de drives. Det finnes alt fra små foreninger med bare et fåtall medlemmer, til de største med i cirka 2.000.

Flertallet av foreningene har virksomhet innen et bredt aktivitetsspekter. Jakt, fiske, skyting, hund og andre temaer som er naturlig for en slik interesseorganisasjon. Det finnes også «smale» interesseforeninger som kun har engasjement innenfor ett aktivitetsområde. Det gjelder for eksempel foreninger som kun har konkurranseskyting eller konkurransefiske som sine formål.

NJFF er en demokratisk organisasjon på alle tre nivåer. I lokalforeningene holdes det årsmøter (generalforsamlinger) hvor medlemmene velger foreningens styre og andre organer med tillitsvalgte personer. Også i fylkeslagene holdes det årsmøter. Der møter valgte personer fra fylkets lokalforeninger. Fylkeslagets årsmøte velger fylkeslagsstyret, samt andre organ på fylkesnivå.

NJFF sentralt arrangerer hvert tredje år et landsmøte, hvor blant annet Forbundsstyret velges. Dette er sentralleddets viktigste styringsorgan mellom landsmøtene. Landsmøtet er hele organisasjonens høyeste myndighet og gjør derfor vedtak for hele organisasjonen og ikke bare NJFF sentralt. På landsmøtet deltar 150 delegater som velges på fylkeslagenes årsmøter.

Domsutvalget er forbundets høyeste dømmende myndighet i saker som gjelder etterlevelse av vedtektene i hele organisasjonen og suspensjon/eksklusjon av medlemmer.

Domsutvalget har en viktig rolle i å utvikle en enhetlig praktisering av NJFFs regler i hele landet for å sikre en mest mulig lik, rettferdig og forutsigbar håndtering av regler og reaksjoner i organisasjonen.  Utvalget består av fem medlemmer hentet fra egen organisasjon, som oppnevnes av forbundsstyret for fem år av gangen. Landsmøtet i 2021 bestemte at utvalgets leder må ha juridisk embetseksamen. NJFFs administrasjon er sekretariat for utvalget.

Domsutvalget er en ankeinstans for vedtak i disiplinærsaker og ved fortolkninger av interne regelverk og vedtekter, uavhengig av hvor i organisasjonens ledd vedtakene er fattet. Personer eller organisasjonsledd som har vært part i en disiplinærsak, har mulighet til å anke denne til domsutvalget. På forespørsel fra forbundsstyret kan domsutvalget også bistå i forhandlinger for å forebygge konflikt internt i organisasjonen. Domsutvalget er ment som en siste klageinstans i organisasjonen, og det bør bestrebes å løse konflikter på lavest mulig nivå.

Dersom medlemmer eller organisasjonsledd har saker til, eller ønsker å komme i kontakt med domsutvalget, kan dette gjøres via e-post

For å sende inn en sak til domsutvalget skal dette skjema benyttes.

Saker skal meldes inn skriftlig og en innmeldt sak skal ha en klart beskrevet påstand og inneholde alle relevante dokumenter. Utvalget skal avvise saker som ikke ligger under sitt definerte myndighetsområde. Når en sak tas opp i utvalget, definerer utvalget hvem som er part i saken og gir disse beskjed om det innen to uker etter at saken er mottatt. Partene har deretter fire ukers frist for å gi tilsvar.

Representantskapet er også et tillitsvalgt organ i NJFF. Det er de valgte fylkeslederne som utgjør representantskapet. Disse møtes to ganger i året, i et vårmøte og et høstmøte. Representantskapet har kontrollfunksjoner overfor Forbundsstyret, samt at det er planleggende gjennom beslutninger om blant annet neste års arbeidsprogram for organisasjonen. Også sentralleddets budsjett blir vedtatt av representantskapet.

Alle organisasjonsleddene er selvstendige økonomiske og organisatoriske enheter. Det vil si at hver forening, hvert fylkeslag og NJFF sentralt selv er ansvarlige for sine beslutninger og sin virksomhet. Det som skjer i ett organisasjonsledd er det ingen av de andre organisasjonsleddene som må stå til ansvar for. Likevel er det slik at en del av de rammer og føringer som gjelder i organisasjonen, for eksempel vedtak på landsmøtet, gjelder for hele organisasjonen.

Både i NJFF sentralt og i fylkeslagene er det sekretariater (administrasjoner) med ansatte personer. Sentralleddets administrasjon med sine 30 – 40 personer holder til på Hvalstad i Asker. De øvrige av de totalt 70 – 80 ansatte personene i organisasjonen har sitt arbeidssted på fylkeskontorene. Det er ett kontor i hvert av de 19 fylkeslagene. Riktignok er administrasjonene til fylkeslagene i Oslo og Akershus samlokalisert i et kontorfellesskap.

 

Kurs og annen opplæring har alltid vært en meget viktig del av organisasjonens virksomhet. I 2010 ble Jakt- og Fiskesenteret (NJFFs kurssenter) etablert på Flå i Hallingdal. Senteret er organisert som et aksjeselskap, hvor en del foreninger, fylkeslagene og NJFF sentralt er aksjeeierne. I realiteten er dette en del av organisasjonens interne virksomhet, siden hele eierskapet er på organisasjonens hånd.