MENY hamburgermeny Close-menu button

Krav til politiattest

NJFF innførte 1. januar 2012 krav om politiattest. Kravet gjelder for frivillige og ansatte som påtar seg oppgaver eller verv som innebærer at de kan få et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Innhenting av politiattester skal være et supplement til andre virkemidler for å skape en trygg organisasjon. Krav om politiattest kan virke forebyggende og kan medføre at potensielle overgripere lar være å engasjere seg i organisasjonen. 

En politiattest uten merknad er dessverre ingen garanti mot overgrep. Kun 1 % av alle anmeldte overgrep ender med dom. Det vi får vite i en slik attest er kun hvorvidt de er dømt for forhold.  Vi er ikke beskyttet mot de som ikke er dømt.  

Derfor er det viktig at foreningene diskuterer hvilke andre tiltak som kan gjøres i foreningen. LNU har utviklet materiell om hvordan foreninger kan jobbe for å sikre en trygg forening/organisasjon. Her kan du lese mer om trygge foreninger

Kilde LNU.no

Hvordan gjør vi?

En person + vara skal oppnevnes av styret i lokalforeningen til å håndtere attestene. Det er kun denne personen (evt. vara) som skal se attestene. Attestene skal ikke kopieres eller lagres, de skal kun besiktiges.

Hvem politiattest kan innhentes for, er beskrevet i forskrift om strafferegistrering § 12 nr. 4 p), der det står: 

"Til annet bruk enn for strafferettspleien kan politimesteren utferdige politiattest bare i følgende tilfeller: 

4. Til følgende formål: 

p) til bruk for frivillige organisasjoner for personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Sammen med søknaden skal det fremlegges dokumentasjon fra organisasjonen om at den har besluttet å kreve politiattest, og at søkeren er aktuell for oppgaver som nevnt ovenfor. Det kan også kreves at søkeren fremlegger organisasjonens vedtekter eller annet dokument som beskriver organisasjonens virksomhet og struktur".

Hvem skal fremvise politiattest

Alle frivillige og ansatte som påtar seg oppgaver eller verv som innebærer at de kan få et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise ny politiattest.

Lokallag/fylkeslag kan be om ny vandelskontroll hvis personen tidligere har vist attest til samme formål og ​du har ny informasjon om vedkommende som kan bety noe for politiattesten. Da må det fra lokallag/fylkeslag fylles ut et eget søknadsskjema om begjæring om fornyet vandelskontroll. Les mer om dette her. (punkt 4 på siden)​

Lokallag​/fylkeslag kan kreve ny politiattest hvis det dreier seg om en nytt verv eller hvis det har vært et opphold i det frivillige arbeidet eller vervet av noe tid. Les mer her (avsnitt to under punktet gyldighetstid)​

Alle som har verv eller oppgaver for lokallag og fylkeslag kan gjennom sine verv kan direkte eller indirekte få tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Kravet omfatter derfor alle styremedlemmer, instruktører, frivillige og ansatte som kan ha verv eller oppgaver som gir mulighet for kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiattest skal fremvises før man begynner å virke i verv eller deltar på aktiviteter og arrangementer.

Lokallag og fylkeslag kan etter eget skjønn fravike kravet om fremvisning av politiattest for personer som skal delta ledere eller gjesteinstruktører på enkelt arrangementer eller aktiviteter.

Kravet kan ikke fravikes på arrangementer eller aktiviteter der:

  • Flertallet av ledere og instruktører ikke har fremvist politiattest.
  • de skal ha ansvar for egne grupper eller enkelt deltakere.
  • det legges opp til eller er stor mulighet for at de kan være alene med grupper eller enkelt deltakere.
  • Aktiviteten eller arrangementet innebærer overnatting.

Formål må bekreftes

Foreningen som ber om at politiattest skal innhentes, må dokumentere at personen som skal søke om politiattest utfører eller skal utføre oppgaver som gjør at personen får mulighet til å opparbeide seg et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Med andre ord sender foreningen med et vedlegg med den som ber om attest fra politiet. Vedlegg og link til politiets søknadsider finner du nederst på siden.

​​Når man søker politiattest er den gyldig i tre måneder, altså må den fremvises inne de tre månedene. 

Hvilke rettigheter og plikter har vi?

  1. Avvergeplikt: Hvis man sitter på informasjon og vet at det er risiko for at et overgrep kan skje igjen, er det straffbart å ikke forhindre lovbrudd, selv  om en person etter loven har taushetsplikt.
  2. Meldeplikt: Etter loven har ikke organisasjoner meldeplikt der man kun har mistanke om at noe kan ha skjedd. Det kan likevel være lurt å innføre selvpålagt plikt i egne regler og etiske retningslinjer slik at alle mistanker meldes til beredskapsgruppe eller øverste leder. De tar vurderingen om mistanken skal meldes videre til barnevern og politiet.

Når den utsatte er mindreårig, er det i utgangspunktet foreldre eller foresatte som har ansvar for, og kan gi sin tilslutning til, hvordan en sak skal behandles videre. Organisasjonen melder fra til foreldrene. Er en bekymret for at foreldrene ikke foretar seg noe, kan en selv rapportere saken inn på vegne av barnet så lenge barnet og foreldrene er informert om det.

Vi skal aldri etterforske! Har du mistanke gå til leder for vurdering.

Vis ansvar og ta godt vare på hverandre.

Mer info eller spørsmål?

Har du ytterligere spørsmål om praktiske forhold angående ordninga og som du ikke finner svaret på, ta gjerne kontakt med NJFF på e-post . Du kan også ringe i kontortida (kl. 09-15 på hverdager) på tlf. 66 79 22 00.

Ved manglende framvist attest eller attest med anmerkning, samt ved akutte hendelser, kontakt organisasjonssjef Knut Erik Risvik på epost eller telefon 916 09 881.

Politiets nettsider for søknad om politiattest

Vedlegg: «Formålsbekreftelse på formål» 

Vedlegg: «Eksempel ferdig utfylt»