Åpenhetsloven

Her finner du informasjon om Norges Jeger- og Fiskerforbunds arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Publisert: 30. juni 2023 kl. 09.12

Rapport Norges Jeger- og Fiskerforbund per 30. juni 2023

Ref. forbundsstyresak, åpenhetsloven, sak 39/2023

Åpenhetsloven (LOV-2021-06-18-99)

§1 Lovens skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter lokalisert i Norge som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Hva som definerer en større virksomhet er basert på hvilke virksomheter som omfattes av plikten til å utarbeide årsberetning etter § 3-1 annet ledd i regnskapsloven, og omfatter store foretak og andre foretak som ikke er definert som små i regnskapsloven.

Større virksomheter er dermed definert som virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1.salgsinntekt: 70 millioner kroner
2.balansesum: 35 millioner kroner
3.gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

NJFF følger her opp lovteksten med rapporteringskrav. Loven er ny, og det er derfor noe usikkerhet forbundet til detaljeringsgrad og krav til dokumentasjon. Rapportering anbefales evaluert og oppdatert årlig i forbindelse med årsregnskapet.

Redegjørelse for NJFFs aktsomhetsvurdering (åpenhetsloven §5):

NJFF er en partipolitisk nøytral organisasjon med følgende vedtektsfestede formål: Arbeide for jakt, fiske og annet friluftsliv slik at utøvelsen bidrar til god livskvalitet og helse i befolkningen. Dette forutsetter at naturen ivaretas for å sikre levedyktige og høstbare bestander av vilt og fisk, og at allmennheten sikres gode jakt- og fiskemuligheter. Hovedmålene er å ivareta medlemmenes interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv og naturforvaltning. Sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene. Være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt- og fiske i samfunnet. Tilrettelegge for og sikre god rekruttering av jegere og fiskere. Sikre naturgrunnlaget og samfunnets rammebetingelser for jakt og fiske gjennom faglig og politisk virksomhet.

NJFF er organisert i et sentralledd, med 19 regionlag og om lag 550 lokallag tilknyttet. Organisasjonens høyeste organ er landsmøtet som gjennomføres hvert 3. år. På landsmøtet velges forbundsstyret som styrer organisasjonen mellom landsmøteperiodene.

Forbundet består av:

  • Lokalforeninger- og lag
  • Regionlag
  • NJFFs sentrale valgte organer
  • Uavhengig domsutvalg

Forbundets besluttende organer er:

  • Landsmøtet
  • Ekstraordinært landsmøte
  • Representantskapet
  • Forbundsstyret

Forbundet har gjennom vår aktsomhetsvurdering ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold forbundet med vår virksomhet.

NJFFs innkjøp av varer og tjenester begrenser seg til standard teknisk kontorutstyr, kontorrekvisita og noe forenings- og profilmateriell som enkel bekledning, og bager, vannflasker etc. samt produksjon av opplæringsmateriell. Vi benytter i hovedsak norske leverandører, og kontrollerer at disse følger generelt norsk lovverk. NJFF produserer medlemsbladet Jakt & Fiske som utgis på papir 8 ganger per år i et opplag på om lag 90 000. Ved produksjon og distribusjon benyttes norske leverandører klarert gjennom Fagpressen.

NJFF har i overkant av 60 ansatte. Av disse er 44 arbeidstakere (50% kvinner) tilknyttet sentralleddet, og 19 (30% kvinner) er tilknyttet regionlagene. Lønnsnivået i de ulike gruppene er likt uavhengig av kjønn. Det er imidlertid flere kvinner i lavlønnsgruppene. Det er få midlertidig ansatte (1,5 stilling på prosjekt).

Det er to ansatte på deltidsstillinger 50% (arbeidsuføre på resterende 50%).

Organisasjonen er opptatt av mangfold og inkludering, og forsøker å legge til rette for mangfold både blant arbeidstakere og blant tillitsvalgte og medlemmer. Organisasjonen har så langt ikke lykkes godt nok med dette, og vurderer fortløpende aktuelle tiltak.