Samarbeidsavtaler

NJFF samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner og forum innen jakt, fiske og friluftsliv.

Norsk Friluftsliv (tidl. FRIFO) ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 13 største friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen nesten 1/2 million medlemskap og ca 3500 lokale lag og foreninger. Norsk Friluftsliv skal arbeide for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon og verne om allmennhetens rett til fri ferdsel.

SRN er et uformelt samarbeidsforum for Norges Naturvernforbund, Den norske Turistforening, WWF Norge og NJFF. Det samarbeides fra sak til sak der det finnes et felles ståsted. Typisk har en del vassdragssaker vært gode SRN-saker. 

NJS er en sammenslutning av jegerorganisasjonene i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Formålet med NJS er å ivareta jegerinteressene i et nordisk perspektiv, ikke minst inn mot EU. NJS har et eget sekretariat i Danmark med adresse: NJS, Molsvei 34, 8410 Rønde, Danmark. Telefon +45 87 91 06 03.

FACE er den europeiske jegerorganisasjonen som representerer 7 millioner jegere fra 36 europeiske land, og ble stiftet i 1977. De arbeider for å ivareta jakt- og jegerinteressene i et europeisk perspektiv. FACE har eget sekretariat i Brussel med 10 ansatte.

EAA er den europeiske sportsfiskerorganisasjonen som representerer mer enn 3 millioner sportsfiskere i 15 land. EAA ble stiftet i 1994, og har en person ansatt som generalsekretær med sete i Brussel. EAA arbeider for å ivareta sportsfiskerinteressene i et europeisk perspektiv.

Siden 1998 har NJFF hatt en samarbeidsavtale med Statskogder en av hovedintensjonene er å sikre allmennhetens adgang til jakt og fiske til en rimelig pris. Partene skal arbeide for en bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget, det skal drives en aktiv tilrettelegging for jakt og fiske og partene skal i fellesskap arbeide for å bygge ned barrierer som virker begrensende på allmennhetens muligheter for utøvelse av jakt og fiske

NJFF har en samarbeidsavtale med Statkraft. Statkraft eier gjennom sine vassdragsreguleringer en rekke fiskerettigheter, som de etter avtalen skal søke å leie ut til NJFFs foreninger. Hensikten er å sikre allmennheten tilgang til eiendommene på en best mulig måte, samt samarbeide om fiskefremmende tiltak når dette er formålstjenlig.

NJFF har også en samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband(NFS) som er en sammenslutning av alle landets fjellstyrer. Målsettingene med avtalen er blant annet å sikre en forvaltning av statsallmenningene som produserer et høstbart overskudd av vilt og fiske i et langsiktig perspektiv, samt å sikre gode og forutsigbare jakt- og fiske tilbud for allmennheten.

Naturkanal1 er Norges første TV-kanal rettet mot folk som elsker friluftsliv, jakt og fiske. Slik presenterer de seg selv på hjemmesidene sine: "Hos oss vil du finne autentisk innhold produsert av friluftsentusiaster, jegere og sportsfiskere. Vi skal formidle og underholde, samt inspirere til bærekraftig og fornuftig bruk av naturen."

NJFF og Naturkanal1 har inngått et formelt samarbeid. NJFF går ikke inn som eier, men som en samarbeidspartner på å utvikle innhold samt markedsføring. 

Studieforbundet N&M er et voksenopplæringsforbund for 19 organisasjoner innen grønn sektor. Studieforbundet gir tilskudd til kursvirksomhet. Viktigst for NJFF er jegerprøvekursene.

NJFF undertegnet i 2007 en ny samarbeidsavtale med Norsk Kennel Klub (NKK) etter at NKK hadde vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess. Avtalen gir blant annet lokalforeninger tilsluttet NJFF anledning til å søke om terminlistefestede jaktprøver og utstillinger. Videre kan medlemmer av NJFF delta på NKKs jaktprøver og utstillinger på samme vilkår som medlemmer av NKK.

NJFF samarbeider med Fuglehundklubbenes Forbund (FKF), Norske Elghundklubbers Forbund (NEHK) og Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) om aversjonsdressur.

NJFF har også et samarbeid med:

Norges Castingforbund (NCF) 

Norske konkurransefluefiskeres forbund 

Norges Havfiskeforbund(NH) 

Avtalene innebærer at partene skal samarbeide om å spre opplysning, skape aktivitet og interesse for de ulike samarbeidspartnernes aktiviteter. I fellesskap skal det arbeides for å utvikle aktivitetstilbud som retter seg mot sportsfiskere generelt og ungdom spesielt. Samarbeidet konkretiseres i enkeltprosjekter i forhold til de respektive samarbeidspartnere.