Varslingsrutiner

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om misligheter i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Dette kan være foreningens styre eller i noen tilfeller NJFF sentralt.

Publisert: 02. juni 2021 kl. 13.43

Sist oppdatert: 15. november 2023 kl. 13.50

Intern uenighet eller konfliktsaker må imidlertid søkes løst lokalt gjennom de valgte organer i foreningen. NJFF sentralt kan i slike saker bistå med rådgivning om riktig organisasjonsbehandling.​

Rett og pli​​kt til å varsle

Alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte har en lovbestemt rett og plikt til å vars​​​le om kritikkverdige forhold i organisasjonen. NJFFs varslingsrutiner kan gjelde både medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og eksterne (brukere, leverandører og andre).

Hva ​​skal varsles?

Alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover, regler (sk​revne og uskrevne) som:

 • mobbing, trakassering, seksuell trakassering eller diskriminering
 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på regler om arbeidsmiljø
 • upassende gaver eller bonuser
 • brudd på forbundets etiske regler
 • fare for liv og helse ​

Hvem skal jeg​​​ varsle til?

Nor​malt varsles til nærmeste overordnede i organisasjonen. Det kan også varsles til: ​

 • Til forbundet sentralt (Generalsekretær, administrasjonssjef, eller annen avdelingsleder)
 • Hovedverneombud på forbundskontoret, eller verneombudet for fylkeslagene.
 • Tillitsvalgte
 • Leder i lokalforening (eventuelt andre i styret eller utvalg)
 • Leder i fylkeslag (eventuelt andre i styret eller utvalg)
 • ​Leder i Forbundsstyret (eventuelt andre i styret eller utvalg) ​

Kontaktinformasjon til alle ovennevnte finnes oppdatert på NJFFs nettportal. ​

​Hvordan varsler jeg? ​

• Personlig kontakt/møte
• Telefon
• E-post
• Brev ​

Anonymitet og i​​nnsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med retningslinjer som her er skissert. Dette kan bety at de som varselet direkte gjelder, får dette utlevert for å kunne imøtegå påstandene. Personer som er berørt av varselet skal informeres og få mulighet til å gi sin versjon av saken/imøtekomme påstander (kontradiksjon).

NJFF er opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen. Innsyn vil ikke være aktuelt dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig.

​​Mottak, behandling og oppfølging av varsling ​

Varselet vil bli behandlet i den delen av organisasjonen der saken tilhører. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få. Dokumenter i varslingssaker skal håndteres med største varsomhet og så få personer som mulig skal involveres. NJFF skal ta alle varsler seriøst og de skal følges opp umiddelbart.

Administrasjonssjef og organisasjonssjef skal håndtere varselet sammen med nærmeste leder til den del av organisasjonen som varslet gjelder. Alle varsler skal følges opp skriftlig og arkiveres i arkiv i mappe som kun administrasjonssjef og personalansvarlig har tilgang til.

Hvordan varselet følges opp vil nødvendigvis være avhengig av den enkelte sak. Varsleren skal sikres anonymitet og beskyttes mot gjengjeldelse.

Dersom et varsel med stor sikkerhet viser seg å være feilaktig skal varsler informeres om dette.

Varsler skal motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Varsles det anonymt vil dette ikke la seg gjøre.

Brudd ​på retningslinjene

​​Brudd på NJFFs etiske retningslinjer kan få konsekvenser for tillitsverv, ansvarsoppgaver og medlemskap i organisasjonen. ​

NJFFs støtt​espillere

NJFF vil koble inn sine samarbeidspartnere avhengig av sak:​

 • Bedriftslege
 • Advokat
 • Forsikringsselskap, Gjensidige
 • Arbeidsgiverorganisasjon, Virke ​

Norges Jeger- og Fiskerforbund er en frivillig organisasjon med mange barne- og ungdomsmedlemmer. Forbundets mange enheter driver et bredt utvalg av ulike aktiviteter og mange av disse krever høy grad av sikkerhet (jakt, våpenbruk, båt, brygge). Forbundets medlemmer, ansatte og tillitsvalgte, bør ha et bevisst forhold til forbruk av alkohol og rusmidler.

Følgende retningslinjer legges til grunn:

 • NJFF skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol og andre rusmidler i sammenheng med utøvelse av våre aktiviteter.
 • Det skal aldri benyttes rusmidler i forbindelse med aktiv utøvelse av forbundets aktiviteter.
 • Barn og ungdom skal møte et trygt og alkoholfritt miljø i organisasjonen. Det skal ikke nytes alkohol på arrangementer rettet mot barn og ungdom. Instruktører, ledere og andre skal fremstå som gode rollemodeller for barn og unge.
 • Dersom alkohol skal nytes, skal dette kun skje etter organisert aktivitet og i begrenset omfang.
 • Synlig berusede personer på NJFFs arrangementer skal vises vekk. ​

Norges Jeger- og Fiskerforbund skal ha et åpent, sjenerøst og inkluderende miljø, og medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal etterstrebe likeverd og mangfold. Alle skal behandles med respekt, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, politisk ståsted, livssyn og seksuell legning. Fravær av enhver form for mobbing, eller seksuell trakassering er en selvfølge.

NJFF skal være en trygg og inkluderende organisasjon der alle er velkomne og blir godt tatt imot på møter og aktiviteter. Utestengning, latterliggjøring og mobbing skal ikke forekomme.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er uforenelig med NJFFs verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering eller funksjonshemming. Alle i NJFF skal jobbe for å etablere trygge og inkluderende miljøer for både barn, unge og voksne. Medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og instruktører/ledere skal gå foran som gode rollemodeller og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

NJFF legger følgende retningslinjer til grunn:

 • Alle deltakere på NJFFs arrangementer, medlemmer, tillitsvalgte og ansatte skal behandle andre med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon eller handlinger som oppleves som krenkende.
 • Unngå uttrykk, vitser og meninger som kan oppleves nedlatende, krenkende eller omhandler kjønn eller seksuelle orienteringer på en negativ måte.
 • ​​Voksne i posisjoner har et særskilt ansvar for å fremstå som rollemodeller og aldri utnytte sin maktposisjon ved å utøve press på andre eller oppmuntre til uønsket aktivitet. ​

​Medlemmer og tillitsvalgte i Norges Jeger- og Fiskerforbund skal ha en åpen, sjenerøs og inkluderende organisasjonskultur og etterstrebe likeverd og mangfold. Alle skal behandles med respekt, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, politisk ståsted, livssyn og seksuell legning. Fravær av enhver form for mobbing eller trakassering er en selvfølge.

Fellesskap og samarbeid skal etterstrebes. Vi skal vise respekt for hverandres funksjon, kompetanse og tid. Vi skal være åpne for å dele kunnskap, resultater, ideer, verktøy og ressurser.

Vi skal tilstrebe å ha begge kjønn representert i alle sammenhenger. Rekrutter det underrepresenterte kjønn til styrer, utvalg og som instruktører. ​

Her kan du varsle External-link icon