Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024 avholdes 05.03.2024 kl. 18.00 hos NAV, Lillehammer, Bygg A 3, Elvegata 19, 2609 Lillehammer. Teksten (her) for årsmøtesaker og vedlegg oppdateres av styret etter hvert som de er klare, se teksten nedenfor. Lett servering til deltagere.

Publisert: 31. januar 2024 kl. 10.42

Sist oppdatert: 22. februar 2024 kl. 10.06

Fra vedtektene: 

§ 6 Årsmøtet

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst fire uker før avholdelse. Innkallingen sendes direkte til medlemmene pr e-post og annonseres også på hjemmesiden, samt Facebook. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være skriftlige og styret i hende senest to uker før årsmøtet. Endelig sakliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene senest én uke før møtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

Oppdatert dagsorden for årsmøtet 2024, trykk denne lenken.

Beretningen for 2023, trykk denne lenken.

Oppdatert handlingsplan 2024, trykk denne lenken.

 

Innkomne saker fra medlemmene ønskes sendt til lillehammerJFF@gmail.com på mail innen 19.02.24. Rekkefølgen av saker under møtet kan endres.

På årsmøtet skal følgende behandles/foreløpig saksliste:

1.  Konstituering av møtet

-  Godkjenning av innkallingen

-  Godkjenning av dagsorden

-  Godkjenning av forretningsorden

-  Valg av ordstyrer 

-  Valg av sekretær 

-  Valg av tellekorps

-  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2.  Årsmelding fra siste kalenderår

3.  Revidert regnskap fra siste kalenderår

4.  Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

5.  Retningslinjer for foreningsdriften

6.  Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

7.  Styrets forslag til årsplan og budsjett (kasserer)

8.  Styrets forslag til lokalt kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap. 

9.  Valg av styre i henhold til § 8

10.  Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg 

11.  Valg av valgkomite på tre medlemmer,

12.  Valg av revisor(er), 

13.  Eventuell utnevning av æresmedlemmer og andre utmerkelser.

14.   Eventuelt forslag om vedtektsendringer 

15.  Valg av representanter til regionlagets årsmøte. 

16. Forslag på landsmøtesaker til NJFF landsmøte.

 

Endelig saksliste (med styrets forslag) og saks-vedlegg kommer som lenker her, på denne siden. 

For å kunne avgi stemme på årsmøtet og påta seg verv i foreningen, må kontingenten være betalt.

Endelig saksliste og vedlegg sendes medlemmer (husk å oppdatere min side på e-posten din).

Vel møtt!

Styret