Ny hundelov fra 1. januar. Her er de viktigste endringene

Jakthundarbeidet har høy fokus i Solemskogen JFF. Vi oppsummerer fra NJFF hva endringene innebærer for oss med jakthund.

Publisert: 04. januar 2023 kl. 16.11

1. januar trådte den reviderte hundeloven i kraft. Loven erstatter hundeloven fra 2003. Noen innstramminger er gjort, men i sum er det ingen dramatiske endringer.

NJFF fulgte lovprosessen og var særlig opptatt av å styrke jakthundens rettssikkerhet ytterligere.

Hundens rettssikkerhet er styrket

Lovens formål er å «fremme et aktsomt hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden».

Det er nå lovfestet at hunden har en egenverdi, uavhengig av nytteverdien den måtte ha for mennesker. Hundeholder må ta hensyn til hundens naturlige behov og instinkter.

Jakthundeiere flest vil være opptatt av at hunden har et aktivt liv for å fungere i rollen som jaktkamerat. Et godt hundehold, bygget på sunn fornuft, vil stort sett være tilstrekkelig for å oppfylle loven.

Mer spesifikke krav til den som har hund

Det har hele tiden vært et generelt aktsomhetskrav i hundeloven, men i den nye loven er det formulert mer spesifikke krav til den som har hund.

Hundeholder skal

  • Forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting.
  • Sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser.
  • Sikre trygghet for hunden, folk og andre dyr ved å holde hunden under forsvarlig tilsyn, og håndtere hunden på en slik måte at den får dekket individuelle behov.

Skal du midlertidig overlate ansvaret for hunden til en annen, må du forsikre seg om at vedkommende har nødvendige forutsetninger for å utvise tilsvarende aktsomhet. Du må altså være forsiktig med å overlate hunden til små barn eller folk som av ulike grunner har vanskelig for å vurdere situasjoner eller ha mulighet til å gripe inn dersom noe skjer.

Det er ikke lovfestet at den som har hund må ha gjennomført dressurkurs eller annen utdanning. Den som har hund, skal etter loven likevel ha kunnskap om

  • hold og trening av hund
  • hundens behov, naturlige adferd og bruksområde
  • skadepotensiale hunden kan utgjøre

 

Gode tips fra NJFF om hundehold

NJFF anbefaler nye hundeeiere å delta på dressurkurs eller på annen måte tilegne seg kunnskap om hvordan få en glad, lydig og fungerende hund i familien. 

 

Løs hund

Det er fremdeles anledning til å la hunden være løs utenom båndtvangstidene. Det er likevel gjort noen innskjerpinger, blant annet utvidete krav til kontroll over hunden. Tidligere var det en rundere formulering om aktsomhet, mens loven nå er mer spesifikk på at man «i størst grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom.»

Dette stiller større forventninger til at den som har hunden kan vurdere om og når det kan være til ulempe at hunden går løs.

 

Båndtvang og kommunale forskrifter

De generelle reglene om båndtvang er videreført, både når det gjelder ordinær båndtvang og kommunenes muligheter til å innføre utvidet båndtvang. Nå kan det gis overtredelsesgebyr for brudd på båndtvangsbestemmelsene.

Det er avdekket at over halvparten av kommunene har lokale forskrifter som ikke er i samsvar med hundelovens regler, og at kommunene ikke følger opp dette. Landbruks- og matdepartementet skal utforme en veileder til kommunene, og også følge opp kommunene når forskriftene til hundeloven skal på høring. 

 

Ikke bind hunden rett ved en inngang gjelder fortsatt

Det er fremdeles slik at man ikke skal gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, eller ved lekeplasser. Hundeholderen skal sørge for at det er tilstrekkelig avstand til å unngå utilsiktet kontakt med mennesker og dyr når disse passerer hunden.

Hele loven kan leses her: https://lovdata.no/lov/2003-07-04-74

 

Norsk Kennel Klubb er også ute med informasjon om det oppdaterte lovverklet som altså gjelder fra 1. januar. Dette finner du informasjon om her.

 

Hundeloven NJ-04929-Foto_Sarah_Synnevåg.jpg