Nei til utbygging av vind- og solkraftparker i Fjellaområdene i Østfold!

Årsmøtet i NJFF Østfold vedtok en resolusjon der vi protesterer mot planene om utbygging av vind- og solkraftparker i Fjellaområdene i Østfold, herunder i både Ankerfjella, Vestfjella og Skjebergmarka.

Publisert: 25. mars 2024 kl. 19.59

NJFF Østfold ser med bekymring at ønsket om samfunns- og industriutvikling gjennom kraftutbygginger er en økende trussel mot naturmangfoldet. Kraftindustrien sikter seg stadig inn på nye, urørte naturområder for plassering av vindturbiner. Nå ser vi at også solindustrien er i full gang med det samme.

Over hele Sør- og Østlandet, også her i Østfold, renner det på med planer om utbygging. Det er vanskelig for den enkelte innbygger, den enkelte forening og – ikke minst – den enkelte kommune å se helheten i alle planene og ønskene fra industrien. Det er en reell fare for at enorme områder med natur blir bygget ned, blant annet fordi ingen tar ansvar for det store bildet. På enkelte områder er det derfor behov for mer bindende planretningslinjer, enten i form av statlige føringer eller større kommunale forpliktelser til regionale planer. Energiutbygging som sol- og vindkraftanlegg er eksempel på det.

Naturen er ikke bare til nytte og glede for oss mennesker, den har også en verdi i seg selv. Tap av naturområder fører til at mange arter og bestander er truet, noe vi ofte omtaler som naturkrisen. Det er viktig å sørge for at ikke naturkrisen forsterkes gjennom satsingen på fornybar energi.

Noen arter tilpasser seg mennesker og finner leveområder i byer og tettsteder. De fleste arter er likevel avhengige av urørte områder for å leve gode liv og formere seg. Vi må ta hensyn til viltets og fiskens naturlige, nedarvete behov når vi utformer arealpolitikk. Naturen, med alle dens arter, må forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at vi kan høste av overskuddet som en sunn natur kan produsere. Det gjelder både vilt og fisk, sopp og bær.

En dypt rotfestet rettighet vi finner spor av fra før Magnus Lagabøtes Landslov, som har 750 års jubileum i år, er retten til å ferdes fritt og oppholde oss i utmarka. Det er dette som er allemannsretten. Allemannsretten er selve grunnlaget for det norske friluftslivet. Men hva hjelper det oss å ha denne retten, om det ikke er skog og utmark igjen å ferdes i fordi det er omgjort til energiparker?

NJFF Østfold protesterer derfor mot planene om utbygging av vind- og solkraftparker i Fjellaområdene i Østfold, herunder i både Ankerfjella, Vestfjella og Skjebergmarka. Vi krever at både solkraft og vindkraft først og fremst legges til bygninger og på «grå arealer» (allerede regulerte arealer). Det må bli et betydelig økt fokus på energiøkonomisering.

Vi understreker viktigheten av en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av norsk natur som sikrer at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, fiske og friluftslivet blir ivaretatt. Det gir ingen mening i å ødelegge naturen for å bygge solcelleparker og vindkraftparker så lenge det finnes andre mer velegnede områder som kan benyttes.

 

Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Norges jeger- og fiskerforbund Østfold, 16-3-2024